Niedziela, 26 marca 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5508
Niedziela, 26 marca 2023
Sygnatura akt: III K 743/11

Tytuł: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie z 2015-02-19
Data orzeczenia: 19 lutego 2015
Data publikacji: 29 listopada 2018
Data uprawomocnienia:
Sąd: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
Wydział: III Wydział Karny
Przewodniczący: Eliza Roguszczak-Wilczyńska
Sędziowie:
Protokolant: Paulina Majczyna
Hasła tematyczne: Przestępstwo Przeciwko Mieniu
Podstawa prawna: art.286§1 kk

Sygn. akt III K 743/11

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 lutego 2015 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi– Północ w W. III Wydział Karny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Eliza Roguszczak-Wilczyńska

Protokolant: Paulina Majczyna

przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej W. P.: M. M.

po rozpoznaniu w dniach 25 kwietnia, 2 lipca 2013r., 13 marca, 5 czerwca, 20 listopada 2014r. i 12 lutego 2015r.

sprawy przeciwko G. F. , s. R. i O., ur. (...) w Ś.

oskarżonego o to, że:

w okresie od listopada 2009r. do 9 kwietnia 2010r. w R. i w W., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po uprzednim trzykrotnym skierowaniu pisemnej prośby do firmy produkującej i handlującej grzejnikami centralnego ogrzewania, mającej swoją siedzibę w R., w których podając się za osobę upoważnioną do reprezentowania Towarzystwa Pomocy im. (...) – K. i K., a także powołując się na potrzeby Towarzystwa, wynikające z jego statutowej działalności, zwrócił się o dokonanie na rzecz Towarzystwa darowizny w postaci grzejników centralnego ogrzewania, czym wprowadził w błąd osobę podejmującą decyzję w sprawie darowizny w firmie, która miała być darczyńcą zarówno co do swojego upoważnienia do reprezentowania Towarzystwa jak i przeznaczenia grzejników, doprowadzając w ten sposób (...) Sp. z o.o. w R. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci wydania różnego rodzaju grzejników centralnego ogrzewania marki R. w łącznej ilości 65 grzejników o wartości 11.863,28 zł, które odebrał z magazynu pokrzywdzonej spółki w W. w dniu 8 stycznia 2010r., w ilości 20 grzejników o wartości 2879,20 zł, w dniu 22 lutego 2010r. w ilości 10 sztuk grzejników o wartości 1639,68 zł i w dniu 9 kwietnia 2010r. w ilości 35 grzejników o wartości 7344,40 zł przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 alt po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne,

tj. o przestępstwo z art. 286§1 k.k. w zw. z art. 64§1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

orzeka:

I.  oskarżonego G. F. , w ramach zarzucanego mu aktem oskarżenia czynu, uznaje za winnego tego, że w okresie od 19 listopada 2009r. do 9 kwietnia 2010r. w W., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w R. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci wydania różnego rodzaju grzejników centralnego ogrzewania marki R. w łącznej ilości 65 grzejników o wartości 11.863,28 zł, w ten sposób, że po uprzednim trzykrotnym skierowaniu pisemnej prośby do spółki, jako przedsiębiorstwa produkującego i dystrybuującego grzejniki centralnego ogrzewania, o przekazanie w formie darowizny grzejników na rzecz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata A. – K. i K., w których podawał się za osobę zajmującą się zaopatrzeniem schroniska Towarzystwa Koło (...), a także za kierownika schroniska Towarzystwa Koło (...) oraz powołując się na potrzeby Towarzystwa, wynikające z jego statutowej działalności, wprowadził w błąd osobę podejmującą decyzję w sprawie darowizny w spółce, która miała być darczyńcą, zarówno co do swojego upoważnienia do reprezentowania Towarzystwa, potrzeb związanych z działalnością statutową Towarzystwa, jak i przeznaczenia grzejników, które następnie odebrał z magazynu spółki w W. w dniu 8 stycznia 2010r. w ilości 20 grzejników o wartości 2.879,20 zł, w dniu 22 lutego 2010r. w ilości 10 grzejników o wartości 1.639,68 zł i w dniu 9 kwietnia 2010r. w ilości 35 grzejników o wartości 7.344,40 zł, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne, tj. przestępstwa z art. 286§1 k.k. w zw. z art. 64§1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i za to, na podstawie art. 286§1 k.k., wymierza mu karę roku i 9 (dziewięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

II.  na podstawie art. 69§1 i 2 k.k. w zw. z art. 70§1 pkt 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres 5 (pięciu) lat próby,

III.  na podstawie art. 33§2 k.k. wymierza oskarżonemu karę grzywny w wysokości 100 (sto) stawek dziennych, ustalając wysokość stawki na 10 (dziesięć) złotych,

IV.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokat I. K. wynagrodzenie w wysokości 936 zł (dziewięćset trzydzieści sześć złotych) powiększone o stawkę podatku od towarów i usług tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu sądowym,

V.  zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

Najczęściej czytane
ogłoszenia

Udostępnij