Wtorek, 28 marca 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5510
Wtorek, 28 marca 2023
Sygnatura akt: II K 1068/14

Tytuł: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze z 2014-10-15
Data orzeczenia: 15 października 2014
Data publikacji: 29 listopada 2018
Data uprawomocnienia: 20 listopada 2014
Sąd: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wydział: II Wydział Karny
Przewodniczący: Joanna Polikowska
Sędziowie:
Protokolant: Joanna Szmel
Hasła tematyczne: Dokumenty
Podstawa prawna: 270 § 1 kk

Sygn. akt II K 1068/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 października 2014r.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Joanna Polikowska

Protokolant: Joanna Szmel

po rozpoznaniu w dniu: 15 października 2014r.

s p r a w y : R. J. (1)

syna J. i U. zd. L.

urodzonego w dniu (...) w J.

oskarżonego o to, że:

nieustalonego dnia czerwca 2013r. w P., woj. (...) po uprzednim zeskanowaniu dokumentu w postaci postanowienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze, R. J. (2) z dnia 29.01.2013 roku, sygn. Km 2927/12 i przerobieniu na komputerze daty wydania tego dokumentu na datę 06.06.2013 roku, posłużył się nim jako autentycznym przesyłając go pocztą elektroniczną firmie (...) S.A. z siedzibą w K.,

tj. o czyn z art. 270 § 1 k.k.

I.  uznaje oskarżonego R. J. (1) winnym popełnienia zarzucanego mu czynu, opisanego w części wstępnej wyroku tj. występku z art. 270 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 270 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 58 § 3 k.k. wymierza mu karę 100 /stu/ stawek dziennych grzywny licząc stawkę dzienną po 10 /dziesięć/ złotych każda;

II.  na podstawie art. 627 k.p.k. w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonego R. J. (1) na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 190 złotych, w tym opłatę w kwocie 100 złotych.

Sygn. akt II K 1068/14

UZASADNIENIE

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Oskarżony R. J. (1) zamieszkuje w mieszkaniu należącym do jego ojca J. J. (2) w P. przy ul. (...). Rachunki związane z mieszkaniem wystawiane są na ojca oskarżonego, ale opłaca je oskarżony R. J. (1).

Dowód:

- wyjaśnienia oskarżonego R. J. (1) k. 33-34, 46-47,

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie I Nc 1939/12 nakazał J. J. (2) aby zapłacił powodowi (...) sp. z o.o. w B. kwotę 1.553,44 zł wraz z odsetkami od dat wskazanych w nakazie oraz kwotę 624,50 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 25 lipca 2012 r. wskazanemu nakazowi zapłaty została nadana klauzula wykonalności. J. J. (2) nie miał wiedzy o istniejącym zadłużeniu oraz wydanym orzeczeniu.

Dowód:

- nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie I Nc 1939/12 k. 7,

- postanowienie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 25 lipca 2012 r. k. 8,

- wyjaśnienia oskarżonego R. J. (1) k. 33-34, 46-47,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze R. J. (2) w sprawie Km 2927/12 dokonał zajęcia wynagrodzenia za pracę dłużnika J. J. (2). Postanowieniem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze R. J. (2) z dnia 29 styczna 2013 r. zajęcie to zostało cofnięte, po deklaracji oskarżonego R. J. (1), iż będzie spłacał zadłużenie.

Dowód:

- zajecie wynagrodzenia za pracę z dnia 29 listopada 2012 r. k. 9,

- postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze R. J. (2) z dnia 29 styczna 2013 r. k. 10,

- wyjaśnienia oskarżonego R. J. (1) k. 33-34, 46-47,

Ponownie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze R. J. (2) w sprawie Km 2927/12 dokonał zajęcia wynagrodzenia za pracę dłużnika J. J. (2) pismem z dnia 10 kwietnia 2013 r.

Dowód:

- zajecie wynagrodzenia za pracę z dnia 10 kwietnia 2013 r. k. 11,

Oskarżony R. J. (1) nieustalonego dnia czerwca 2013 r. po uprzednim zeskanowaniu dokumentu w postaci postanowienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze R. J. (2) z dnia 29 stycznia 2013 r., sygn. akt Km 2927/12 i przerobieniu na komputerze daty wydania tego dokumentu na 06 czerwca 2013 r. posłużył się nim jako autentycznym przesyłając go pocztą elektroniczną firmie (...) S.A. z siedzibą w K..

Dowód:

- wyjaśnienia oskarżonego R. J. (1) k. 33-34, 46-47,

- zeznania świadka R. J. (2) k. 4-5,

- zeznania świadka J. C. k. 21,

Oskarżony R. J. (1)ma 32 lata, z zawodu jest elektromechanikiem, jest zatrudniony w (...)w P.na stanowisku malarza na szkle za wynagrodzeniem 1.200 zł netto, na jego utrzymaniu pozostaje konkubina i dziecko w wieku 9 lat, nie posiada wartościowego majątku.

Dowód:

- dane osobo - poznawcze oskarżonego R. J. (1) k. 33,

ucie

Oskarżony R. J. (1) nie był karany sądownie.

Dowód:

- dane o karalności oskarżonego R. J. (1) k. 41.

Oskarżony R. J. (1) przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. W złożonych wyjaśnieniach przyznał, iż nieustalonego dnia czerwca 2013 r. zeskanowował postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze R. J. (2) z dnia 29 stycznia 2013 r., sygn. akt Km 2927/12 przerobił na komputerze datę wydania tego dokumentu na 06 czerwca 2013 r., a następnie przesłał go pocztą elektroniczną firmie (...) S.A. z siedzibą w K., gdzie zatrudniony był jego ojciec J. J. (2).

Oskarżony R. J. (1) w toku postępowania przygotowawczego wyraził zgodę na wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy i wymierzenie mu uzgodnionej kary 100 stawek dziennych grzywny liczonych po 10 złotych każda oraz zasądzenie kosztów sądowych.

Sąd dał wiarę wyjaśnieniom oskarżonego R. J. (1). Brak było bowiem podstaw, aby kwestionować ich wiarygodność. Wyjaśnienia oskarżonego korespondowały z wiarygodnymi dowodami z dokumentów w postaci nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie I Nc 1939/12, postanowieniem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 25 lipca 2012 r. nadającemu klauzulę wykonalności wskazanemu postanowieniu, dokumentami w postaci zajęcia wynagrodzenia za pracę J. J. (2), postanowieniem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze R. J. (2) z dnia 29 styczna 2013 r. o cofnięciu zajęcia wynagrodzenia za pracę J. J. (2) oraz zeznaniami wiarygodnych świadków R. J. (2) i J. C..

Za wiarygodne Sąd uznał również pozostałe dowody zgromadzone w przedmiotowej sprawie. Brak było bowiem podstaw, aby kwestionować ich wiarygodność.

Zachowaniem swoim oskarżony R. J. (1) zrealizował znamiona występku z art. 270 § 1 k.k. Oskarżony bowiem nieustalonego dnia czerwca 2013 r. po uprzednim zeskanowaniu dokumentu w postaci postanowienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze R. J. (2) z dnia 29 stycznia 2013 r., sygn. akt Km 2927/12 i przerobieniu na komputerze daty wydania tego dokumentu na 06 czerwca 2013 r. posłużył się nim jako autentycznym przesyłając go pocztą elektroniczną firmie (...) S.A. z siedzibą w K..

Dokonując przerobienia dokumentu w postaci postanowienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze R. J. (2)z dnia 29 stycznia 2013 r., sygn. akt KM 2927/12 oskarżony zamierzał go użyć jako autentycznego, po czym użył go jako autentycznego przedkładając pracodawcy swojego ojca. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, w przypadku sfałszowania dokumentów, a następnie ich użycia jako autentycznych przez tego samego sprawcę, nie zachodzi zbieg przestępstw, a zachowanie sprawcy traktuje się jako jedno przestępstwo (vide OSA w Lublinie 1998, z. 2, poz. 14, OSN 1951, poz. 53).

Wina oskarżonego R. J. (1) w zakresie przypisanego mu czynu nie budzi wątpliwości. Wobec oskarżonego nie zachodziły jakiekolwiek okoliczności, które mogłyby wpływać na umniejszenie jego winy. Oskarżony R. J. (1) działał z winy umyślnej z zamiarem bezpośrednim. Oskarżony bowiem chciał popełnić przypisany mu czyn.

Stopień społecznej szkodliwości czynu oskarżonego ocenić należy jako znaczny. Zgodnie z art. 115 § 2 k.k. przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości bierze się pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiar wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia. Na ocenę stopnia społecznej szkodliwości czynu oskarżonego wpływa przede wszystkim sposób i okoliczności popełnienia tego czynu przez oskarżonego. R. J. (1) bowiem najpierw nie uiszczał rachunków związanych z użytkowanym przez niego mieszkaniem należącym do jego ojca, które zobowiązał się uiszczać, a następnie po uzyskaniu tytułu wykonawczego przez wierzyciela - (...) sp. z o.o. w B., gdy Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze R. J. (2) po raz drugi dokonał zajęcia wynagrodzenia za pracę ojca oskarżonego, gdyż oskarżony nie wywiązał się ze zobowiązania dobrowolnej spłaty zadłużenia komornikowi, dokonał przerobienia dokumentu w postaci postanowienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze R. J. (2) z dnia 29 stycznia 2013 r., sygn. akt Km 2927/12, po uprzednim zeskanowaniu przerabiając na komputerze datę wydania tego dokumentu i posłużył się nim jako autentycznym przesyłając go pocztą elektroniczną firmie (...) S.A. z siedzibą w K.. Zachowaniem swoim oskarżony dążył do tego, jego ojciec J. J. (2) nie dowiedział się o spowodowanym przez niego zadłużeniu w związku z nieuiszczaniem opłat za wodę oraz aby nie były dokonywane potrącenia z wynagrodzenia za pracę J. J. (2).

Sąd nie dopatrzył się okoliczności obciążających oskarżanego R. J. (1).

Jako okoliczności łagodzące Sąd wziął pod rozwagę dotychczasową niekaralność oskarżonego oraz jego przyznanie się do popełnienia zarzucanego mu czynu.

W tych warunkach jako współmierną do stopnia zawinienia oraz społecznej szkodliwości czynu oskarżonego Sąd uznał karę uzgodnioną przez prokuratora z oskarżonym – wskazaną przez prokuratora w złożonym wniosku o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy i wymierzył R. J. (1) karę 100 stawek dziennych grzywny.

Ustalając wysokość stawki dziennej, Sąd wziął pod rozwagę zgodnie ze wskazaniami zawartymi w art. 33 § 3 k.k. warunki osobiste oskarżonego, jak również jego stosunki majątkowe oraz możliwości zarobkowe na tej postawie ustalając wysokość jednej stawki dziennej na poziomie 10 (dziesięciu) złotych. Oskarżony R. J. (1)ma 32 lata, z zawodu jest elektromechanikiem, jest zatrudniony w (...)w P.na stanowisku malarza na szkle za wynagrodzeniem 1.200 zł netto, na jego utrzymaniu pozostaje konkubina i dziecko w wieku 9 lat, nie posiada wartościowego majątku. Tak określona stawka dzienna odpowiada jego sytuacji majątkowej i możliwościom zarobkowym.

Kara grzywny w tym wymiarze winna, zdaniem Sądu, uświadomić oskarżonemu naganność jego postępowania oraz wdrożyć go do przestrzegania norm społecznych. Natomiast w zakresie prewencji generalnej, rozstrzygnięcie to zaspokoi społeczne poczucie sprawiedliwości i będzie pozytywnie kształtować świadomość prawną społeczeństwa.

Jednocześnie wskazana powyżej sytuacja rodzinna i finansowa oskarżonego świadczy o tym, że uiszczenie przez R. J. (1) kosztów sądowych nie będzie dla niego zbyt uciążliwe, dlatego na podstawie art. 627 k.p.k. obciążono oskarżonego kosztami sądowymi w kwocie 190 złotych, w tym na podstawie art. 3 ust 1 ustawy o opłatach w sprawach karnych wymierzono opłatę w wysokości 100 złotych.

Najczęściej czytane
ogłoszenia

Udostępnij