Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:
Kodeks karny wykonawczy
Kodeks karny wykonawczy, to akt normatywny regulujący zasady wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach karnych i o wykroczenia, w tym o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, a także kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

W części ogólnej zawiera wykaz organów uprawnionych do wykonywania kar, środków karnych i innych rodzajów rozstrzygnięć, określa prawa i obowiązki skazanego, a także ustanawia podstawowe zasady wykonywania orzeczeń wspólne dla wszystkich typów rozstrzygnięć.

Część szczególna zawiera natomiast szczegółowe reguły wykonywania poszczególnych rodzajów decyzji sądu.

Część ogólna
Art. 1
Rozdział 1: Zakres obowiązywania (Rozwiń )
Art. 2 - 3
Rozdział 2: Organy postępowania wykonawczego (Rozwiń )
Art. 4 - 8
Rozdział 3: Skazany (Rozwiń )
Art. 9 - 31
Rozdział 4: Postępowanie wykonawcze (Rozwiń )
Art. 32 - 36
Rozdział 5: Nadzór penitencjarny (Rozwiń )
Art. 37
Rozdział 6: Zatarcie skazania (Rozwiń )
Art. 38 - 43
Rozdział 7: Uczestnictwo społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń oraz pomoc w społecznej readaptacji skazanych (Rozwiń )
Część szczególna
Art. 44 - 52
Rozdział 8: Grzywna (Rozwiń )
Art. 53 - 66
Rozdział 9: Kara ograniczenia wolności (Rozwiń )
Art. 67 - 168
Rozdział 10: Kara pozbawienia wolności (Rozwiń )
Art. 169 - 178
Rozdział 11: Prawa i obowiązki kuratora sądowego, wykony- wanie dozoru, warunkowego umorzenia postępo wania i warunkowego zawieszenia wykonania kary (Rozwiń )
Art. 179 - 199
Rozdział 12: Środki karne (Rozwiń )
Art. 199 - 205
Rozdział 13: Środki zabezpieczające (Rozwiń )
Art. 206
Rozdział 14: Należności sądowe (Rozwiń )
Art. 207 - 223
Rozdział 15: Tymczasowe aresztowanie (Rozwiń )
Część wojskowa
Art. 224 - 226
Rozdział 16: Przepisy ogólne (Rozwiń )
Art. 227 - 230
Rozdział 17: Kara ograniczenia wolności (Rozwiń )
Art. 231 - 236
Rozdział 18: Kara pozbawienia wolności i kara aresztu wojskowego (Rozwiń )
Art. 237 - 239
Rozdział 19: Środki karne (Rozwiń )
Art. 240 - 241
Rozdział 20: Tymczasowe aresztowanie (Rozwiń )
Część końcowa
Art. 242
Rozdział 21: Objaśnienie wyrażeń ustawowych (Rozwiń )
Art. 243 - 259
Rozdział 22: Przepisy przejściowe i końcowe (Rozwiń )
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Prawo wyboru waluty (art. 358 kc)
Stare pytanie brzmi: czy można przegrać sprawę w sądzie jeśli ma się niewątpliwie rację? Oczywiście, że (...)
Naukowcy i studenci dyskutowali o popełnianiu przestępstw w internecie
Ponad połowa tzw. przestępstw z nienawiści popełniana jest w internecie - oceniają eksperci. W czwartek na (...)
1/572