Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Kodeks rodzinny i opiekuńczy został uchwalony w celu rozbudowania i uzupełnienia regulacji prawa rodzinnego w porównaniu z kodeksem rodzinnym z 1950 r. wobec wielu luk i rozrastającego się orzecznictwa sądowego. Jego uchwalenie stanowiło też ostatni etap unifikacji polskiego prawa rodzinnego w okresie powojennym.

Tytuł : Małżeństwo
Art. 1 - 22
Dział 1: Zawarcie małżeństwa (Rozwiń )
Art. 23 - 30
Dział 2: Prawa i obowiązki małżonków (Rozwiń )
Art. 31 - 54
Dział 3: Małżeńskie ustroje majątkowe (Rozwiń )
Art. 55 - 61
Dział 4: Ustanie małżeństwa (Rozwiń )
Art. 61
Dział 5: Separacja (Rozwiń )
Tytuł : Pokrewieństwo i powinowactwo
Art. 61
Dział 1: Przepisy ogólne (Rozwiń )
Art. 61 - 113
Dział 1a: Rodzice i dzieci (Rozwiń )
Art. 114 - 127
Dział 2: Przysposobienie (Rozwiń )
Art. 128 - 144
Dział 3: Obowiązek alimentacyjny (Rozwiń )
Tytuł : Opieka i kuratela
Art. 145 - 174
Dział 1: Opieka nad małoletnim (Rozwiń )
Art. 175 - 177
Dział 2: Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie (Rozwiń )
Art. 178 - 184
Dział 3: Kuratela (Rozwiń )
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki. To potoczne określenia na nadajnik PID, należący do system dozoru elektronicznego (SDE). (...)
Wysłanie apelacji przez InPost
Stare i dobre pytanie: czy wysłanie apelacji via InPost jest skuteczne — czyli czy sąd musi (...)
1/573