Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Komunikat, wyrok, ogłoszenie, orzeczenie sądowe rss

Ogłoszenie
z dnia 2015-01-19
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
VI Wydział Karny
UWAGA:
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Ważne do :
2015-02-25
Dotyczy :
Stanisław Pikus -
Kategoria :
termin posiedzenia sądu
Miejscowość :
Łódź
Województwo :
łódzkie
Powiat :
Łódź
Treść :
ZAWIADOMIENIE POKRZYWDZONYCH O ROZPRAWIE GŁÓWNEJ Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi VI Wydział Karny zawiadamia pokrzywdzonych: Andrzeja Gajewskiego, Wiesława Jóźwika, Artura Łuczaka, Kamila Milewczyka, Jolantę Paluch - Starowiecką, Magdalene Pałkę, Adama Smorawińskiego, Jerzego Świątczaka, mał. Elżbietę Tolarczyk, Janusza Woźniaka, że rozprawa główna w sprawie przeciwko Stanisławowi Pikusowi oskarżonego za czyn z: art. 279 § 1 kk, art. 279 § 1 kk, art. 279 § 1 kk w związku z art. 12 kk, art. 278 § 1 kk, art. 279 § 1 kk w związku z art. 12 kk, art. 278 § 1 kk odbędzie się dnia 25 lutego 2015 r. o godz. 08:30 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi przy al. Kościuszki 107/109 w sali nr (informacja o sali rozpraw w pokoju 416-417). POUCZENIE Niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionego pokrzywdzonego nie tamuje toku sprawy. Pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej w pierwszej instancji może złożyć oświadczenie na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy, że chce działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Oskarżony do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie zawiadomiony o terminie rozprawy i pouczony o takim prawie oskarżonego. Pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej pierwszej instancji może wytoczyć przeciw oskarżonemu powództwo cywilne w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa. Pokrzywdzony jeżeli nie wytoczył powództwa cywilnego może aż do zakończenia pierwszego przesłuchania na rozprawie głównej złożyć wniosek o naprawienie wyrządzonej przestępstwem szkody. Pokrzywdzony jest obowiązany poddać się oględzinom i badaniom nie połączonym z zabiegiem chirurgicznym lub obserwacją w zakładzie leczniczym, jeżeli karalność czynu zależy od stanu zdrowia pokrzywdzonego. Pokrzywdzony winien zawiadomić sąd o każdej zmianie swego adresu. Zaniedbanie tego obowiązku może spowodować uznanie przez Sąd pism wysłanych pod ostatni adres za doręczone. Pokrzywdzony, który przebywa za granicą ma obowiązek wskazać adres dla doręczeń w kraju, w razie nie uczynienia tego pismo wysłane na ostatni znany adres w kraju albo, jeżeli adresu nie ma załączonego do akt sprawy uważa się za doręczone. W razie odmowy przyjęcia pisma lub odmowy albo niemożności pokwitowania odbioru przez adresata uważa się doręczenia za wykonane. Jeżeli pozostawione zostanie zawiadomienie o piśmie z sądu w skrzynce doręczeń korespondencji bądź na drzwiach mieszkania adresata lub innym widocznym miejscu ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo pozostawiono należy je odebrać w ciągu 7 dni, tą czynność powtarza się jeszcze raz. W przypadku nie odebrania pisma uważa się za skuteczne doręczenie.
Link :
Udostępnij :
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Prawo wyboru waluty (art. 358 kc)
Stare pytanie brzmi: czy można przegrać sprawę w sądzie jeśli ma się niewątpliwie rację? Oczywiście, że (...)
Naukowcy i studenci dyskutowali o popełnianiu przestępstw w internecie
Ponad połowa tzw. przestępstw z nienawiści popełniana jest w internecie - oceniają eksperci. W czwartek na (...)
1/572