Wtorek, 28 marca 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5510
Wtorek, 28 marca 2023
Sygnatura akt: IV U 1416/13

Tytuł: Sąd Okręgowy w Tarnowie z 2013-09-09
Data orzeczenia: 9 września 2013
Data publikacji: 29 listopada 2018
Data uprawomocnienia: 5 października 2013
Sąd: Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: Kazimierz Kostrzewa
Sędziowie:
Protokolant: stażysta Sylwia Dymańska
Hasła tematyczne: Renta Rodzinna
Podstawa prawna: art. 68 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS

Sygn. akt IV U 1416/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 września 2013 roku

Sąd Okręgowy w Tarnowie – Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:SSO Kazimierz Kostrzewa

Protokolant: stażysta S. D.

po rozpoznaniu w dniu 9 września 2013 roku w Tarnowie na rozprawie

sprawy z odwołania P. F.

od decyzji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego P. Terenowa w T.

z dnia 30 lipca 2013 roku nr (...)

w sprawie P. F.

przeciwko Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego P. Terenowa w T.

o prawo do renty rodzinnej z ubezpieczenia społecznego rolników

zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznaje odwołującej się P. F. rentę rodzinną od dnia 1 lipca 2013 roku.

Sygn. akt. IV U 1416/13

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 9 września 2013 r.

Decyzją z dnia 30 lipca 2013 r. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego P. Terenowa w T. odmówił P. F. wypłaty renty rodzinnej na podstawie art. 52 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników ( Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.) w zw. z art. 68 ustawy 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.). Organ rentowy ustalił, odwołująca ukończyła 25 lat będąc na przedostatnim roku studiów, zatem nie spełnia warunków określonych w art. 68 ust. 2 powołanej ustawy.

P. F. wniosła odwołanie od decyzji, w którym domagała się jej zmiany i przyznania prawa do renty rodzinnej. Wyjaśniła, że w pierwszym terminie zdała wszystkie egzaminy na piątym roku studiów, w lipcu odbyła praktykę zawodową konieczną do promocji na ostatni VI rok studiów medycznych i wniosła o przedłużenie prawa do renty rodzinnej podnosząc także kwestię trudnej sytuacji materialnej.

W odpowiedzi na odwołanie Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego P. Terenowa w T. wniosła o jego oddalenie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

P. F. urodzona w dniu (...) pobierała rentę rodzinną po zmarłym ojcu od 08.09.2011 r.

/okoliczności bezsporne/

P. F. od dnia 01.10.2007 r. podjęła studia stacjonarne jednolite magisterskie na Wydziale Lekarskim (...) w K.. Nauka trwa 6 lat. Planowany termin ukończenia studiów 30.09.2014 r. Odwołująca zdała wszystkie egzaminy i zaliczyła wszystkie przedmioty z V-tego roku studiów, w lipcu odrabia praktykę zawodową która jest konieczna do zaliczenia roku i wpisu na rok VI w roku akademickim 2013/2014.

/dowód: zaświadczenie (...) w K. z dnia 13.09.2011 r. –k. 34 ar, zaświadczenie (...) w K. z dnia 06.06.2013 r. –k. 66 ar,

zaświadczenie (...) w K. z dnia 24.07.2013 r. –k. 67 ar/

Ustalając powyższe okoliczności sprawy Sąd oparł się na dokumentach zebranych w aktach, które nie były w żaden sposób kwestionowane przez strony, dlatego zostały w całości uznane przez Sąd za wiarygodne i prawdziwe.

Sąd rozważył co następuje:

Stosownie do brzmienia art. 68 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, renta rodzinna przysługuje dziecku do ukończenia 16 lat lub do ukończenia nauki w szkole, po ukończeniu 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia. Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego zawartym w wyroku z dnia 8 sierpnia 2007 r. II UK 15/07 1. Ustalenie daty, w której dziecko pobierające rentę rodzinną było na ostatnim roku studiów w rozumieniu art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) następuje na podstawie wpisu na ostatni rok studiów dokonanego w oparciu o regulamin obowiązujący uczelnię. ( OSNP 2008/19-20/295). Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 6 marca 2013 r. III AUa 59/13 stwierdził, że ustalenie daty, w której dziecko pobierające rentę rodzinną było na ostatnim roku studiów w rozumieniu art. 68 ust. 2 u.e.r.f.u.s. następuje na podstawie wpisu na ostatni rok studiów dokonanego w oparciu o regulamin obowiązujący daną uczelnię, a osoba która ukończyła wiek 25 lat życia po ukończeniu nauki na przedostatnim roku studiów, a przed rozpoczęciem zajęć na ostatnim roku nie traci uprawnienia do renty rodzinnej ( LEX nr 1289481).

Odwołująca od dnia 01.10.2007 r. podjęła studia stacjonarne jednolite magisterskie na Wydziale Lekarskim (...) w K.. Nauka trwa 6 lat. Planowany termin ukończenia studiów 30.09.2014 r. P. F. w dniu (...) r. ukończyła 25 lat. Odwołująca zdała wszystkie egzaminy i zaliczyła wszystkie przedmioty z V-tego roku studiów, w lipcu odrabia praktykę zawodową, która jest konieczna do zaliczenia roku i wpisu na rok VI w roku akademickim 2013/2014. Skoro tak to prawo do renty rodzinnej dla P. F. uległo przedłużeniu stosownie do treści art. 68 ust. 2 powołanej ustawy od dnia 01.07.2013 tj. do dnia planowanego zakończenia nauki na tym ostatnim VI roku studiów.

W rezultacie przyjętych ustaleń stwierdzić należało, iż odwołanie P. F. zasługuje na uwzględnienie i należało przyznać jej prawo do renty rodzinnej od dnia 01.07.2013 r.

Wobec powyższych okoliczności, na mocy powołanych wyżej przepisów prawa materialnego i art. 477 14§2 kpc, należało orzec jak w sentencji.

Najczęściej czytane
ogłoszenia

Udostępnij