Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:
Kodeks karny wykonawczy
Kodeks karny wykonawczy, to akt normatywny regulujący zasady wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach karnych i o wykroczenia, w tym o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, a także kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

W części ogólnej zawiera wykaz organów uprawnionych do wykonywania kar, środków karnych i innych rodzajów rozstrzygnięć, określa prawa i obowiązki skazanego, a także ustanawia podstawowe zasady wykonywania orzeczeń wspólne dla wszystkich typów rozstrzygnięć.

Część szczególna zawiera natomiast szczegółowe reguły wykonywania poszczególnych rodzajów decyzji sądu.

Część ogólna
Art. 1
Rozdział 1: Zakres obowiązywania (Rozwiń )
Art. 2 - 3
Rozdział 2: Organy postępowania wykonawczego (Rozwiń )
Art. 4 - 8
Rozdział 3: Skazany (Rozwiń )
Art. 9 - 31
Rozdział 4: Postępowanie wykonawcze (Rozwiń )
Art. 32 - 36
Rozdział 5: Nadzór penitencjarny (Rozwiń )
Art. 37
Rozdział 6: Zatarcie skazania (Rozwiń )
Art. 38 - 43
Rozdział 7: Uczestnictwo społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń oraz pomoc w społecznej readaptacji skazanych (Rozwiń )
Część szczególna
Art. 44 - 52
Rozdział 8: Grzywna (Rozwiń )
Art. 53 - 66
Rozdział 9: Kara ograniczenia wolności (Rozwiń )
Art. 67 - 168
Rozdział 10: Kara pozbawienia wolności (Rozwiń )
Art. 169 - 178
Rozdział 11: Prawa i obowiązki kuratora sądowego, wykony- wanie dozoru, warunkowego umorzenia postępo wania i warunkowego zawieszenia wykonania kary (Rozwiń )
Art. 179 - 199
Rozdział 12: Środki karne (Rozwiń )
Art. 199 - 205
Rozdział 13: Środki zabezpieczające (Rozwiń )
Art. 206
Rozdział 14: Należności sądowe (Rozwiń )
Art. 207 - 223
Rozdział 15: Tymczasowe aresztowanie (Rozwiń )
Część wojskowa
Art. 224 - 226
Rozdział 16: Przepisy ogólne (Rozwiń )
Art. 227 - 230
Rozdział 17: Kara ograniczenia wolności (Rozwiń )
Art. 231 - 236
Rozdział 18: Kara pozbawienia wolności i kara aresztu wojskowego (Rozwiń )
Art. 237 - 239
Rozdział 19: Środki karne (Rozwiń )
Art. 240 - 241
Rozdział 20: Tymczasowe aresztowanie (Rozwiń )
Część końcowa
Art. 242
Rozdział 21: Objaśnienie wyrażeń ustawowych (Rozwiń )
Art. 243 - 259
Rozdział 22: Przepisy przejściowe i końcowe (Rozwiń )
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Czy można żądać usunięcia uli przez sąsiada — bo pszczoły zalatują na moją posesję?
Czy żądanie usunięcia pszczół z sąsiedztwa może być może być uzasadnione ryzykiem użądlenia przez pszczołę? Czy (...)
Gruntowna reforma Służby Więziennej
Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało całościową koncepcję reformy Służby Więziennej. Do rozwiązań już funkcjonujących, takich jak program pracy (...)
1/574