Poniedziałek 30 listopada 2020 Wydanie nr 4662
notice
Sygnatura akt: VK 1363/19 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
V Wydział Karny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 19.11.2020

W sprawie: termin posiedzenia sądu

Dotyczy: oskarżonego Piotra Krysińskiego O treści

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi V Wydział Karny zawiadamia pokrzywdzonych, że rozprawa główna w sprawie przeciwko Piotrowi Krysińskiemu oskarżonego o czyn z:
art. 286 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w związku z art. 11 § 2 kk, art. 286 § 1 kk i in
odbędzie się dnia 18 lutego 2021 r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi przy al. Kościuszki 107/109 w sali nr 324
pouczenie
Niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionego pokrzywdzonego nie tamuje toku sprawy.
Pokrzywdzony może ustanowić pełnomocnika.
Na wniosek pokrzywdzonego, który nie ma pełnomocnika z wyboru, prezes sądu, sąd lub referendarz sądowy wyznacza w postępowaniu sądowym pełnomocnika z urzędu, w tym w celu dokonania określonej czynności procesowej w toku postępowania sądowego. W zależności od wyniku procesu pokrzywdzony może być obciążony kosztami wyznaczenia pełnomocnika z urzędu. Art. 387 § 1 k.p.k. Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono, występek, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania karnego; jeżeli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, sąd może na jego wniosek, wyznaczyć mu obrońcę z urzędu.§ 2 Sąd może uwzględnić wniosek oskarżonego o wydanie wyroku skazującego gdy okoliczności przestępstwa nie budzą wątpliwości i cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nie przeprowadzania rozprawy w całości; uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwią się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego takiego wniosku§ 3 Sąd może uzależnić złożenie wniosku oskarżonego od dokonania w nim wskazanej przez siebie zmiany§ 4 Przychylając się do wniosku Sąd może uznać za ujawnione dowody wymienione w akcie oskarżenia lub dokumenty przedłożone przez strony§ 5 Jeżeli wniosek złożono przed rozpoczęciem rozprawy Sąd rozpoznaje go na rozprawie.

Art. 54 §1. Jeżeli akt oskarżenia wniósł oskarżyciel publiczny, pokrzywdzony może aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
W sytuacji złożenia takiego oświadczenia przysługuje oskarżycielowi posiłkowemu prawo przejrzenia akt sprawy.
Art. 401 §2 kpk Każdorazowa przerwa w rozprawie może trwać nie dłużej niż 42 dni.
Art. 402. §1 kpk. Jeżeli przewodniczący, zarządzając przerwę, oznaczy jednocześnie czas i miejsce dalszego ciągu rozprawy, osoby obecne na rozprawie przerwanej, których obecność była obowiązkowa, są obowiązane stawić się w nowym terminie bez wezwania. Przepis art. 285 kara pieniężna, zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie stosuje się odpowiednio. Osoby uprawnione do stawiennictwa nie muszą być zawiadamiane o nowym terminie, nawet jeśli nie uczestniczyły w rozprawie przerwanej.

Miejscowość: Łódź Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 18.02.2021

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.