Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:
Kodeks wykroczeń
Kodeks wykroczeń określa zasady ponoszenia odpowiedzialności za wykroczenia. Zawiera katalog wykroczeń i kar przewidzianych za ich popełnienie.

Część ogólna
Art. 1 - 17
Rozdział 1: Zasady odpowiedzialności (Rozwiń )
Art. 18 - 39
Rozdział 2: Kary, środki karne i zasady ich wymiaru (Rozwiń )
Art. 40 - 41
Rozdział 3: Zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego (Rozwiń )
Art. 42 - 44
Rozdział 4: Warunkowe zawieszenie wykonania kary aresztu (Rozwiń )
Art. 45 - 46
Rozdział 5: Przedawnienie orzekania, wykonania kary oraz zatarcie ukarania (Rozwiń )
Art. 47
Rozdział 6: Wyjaśnienie wyrażeń ustawowych (Rozwiń )
Art. 48
Rozdział 7: Stosunek do ustaw szczególnych (Rozwiń )
Część szczególna
Art. 49 - 64
Rozdział 8: Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu (Rozwiń )
Art. 65 - 69
Rozdział 9: Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym (Rozwiń )
Art. 70 - 83
Rozdział 10: Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia (Rozwiń )
Art. 84 - 103
Rozdział 11: Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (Rozwiń )
Art. 104 - 108
Rozdział 12: Wykroczenia przeciwko osobie (Rozwiń )
Art. 109 - 118
Rozdział 13: Wykroczenia przeciwko zdrowiu (Rozwiń )
Art. 119 - 131
Rozdział 14: Wykroczenia przeciwko mieniu (Rozwiń )
Art. 132 - 139
Rozdział 15: Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów (Rozwiń )
Art. 140 - 142
Rozdział 16: Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej (Rozwiń )
Art. 143 - 145
Rozdział 17: Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego (Rozwiń )
Art. 146 - 147
Rozdział 18: Wykroczenia przeciwko obowiązkowi ewidencji (Rozwiń )
Art. 148 - 166
Rozdział 19: Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe (Rozwiń )
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Zawód: osadzony
Wychodząc na wolność po odsiedzeniu kolejnego wyroku często mówią, że idą na przerwę w karze. To (...)
Telefon komórkowy. Oglądamy czy przeszukujemy?
Zatrzymanie danych informatycznych oraz przeszukanie urządzenia zawierającego dane lub systemu informatycznego jako czynności procesowe do procedury (...)
1/570