Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:
Kodeks cywilny
Kodeks cywilny, ustawa regulująca stosunki cywilno-prawne między osobami fizycznymi i prawnymi;
polski kodeks cywilny z 1964 (zmiany w latach 90.) składa się z 4 ksiąg: w pierwszej normuje zagadnienia ogólne, w drugiej — własność i in. prawa rzeczowe, w 2 pozostałych — zobowiązania, spadki.

Księga 1: Część ogólna
Art. 1 - 7
Tytuł 1: Przepisy wstępne (Rozwiń )
Art. 8 - 43
Tytuł 2: Osoby (Rozwiń )
Dział 1: Osoby fizyczne
Rozdział 1: Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych
Rozdział 2: Miejsce zamieszkania
Rozdział 3: Uznanie za zmarłego
Dział 2: Osoby prawne
Dział 3: Przedsiębiorcy i ich oznaczenia
Art. 44 - 55
Tytuł 3: Mienie (Rozwiń )
Art. 56 - 109
Tytuł 4: Czynności prawne (Rozwiń )
Dział 1: Przepisy ogólne
Dział 2: Zawarcie umowy
Dział 3: Forma czynności prawnych
Dział 4: Wady oświadczenia woli
Dział 5: Warunek
Dział 6: Przedstawicielstwo
Rozdział 1: Przepisy ogólne
Rozdział 2: Pełnomocnictwo
Rozdział 3: Prokura
Art. 110 - 116
Tytuł 5: Termin (Rozwiń )
Art. 117 - 125
Tytuł 6: Przedawnienie roszczeń (Rozwiń )
Księga 2: Własność i inne prawa rzeczowe
Art. 126 - 231
Tytuł 1: Własność (Rozwiń )
Dział 1: Przepisy ogólne
Dział 2: Treść i wykonywanie własności
Dział 3: Nabycie i utrata własności
Rozdział 1: Przeniesienie własności
Rozdział 2: Zasiedzenie
Rozdział 3: Inne wypadki nabycia i utraty własności
Dział 4: Współwłasność
Dział 5: Ochrona własności
Art. 232 - 243
Tytuł 2: Użytkowanie wieczyste (Rozwiń )
Art. 244 - 335
Tytuł 3: Prawa rzeczowe ograniczone (Rozwiń )
Dział 1: Przepisy ogólne
Dział 2: Użytkowanie
Rozdział 1: Przepisy ogólne
Rozdział 2: Użytkowanie przez osoby fizyczne
Rozdział 3: Użytkowanie przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne
Rozdział 4: Inne wypadki użytkowania
Dział 3: Służebności
Rozdział 1: Służebności gruntowe
Rozdział 2: Służebności osobiste
Rozdział 3: Służebność przesyłu
Dział 4: Zastaw
Rozdział 1: Zastaw na rzeczach ruchomych
Rozdział 2: Zastaw na prawach
Art. 336 - 352
Tytuł 4: Posiadanie (Rozwiń )
Księga 3: Zobowiązania
Art. 353 - 365
Tytuł 1: Przepisy ogólne (Rozwiń )
Art. 366 - 383
Tytuł 2: Wielość dłużników albo wierzycieli (Rozwiń )
Dział 1: Zobowiązania solidarne
Dział 2: Zobowiązania podzielne i niepodzielne
Art. 383 - 396
Tytuł 3: Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych (Rozwiń )
Art. 405 - 414
Tytuł 5: Bezpodstawne wzbogacenie (Rozwiń )
Art. 415 - 449
Tytuł 6: Czyny niedozwolone (Rozwiń )
Art. 449
Tytuł 7[1]: Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Rozwiń )
Art. 450 - 497
Tytuł 8: Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania (Rozwiń )
Dział 1: Wykonanie zobowiązań
Dział 2: Skutki niewykonania zobowiązań
Dział 3: Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych
Art. 498 - 508
Tytuł 9: Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu (Rozwiń )
Art. 509 - 526
Tytuł 10: Zmiana wierzyciela lub dłużnika (Rozwiń )
Dział 1: Zmiana wierzyciela
Dział 2: Zmiana dłużnika
Art. 527 - 534
Tytuł 11: Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (Rozwiń )
Art. 535 - 602
Tytuł 12: Sprzedaż (Rozwiń )
Dział 1: Przepisy ogólne
Dział 2: Rękojmia za wady
Dział 3: Szczególne rodzaje sprzedaży
Rozdział 1: Sprzedaż na raty
Rozdział 2: Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej.
Sprzedaż na próbę
Rozdział 3: Prawo odkupu
Rozdział 4: Prawo pierwokupu
Art. 603 - 604
Tytuł 13: Zamiana (Rozwiń )
Art. 605 - 612
Tytuł 14: Dostawa (Rozwiń )
Art. 613 - 626
Tytuł 15: Kontraktacja (Rozwiń )
Art. 627 - 646
Tytuł 16: Umowa o dzieło (Rozwiń )
Art. 647 - 658
Tytuł 17: Umowa o roboty budowlane (Rozwiń )
Art. 659 - 709
Tytuł 18: Najem i dzierżawa (Rozwiń )
Dział 1: Najem
Rozdział 1: Przepisy ogólne
Rozdział 2: Najem lokalu
Dział 2: Dzierżawa
Art. 709
Tytuł 19: Umowa leasingu (Rozwiń )
Art. 710 - 719
Tytuł 20: Użyczenie (Rozwiń )
Art. 720 - 724
Tytuł 21: Pożyczka (Rozwiń )
Art. 725 - 733
Tytuł 22: Umowa rachunku bankowego (Rozwiń )
Art. 734 - 751
Tytuł 23: Zlecenie (Rozwiń )
Art. 752 - 757
Tytuł 24: Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (Rozwiń )
Art. 758 - 764
Tytuł 25: Umowa agencyjna (Rozwiń )
Art. 765 - 773
Tytuł 26: Umowa komisu (Rozwiń )
Art. 774 - 793
Tytuł 27: Umowa przewozu (Rozwiń )
Dział 1: Przepisy ogólne
Dział 2: Przewóz osób
Dział 3: Przewóz rzeczy
Art. 794 - 804
Tytuł 28: Umowa spedycji (Rozwiń )
Art. 805 - 834
Tytuł 29: Umowa ubezpieczenia (Rozwiń )
Dział 1: Przepisy ogólne
Dział 2: Ubezpieczenia majątkowe
Dział 3: Ubezpieczenia osobowe
Art. 835 - 845
Tytuł 30: Przechowanie (Rozwiń )
Art. 846 - 852
Tytuł 31: Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady (Rozwiń )
Art. 853 - 859
Tytuł 32: Umowa składu (Rozwiń )
Art. 860 - 875
Tytuł 33: Spółka (Rozwiń )
Art. 876 - 887
Tytuł 34: Poręczenie (Rozwiń )
Art. 888 - 902
Tytuł 35: Darowizna (Rozwiń )
Art. 902
Tytuł 36: Przekazanie nieruchomości (Rozwiń )
Art. 903 - 916
Tytuł 37: Renta i dożywocie (Rozwiń )
Dział 1: Renta
Dział 2: Dożywocie
Art. 917 - 918
Tytuł 38: Ugoda (Rozwiń )
Art. 919 - 921
Tytuł 39: Przyrzeczenie publiczne (Rozwiń )
Art. 921
Tytuł 40: Przekaz i papiery wartościowe (Rozwiń )
Dział 1: Przekaz
Dział 2: Papiery wartościowe
Księga 4: Spadki
Art. 922 - 930
Tytuł 1: Przepisy ogólne (Rozwiń )
Art. 931 - 940
Tytuł 2: Dziedziczenie ustawowe (Rozwiń )
Art. 941 - 990
Tytuł 3: Rozrządzenia na wypadek śmierci (Rozwiń )
Dział 1: Testament
Rozdział 1: Przepisy ogólne
Rozdział 2: Forma testamentu
Oddział 1: Testamenty zwykłe
Oddział 2: Testamenty szczególne
Oddział 3: Przepisy wspólne dla testamentów zwykłych i szczególnych
Dział 2: Powołanie spadkobiercy
Dział 3: Zapis i polecenie
Dział 4: Wykonawca testamentu
Art. 991 - 1011
Tytuł 4: Zachowek (Rozwiń )
Art. 1012 - 1029
Tytuł 5: Przyjęcie i odrzucenie spadku (Rozwiń )
Art. 1030 - 1034
Tytuł 6: Odpowiedzialność za długi spadkowe (Rozwiń )
Art. 1035 - 1046
Tytuł 7: Wspólność majątku spadkowego i dział spadku (Rozwiń )
Art. 1047 - 1057
Tytuł 8: Umowy dotyczące spadku (Rozwiń )
Art. 1058 - 1088
Tytuł 9: Przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych (Rozwiń )
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Czy media, które publikują zdjęcie i nazwisko zbiegłego więźnia naruszają jego dobra osobiste?
Czy publikacja wizerunku zbiegłego więźnia oraz podanie jego imienia i nazwiska — a wszystko to w (...)
Zawód: osadzony
Wychodząc na wolność po odsiedzeniu kolejnego wyroku często mówią, że idą na przerwę w karze. To (...)
1/571