Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Kodeks rodzinny i opiekuńczy został uchwalony w celu rozbudowania i uzupełnienia regulacji prawa rodzinnego w porównaniu z kodeksem rodzinnym z 1950 r. wobec wielu luk i rozrastającego się orzecznictwa sądowego. Jego uchwalenie stanowiło też ostatni etap unifikacji polskiego prawa rodzinnego w okresie powojennym.

Tytuł : Małżeństwo
Art. 1 - 22
Dział 1: Zawarcie małżeństwa (Rozwiń )
Art. 23 - 30
Dział 2: Prawa i obowiązki małżonków (Rozwiń )
Art. 31 - 54
Dział 3: Małżeńskie ustroje majątkowe (Rozwiń )
Art. 55 - 61
Dział 4: Ustanie małżeństwa (Rozwiń )
Art. 61
Dział 5: Separacja (Rozwiń )
Tytuł : Pokrewieństwo i powinowactwo
Art. 61
Dział 1: Przepisy ogólne (Rozwiń )
Art. 61 - 113
Dział 1a: Rodzice i dzieci (Rozwiń )
Art. 114 - 127
Dział 2: Przysposobienie (Rozwiń )
Art. 128 - 144
Dział 3: Obowiązek alimentacyjny (Rozwiń )
Tytuł : Opieka i kuratela
Art. 145 - 174
Dział 1: Opieka nad małoletnim (Rozwiń )
Art. 175 - 177
Dział 2: Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie (Rozwiń )
Art. 178 - 184
Dział 3: Kuratela (Rozwiń )
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Czy media, które publikują zdjęcie i nazwisko zbiegłego więźnia naruszają jego dobra osobiste?
Czy publikacja wizerunku zbiegłego więźnia oraz podanie jego imienia i nazwiska — a wszystko to w (...)
Zawód: osadzony
Wychodząc na wolność po odsiedzeniu kolejnego wyroku często mówią, że idą na przerwę w karze. To (...)
1/571