Czwartek 09 lipca 2020 Wydanie nr 4518
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: VI K 37/20 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
VI Wydział Karny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 23.03.2020

W sprawie: termin posiedzenia sądu

Dotyczy: Monika Sikorska O treści

ZAWIADOMIENIE
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi VI Wydział Karny zawiadamia jako pokrzywdzonych
Alicję Assdendrich ,Vippo Sp. z o.o., IPF Polska, Aasa Polska S.A., Vivus Finance Sp. z o.o., Provident Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Rapid Finanse Sp. z o.o., MDP Finance, Bank Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie, Fintredo Financial Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aventus Group Sp. z o.o., Zaplo Sp. z o.o., Net Credit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Incredit Sp. z o.o., Axcess Financial Poland sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Pixo Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, Friendly Finance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
że rozprawa główna w sprawie przeciwko
Monice Sikorskiej oskarżonej o czyn z:
art. 286 § 1 kk w zw. z art. 190a § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i inne
odbędzie się dnia 6 maja 2020 roku, godz. 8:30 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi przy al. Kościuszki 107/109 w sali nr (informacja o sali rozpraw na wokandzie przy pokoju 416-417).

Jednoczenie informuje, iż termin rozprawy wyznaczony na dzień 22 kwietnia 2020 roku został odwołany
POUCZENIE
Niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionego pokrzywdzonego nie tamuje toku sprawy.
Pokrzywdzony może ustanowić pełnomocnika.
Na wniosek pokrzywdzonego, który nie ma pełnomocnika z wyboru, prezes sądu, sąd lub referendarz sądowy wyznacza w postępowaniu sądowym pełnomocnika z urzędu, w tym w celu dokonania określonej czynności procesowej w toku postępowania sądowego. W zależności od wyniku procesu pokrzywdzony może być obciążony kosztami wyznaczenia pełnomocnika z urzędu.

Pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej w pierwszej instancji może złożyć oświadczenie na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy, że chce działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
Pokrzywdzony może aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 Kodeksu karnego, to jest o orzeczenie wobec oskarżonego obowiązku naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.
Oskarżony do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie zawiadomiony o terminie rozprawy i pouczony o takim prawie oskarżonego.

Pokrzywdzony winien zawiadomić sąd o każdej zmianie swego adresu. Zaniedbanie tego obowiązku może spowodować uznanie przez Sąd pism wysłanych pod ostatni adres za doręczone. Pokrzywdzony, który przebywa za granicą ma obowiązek wskazać adres dla doręczeń w kraju, w razie nie uczynienia tego pismo wysłane na ostatni znany adres w kraju albo, jeżeli adresu nie ma załączonego do akt sprawy uważa się za doręczone. W razie odmowy przyjęcia pisma lub odmowy albo niemożności pokwitowania odbioru przez adresata uważa się doręczenia za wykonane. Jeżeli pozostawione zostanie zawiadomienie o piśmie z sądu w skrzynce doręczeń korespondencji bądź na drzwiach mieszkania adresata lub innym widocznym miejscu ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo pozostawiono należy je odebrać w ciągu 7 dni, tą czynność powtarza się jeszcze raz. W przypadku nie odebrania pisma uważa się za skuteczne doręczenie.

Miejscowość: Łódź Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 07.05.2020

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.