Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:
Kodeks cywilny
Kodeks cywilny, ustawa regulująca stosunki cywilno-prawne między osobami fizycznymi i prawnymi;
polski kodeks cywilny z 1964 (zmiany w latach 90.) składa się z 4 ksiąg: w pierwszej normuje zagadnienia ogólne, w drugiej — własność i in. prawa rzeczowe, w 2 pozostałych — zobowiązania, spadki.

Księga 1: Część ogólna
Art. 1 - 7
Tytuł 1: Przepisy wstępne (Rozwiń )
Art. 8 - 43
Tytuł 2: Osoby (Rozwiń )
Dział 1: Osoby fizyczne
Rozdział 1: Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych
Rozdział 2: Miejsce zamieszkania
Rozdział 3: Uznanie za zmarłego
Dział 2: Osoby prawne
Dział 3: Przedsiębiorcy i ich oznaczenia
Art. 44 - 55
Tytuł 3: Mienie (Rozwiń )
Art. 56 - 109
Tytuł 4: Czynności prawne (Rozwiń )
Dział 1: Przepisy ogólne
Dział 2: Zawarcie umowy
Dział 3: Forma czynności prawnych
Dział 4: Wady oświadczenia woli
Dział 5: Warunek
Dział 6: Przedstawicielstwo
Rozdział 1: Przepisy ogólne
Rozdział 2: Pełnomocnictwo
Rozdział 3: Prokura
Art. 110 - 116
Tytuł 5: Termin (Rozwiń )
Art. 117 - 125
Tytuł 6: Przedawnienie roszczeń (Rozwiń )
Księga 2: Własność i inne prawa rzeczowe
Art. 126 - 231
Tytuł 1: Własność (Rozwiń )
Dział 1: Przepisy ogólne
Dział 2: Treść i wykonywanie własności
Dział 3: Nabycie i utrata własności
Rozdział 1: Przeniesienie własności
Rozdział 2: Zasiedzenie
Rozdział 3: Inne wypadki nabycia i utraty własności
Dział 4: Współwłasność
Dział 5: Ochrona własności
Art. 232 - 243
Tytuł 2: Użytkowanie wieczyste (Rozwiń )
Art. 244 - 335
Tytuł 3: Prawa rzeczowe ograniczone (Rozwiń )
Dział 1: Przepisy ogólne
Dział 2: Użytkowanie
Rozdział 1: Przepisy ogólne
Rozdział 2: Użytkowanie przez osoby fizyczne
Rozdział 3: Użytkowanie przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne
Rozdział 4: Inne wypadki użytkowania
Dział 3: Służebności
Rozdział 1: Służebności gruntowe
Rozdział 2: Służebności osobiste
Rozdział 3: Służebność przesyłu
Dział 4: Zastaw
Rozdział 1: Zastaw na rzeczach ruchomych
Rozdział 2: Zastaw na prawach
Art. 336 - 352
Tytuł 4: Posiadanie (Rozwiń )
Księga 3: Zobowiązania
Art. 353 - 365
Tytuł 1: Przepisy ogólne (Rozwiń )
Art. 366 - 383
Tytuł 2: Wielość dłużników albo wierzycieli (Rozwiń )
Dział 1: Zobowiązania solidarne
Dział 2: Zobowiązania podzielne i niepodzielne
Art. 383 - 396
Tytuł 3: Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych (Rozwiń )
Art. 405 - 414
Tytuł 5: Bezpodstawne wzbogacenie (Rozwiń )
Art. 415 - 449
Tytuł 6: Czyny niedozwolone (Rozwiń )
Art. 449
Tytuł 7[1]: Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Rozwiń )
Art. 450 - 497
Tytuł 8: Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania (Rozwiń )
Dział 1: Wykonanie zobowiązań
Dział 2: Skutki niewykonania zobowiązań
Dział 3: Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych
Art. 498 - 508
Tytuł 9: Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu (Rozwiń )
Art. 509 - 526
Tytuł 10: Zmiana wierzyciela lub dłużnika (Rozwiń )
Dział 1: Zmiana wierzyciela
Dział 2: Zmiana dłużnika
Art. 527 - 534
Tytuł 11: Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (Rozwiń )
Art. 535 - 602
Tytuł 12: Sprzedaż (Rozwiń )
Dział 1: Przepisy ogólne
Dział 2: Rękojmia za wady
Dział 3: Szczególne rodzaje sprzedaży
Rozdział 1: Sprzedaż na raty
Rozdział 2: Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej.
Sprzedaż na próbę
Rozdział 3: Prawo odkupu
Rozdział 4: Prawo pierwokupu
Art. 603 - 604
Tytuł 13: Zamiana (Rozwiń )
Art. 605 - 612
Tytuł 14: Dostawa (Rozwiń )
Art. 613 - 626
Tytuł 15: Kontraktacja (Rozwiń )
Art. 627 - 646
Tytuł 16: Umowa o dzieło (Rozwiń )
Art. 647 - 658
Tytuł 17: Umowa o roboty budowlane (Rozwiń )
Art. 659 - 709
Tytuł 18: Najem i dzierżawa (Rozwiń )
Dział 1: Najem
Rozdział 1: Przepisy ogólne
Rozdział 2: Najem lokalu
Dział 2: Dzierżawa
Art. 709
Tytuł 19: Umowa leasingu (Rozwiń )
Art. 710 - 719
Tytuł 20: Użyczenie (Rozwiń )
Art. 720 - 724
Tytuł 21: Pożyczka (Rozwiń )
Art. 725 - 733
Tytuł 22: Umowa rachunku bankowego (Rozwiń )
Art. 734 - 751
Tytuł 23: Zlecenie (Rozwiń )
Art. 752 - 757
Tytuł 24: Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (Rozwiń )
Art. 758 - 764
Tytuł 25: Umowa agencyjna (Rozwiń )
Art. 765 - 773
Tytuł 26: Umowa komisu (Rozwiń )
Art. 774 - 793
Tytuł 27: Umowa przewozu (Rozwiń )
Dział 1: Przepisy ogólne
Dział 2: Przewóz osób
Dział 3: Przewóz rzeczy
Art. 794 - 804
Tytuł 28: Umowa spedycji (Rozwiń )
Art. 805 - 834
Tytuł 29: Umowa ubezpieczenia (Rozwiń )
Dział 1: Przepisy ogólne
Dział 2: Ubezpieczenia majątkowe
Dział 3: Ubezpieczenia osobowe
Art. 835 - 845
Tytuł 30: Przechowanie (Rozwiń )
Art. 846 - 852
Tytuł 31: Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady (Rozwiń )
Art. 853 - 859
Tytuł 32: Umowa składu (Rozwiń )
Art. 860 - 875
Tytuł 33: Spółka (Rozwiń )
Art. 876 - 887
Tytuł 34: Poręczenie (Rozwiń )
Art. 888 - 902
Tytuł 35: Darowizna (Rozwiń )
Art. 902
Tytuł 36: Przekazanie nieruchomości (Rozwiń )
Art. 903 - 916
Tytuł 37: Renta i dożywocie (Rozwiń )
Dział 1: Renta
Dział 2: Dożywocie
Art. 917 - 918
Tytuł 38: Ugoda (Rozwiń )
Art. 919 - 921
Tytuł 39: Przyrzeczenie publiczne (Rozwiń )
Art. 921
Tytuł 40: Przekaz i papiery wartościowe (Rozwiń )
Dział 1: Przekaz
Dział 2: Papiery wartościowe
Księga 4: Spadki
Art. 922 - 930
Tytuł 1: Przepisy ogólne (Rozwiń )
Art. 931 - 940
Tytuł 2: Dziedziczenie ustawowe (Rozwiń )
Art. 941 - 990
Tytuł 3: Rozrządzenia na wypadek śmierci (Rozwiń )
Dział 1: Testament
Rozdział 1: Przepisy ogólne
Rozdział 2: Forma testamentu
Oddział 1: Testamenty zwykłe
Oddział 2: Testamenty szczególne
Oddział 3: Przepisy wspólne dla testamentów zwykłych i szczególnych
Dział 2: Powołanie spadkobiercy
Dział 3: Zapis i polecenie
Dział 4: Wykonawca testamentu
Art. 991 - 1011
Tytuł 4: Zachowek (Rozwiń )
Art. 1012 - 1029
Tytuł 5: Przyjęcie i odrzucenie spadku (Rozwiń )
Art. 1030 - 1034
Tytuł 6: Odpowiedzialność za długi spadkowe (Rozwiń )
Art. 1035 - 1046
Tytuł 7: Wspólność majątku spadkowego i dział spadku (Rozwiń )
Art. 1047 - 1057
Tytuł 8: Umowy dotyczące spadku (Rozwiń )
Art. 1058 - 1088
Tytuł 9: Przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych (Rozwiń )
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Czy można żądać usunięcia uli przez sąsiada — bo pszczoły zalatują na moją posesję?
Czy żądanie usunięcia pszczół z sąsiedztwa może być może być uzasadnione ryzykiem użądlenia przez pszczołę? Czy (...)
Gruntowna reforma Służby Więziennej
Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało całościową koncepcję reformy Służby Więziennej. Do rozwiązań już funkcjonujących, takich jak program pracy (...)
1/574