Niedziela 28 listopada 2021 Wydanie nr 5025
notice
Sygnatura akt: II K 952/20 Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
II Wydział Karny
ul. Bukowa 5a
41-700 Ruda Śląska

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 25.11.2021

W sprawie: termin posiedzenia sądu

Dotyczy: pokrzywdzonych, śląskie, powiat Ruda Śląska, gmina Ruda Śląska O treści

SĄD REJONOWY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
II WYDZIAŁ Karny
41-700 Ruda Śląska, ul. Bukowa 5a fax (32) 43-81-201
Biuro Obsługi Interesantów - tel. (32) 43-81-105 do 107

www.ruda-slaska.sr.gov.pl e-mail: [email protected]
________________________________________________________________

Data wysłania: 25/11/2021

Sygnatura akt: II K 952/20
(w odpowiedzi należy podać sygnaturę akt)

Termin: 31 stycznia 2022r. o godz. 10:00 sala 15

Z A W I A D O M I E N I E
stawiennictwo nieobowiązkowe

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej Wydział II Karny zawiadamia pokrzywdzonych, że rozprawa główna odbędzie się dnia
31 stycznia 2022r. o godz. 10:00
w tutejszym Sądzie Rejonowym w sali 15 w sprawie oskarżonego Wojciecha Hasy z art. 286 § 1 k.k.

Przewidywany czas trwania rozprawy: od godz. 10:00 do godz. 11:00.

Na zarządzenie Sędziego
z/up Kierownika Sekretariatu
Protokolant sądowy Anna Biała


Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 21 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.

POUCZENIE
według przepisów kodeksu postępowania karnego

1.Oskarżony ma prawo do złożenia wniosku o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego lub wydanie określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu. Sąd może uwzględnić wniosek o wydanie wyroku skazującego, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości; uwzględnienie wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego takiego wniosku. Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku oskarżonego od dokonania w nim wskazanej przez siebie zmiany. W sprawach o zbrodnie nadzwyczajne złagodzenie kary może nastąpić tylko wówczas, gdy wniosek został złożony przed doręczeniem oskarżonemu zawiadomienia o terminie rozprawy. Wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego lub wydanie określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu może zostać złożony do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych (art. 387 § 1-4 k.p.k.).
2.Prokurator, oskarżony i pokrzywdzony mają prawo wziąć udział w posiedzeniu. Zawiadamiając pokrzywdzonego o posiedzeniu poucza się go o możliwości zakończenia postępowania bez przeprowadzenia rozprawy oraz wcześniejszego złożenia oświadczenia o możliwości działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Udział podmiotów wskazanych w zdaniu pierwszym w posiedzeniu jest obowiązkowy, jeżeli prezes sądu lub sąd tak zarządzi (art. 343. § 5 k.p.k.).
3.Oskarżony i pokrzywdzony mają prawo do złożenia wniosku o skierowania sprawy do postępowania mediacyjnego w celu pogodzenia się (art. 23a). Udział w postępowaniu mediacyjnym jest dobrowolny. Pozytywne wyniki przeprowadzonej mediacji są brane pod uwagę przez sąd przy wymiarze kary (art. 53 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, Dz. U. Nr 89, poz. 553, z późn. zm.).

4. Usprawiedliwienie nieobecności z powodu choroby jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu zaświadczenia wystawionego przez lekarza sądowego. Inne zwolnienie jest w tym wypadku niewystarczające Jeżeli zaistnieje uzasadnione przypuszczenie, że niestawiennictwo oskarżyciela prywatnego wynikło z powodu przeszkód żywiołowych lub innych wyjątkowych przyczyn, jego nieobecność zostanie uznana za usprawiedliwioną. Niestawiennictwo strony, która została należycie zawiadomiona o czynności procesowej, niezależnie od jego przyczyny, nie stoi na przeszkodzie przeprowadzeniu tej czynności, jeżeli stawił się jej obrońca lub pełnomocnik. Nie dotyczy to czynności, w której udział strony jest obowiązkowy (art. 117 § 2 i § 2a i §3a).
5. Od przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka można odstąpić, jeżeli czynność ta nie jest niezbędna do dokonania ustaleń faktycznych. Pokrzywdzony, który nie był przesłuchany w charakterze świadka, powinien zostać przesłuchany w tym charakterze, jeżeli tego zażąda, chyba że uwzględnienie żądania prowadziłoby do przewlekłości postępowania (art. 315a).
6. Pokrzywdzony może wziąć udział w rozprawie, jeżeli się stawi, i pozostać na sali, choćby miał składać zeznania jako świadek. W tym wypadku sąd przesłuchuje go w pierwszej kolejności (art. 384§2).
7. W razie odstąpienia oskarżyciela posiłkowego od oskarżenia nie może on ponownie przyłączyć się do postępowania. W sprawie, w której oskarżyciel publiczny nie bierze udziału, niestawiennictwo oskarżyciela posiłkowego i jego pełnomocnika na rozprawie głównej bez usprawiedliwienia uważa się za odstąpienie od oskarżenia. O odstąpieniu oskarżyciela posiłkowego od oskarżenia w sprawie, w której oskarżyciel publiczny nie bierze udziału, sąd zawiadamia prokuratora. Nieprzystąpienie przez niego do oskarżenia w terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia powoduje umorzenie postępowania (art. 57).
8. Strona inna niż oskarżony może ustanowić pełnomocnika. Osoba niebędąca stroną może ustanowić pełnomocnika, jeżeli wymagają tego jej interesy w toczącym się postępowaniu. Sąd, może odmówić dopuszczenia do udziału w postępowaniu pełnomocnika, jeżeli uzna, że nie wymaga tego obrona interesów osoby niebędącej stroną (art. 87).
9. Strona która nie wyznaczyła pełnomocnika z wyboru może żądać, aby mu wyznaczono pełnomocnika z urzędu. Do żądania należy dołączyć dowody mające wykazać, że nie jest w stanie ponieść kosztów ustanowienia pełnomocnika z wyboru bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny. Jeżeli złożenie żądania spowodowałoby konieczność zmiany terminu rozprawy albo posiedzenia, żądanie rozpoznaje się niezwłocznie po terminie rozprawy lub posiedzenia. Przepis ten stosuje się odpowiednio, jeżeli żądanie zostało złożone w terminie, lecz nie odpowiada wymaganiom formalnym, lub nie dołączono dowodów, mających wykazać, że oskarżony nie jest w stanie ponieść kosztów pełnomocnika. W zależności od wyniku procesu, strona może zostać obciążona kosztami wyznaczenia pełnomocnika z urzędu. Wniosek o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu powinien być złożony w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania lub zawiadomienia w sprawie terminu rozprawy głównej (art. 78 § 1, 88).

Przepisy dotyczące doręczeń.
Jeżeli doręczenia nie można dokonać osobiście adresatowi, pismo przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego pozostawia się w najbliższej placówce pocztowej tego operatora pocztowego, a przesłane w inny sposób w najbliższej jednostce Policji albo we właściwym urzędzie gminy.
O pozostawieniu w.w pisma doręczający umieszcza zawiadomienie w skrzynce do doręczania korespondencji bądź na drzwiach mieszkania adresata lub w innym widocznym miejscu ze wskazaniem, gdzie i kiedy pismo pozostawiono oraz że należy je odebrać w ciągu 7 dni; w razie bezskutecznego upływu tego terminu, należy czynność zawiadomienia powtórzyć jeden raz. W razie dokonania tych czynności pismo uznaje się za doręczone.
Pismo pozostawione w placówce pocztowej adresowane do osoby, której stan zdrowia uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia osobiste odebranie pisma w placówce pocztowej może zostać odebrane także przez osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa pocztowego do odbioru przesyłek pocztowych w rozumieniu tej ustawy. Stwierdzenie, że stan zdrowia osoby, która udzieliła pełnomocnictwa pocztowego do odbioru przesyłek pocztowych w placówce pocztowej, uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia osobiste odebranie pisma w placówce pocztowej, następuje na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wystawionego na wniosek tej osoby lub osoby upoważnionej na podstawie pełnomocnictwa pocztowego. Zaświadczenie wydaje się na czas określony albo bezterminowo. Pismo można również pozostawić osobie upoważnionej do odbioru korespondencji w miejscu stałego zatrudnienia adresata (art. 133).
Strona, a także inna osoba której prawa zostały naruszone nieprzebywająca w kraju ani w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, ma obowiązek wskazać adresata dla doręczeń w kraju lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej; w razie nieuczynienia tego pismo wysłane na ostatnio znany adres w kraju lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej albo, jeżeli adresu tego nie ma, załączone do akt sprawy uważa się za doręczone.
Jeżeli strona, a także inna osoba której prawa zostały naruszone, nie podając nowego adresu, zmienia miejsce zamieszkania lub nie przebywa pod wskazanym przez siebie adresem, w tym także z powodu pozbawienia wolności w innej sprawie, pismo wysłane pod tym adresem uważa się za doręczone. Dotyczy to także strony, a także innej osoby której prawa zostały naruszone, która zgłosił wniosek o dokonywanie doręczeń na adres oznaczonej skrytki pocztowej i nie zawiadomiła organu o zmianie tego adresu lub zaprzestaniu korzystania z niego. Nie dotyczy pism wysłanych po raz pierwszy po prawomocnym uniewinnieniu oskarżonego.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 usprawiedliwienie niestawiennictwa przed sądem z powodu choroby nie wymaga przedstawienia zaświadczenia lekarza sądowego ( art.91 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2).

Biuro Obsługi Interesantów: poniedziałek: 7.30-18.00 wtorek-piątek: 7.30-15.30 tel. (32) 43-81-105 do 107
e-mail: [email protected]
Czytelnia: : poniedziałek: 8.00-18.00 wtorek-piątek: 8.00-15.0
Biuro Podawcze: poniedziałek: 7.30-18.00 wtorek-piątek: 7.30-15.30
Kasa: poniedziałek: 10.00-15.00 i 15.30-17.00 wtorek-piątek: 8.00-14.30 w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca 8.00-11.00

Miejscowość: Ruda Śląska Województwo: śląskie Treść ogłoszenia ważna do: 01.02.2022

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.