Środa, 08 lutego 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5462
Środa, 08 lutego 2023
Sygnatura akt: II K 223/16

Tytuł: Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim z 2016-06-23
Data orzeczenia: 23 czerwca 2016
Data publikacji: 29 listopada 2018
Data uprawomocnienia:
Sąd: Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim
Wydział: II Wydział Karny
Przewodniczący: Anna Zajączkowska
Sędziowie:
Protokolant: Ewelina Godlewska
Hasła tematyczne: Warunkowe Umorzenie Postępowania
Podstawa prawna: 178a§ kk

Sygn. akt II K(...)

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 czerwca 2016 roku

Sąd Rejonowy w N. (...)w II W. K. w składzie:

Przewodnicząca – SSR A. Z.

Protokolant – E. G.

przy udziale Prokuratora – nie stawił się zawiadomiony prawidłowo

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 czerwca 2016 roku

sprawy P. C.

syna J. i U. z d. B.

ur. (...)

w N.

oskarżonego o to, że:

w dniu 3 kwietnia 2016 r. w miejscowości K. gm. P., powiat (...),woj. (...), na drodze publicznej, w ruchu lądowym prowadził m. (...) marki J. o nr rej. (...) będąc w stanie nietrzeźwości z wynikiem 0,75 mg/l i 0,69 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, w dwóch kolejność następujących po sobie badaniach,

tj. o czyn z art. 178a § 1 kk

o r z e k a

I.  przyjmując, że oskarżony P. C. dopuścił się popełnienia zarzucanego mu czynu z art. 178 a § 1 kk i uznając, że wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, a okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, na podstawie art. 66 § 1 k.k., art. 67 § 1 k.k. prowadzone przeciwko niemu postępowanie karne warunkowo umarza na okres 3 (trzech) lat próby;

II.  na podstawie art. 67 § 3 kk w zw. z art. 39 pkt 3 k.k. orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 2 (dwóch) lat;

III.  na podstawie art. 67 § 3 kk w zw. z art. 39 pkt 7 k.k. orzeka wobec oskarżonego świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości 3.000,00 (trzy tysiące) złotych;

IV.  na podstawie art. 624 § 1 kpk zwalnia oskarżonego w całości od zapłaty kosztów postępowania, przejmując je na rachunek Skarbu Państwa.

Sygn. akt II K 223/16

UZASADNIENIE

Sąd ustalił następujący stan faktyczny

W dniu 3 kwietnia 2016 r. około godziny 20.00 oskarżony P. C., będąc w stanie nietrzeźwości, prowadził motorower marki J. o nr rej. (...) z miejscowości K. do miejscowości N.. W pewnym momencie oskarżony został zatrzymany przez funkcjonariuszy Policji do kontroli drogowej. Oskarżony zdając sobie sprawę z tego, że prowadzi pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości nie zastosował się do sygnału danego przez funkcjonariuszy Policji, nie zatrzymał się, zaczął uciekać w kierunku zakładu (...). W związku z tym funkcjonariusze Policji udali się w pościg za oskarżonym. Po zatrzymaniu oskarżony został poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badanie wskazało wynik: 0,75 mg/l, II badanie 0,69 mg/l.

Oskarżony P. C. ma 25 lat, jest kawalerem, nie pracuje, jest osobą niekaraną.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o wyjaśnienia oskarżonego (k.128-129), protokół użycia urządzenia kontrolno-pomiarowego do ilościowego oznaczenia alkoholu w wydychanym powietrzu (k. 2), świadectwo wzorcowania (k.3), zeznania świadka T. K. (k. 6v,129), kartę karną (k. 125), notatkę urzędową (k. 1).

Oskarżony przesłuchany w postępowaniu przygotowawczym przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Na rozprawie w dniu 23 czerwca 2016 r. oskarżony również przyznał się do tego, iż w dniu 3 kwietnia 2016 r. prowadził pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości. Podał, że tego dnia jego koleżanka miała urodziny, pił alkohol z tej okazji.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje

Sąd dał wiarę wyjaśnieniom oskarżonego w części w jakiej podał, że w dniu 3 kwietnia 2016 r. prowadził pojazd mechaniczny w ruchu lądowym oraz że wcześniej pił alkohol z okazji urodzin koleżanki. Żaden bowiem z przeprowadzonych w toku rozprawy dowodów nie pozwolił na to, aby odmówić wiary wyjaśnieniom oskarżonego

W ocenie Sądu zeznania świadka T. K. są wiarygodne gdyż są konsekwentne, spójne, korespondują z wyjaśnieniami oskarżonego oraz pozostałymi dowodami przeprowadzonymi na rozprawie. Sąd nie znalazł powodu, dla którego miałby nie obdarzyć ich wiarą.

Sąd obdarzył wiarą również dowód w postaci wyniku badania zawartości alkohol w wydychanym powietrzu. Podkreślić należy, że oskarżony w czasie badania jak i bezpośrednio potem nie zgłaszał zastrzeżeń i nie żądał ponownego badania.

Prawdziwość, autentyczność i rzetelność sporządzenia pozostałych ujawnionych w sprawie dowodów nieosobowych nie była przedmiotem zarzutów stron, a także nie wzbudziła wątpliwości Sądu.

Uwzględniając zebrany w sprawie materiał dowodowy stwierdzić należy, iż obdarzone przez Sąd wiarą dowody łączą się w logiczną całość i stanowią wystarczającą podstawę do uznania, iż okoliczności popełnienia przez oskarżonego zarzucanego mu w akcie oskarżenia czynu i jego wina nie budzą wątpliwości. Oskarżony swoim zachowaniem wyczerpał przedmiotowe jak i podmiotowe znamiona przypisanego mu czynu.

Swoim zachowaniem oskarżony wyczerpał ustawowe znamiona przestępstwa określonego w art. 178a § 1 k.k. W myśl tego przepisu – karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od lat dwóch – podlega ten, kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym.

Oskarżony kierował motorowerem po drodze publicznej, a przeprowadzone badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wykazało, że był on wówczas w stanie nietrzeźwości. Oskarżony nie kwestionował badania w toku dalszego postępowania.

W realiach rozpoznawanej sprawy Sąd doszedł do wniosku, że istnieją podstawy do warunkowego umorzenia postępowania w stosunku do oskarżonego.

W ocenie Sądu wina oskarżonego i stopień społecznej szkodliwości jego czynu nie są znaczne.

Oceniając stopień społecznej szkodliwości czynu oskarżonego wskazać trzeba, że badania przeprowadzone w tej sprawie wskazują, że podczas prowadzenia motoroweru przez oskarżonego stężenie alkoholu we krwi oskarżonego malało. Świadek T. K. wskazał w swoich zeznaniach, że droga którą poruszał się oskarżony jest drogą lokalną, prowadzącą do małej miejscowości, natężenie ruchu na niej jest nieduże.

Z uwagi na te okoliczności, a także z uwagi na młody wiek oskarżonego, uprzednią jego niekaralność Sąd doszedł do przekonania, że oskarżony zasługuje na dobrodziejstwo warunkowego umorzenia postępowania na okres próby wynoszący trzy lata. Aczkolwiek zachowanie oskarżonego niewątpliwie było naganne, to zdaniem Sądu sam fakt toczenia się postępowania przeciwko niemu, winien stanowić ostrzeżenie dla oskarżonego, niewątpliwie zaś wyrok warunkowo umarzający postępowanie zawiera w sobie stwierdzenie winy i sprawstwa danej osoby, a jedynie pozwala, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w przepisie art. 66§ 1 k.k. na odstąpienie od skazania i karania takiej osoby i poddanie sprawcy próbie.

Sąd chce dać szansę oskarżonemu na poprawę swojej postawy. Aby jednak orzeczenie Sądu stanowiło pewną dolegliwość dla oskarżonego i jednocześnie mając na uwadze prewencję ogólną, Sąd orzekł od oskarżonego świadczenie pieniężne w kwocie 3.000 zł oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres dwóch lat.

Z uwagi na to, że oskarżony jest osobą bezrobotną Sąd zwolnił go z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych w całości.

Z tych przyczyn Sąd orzekł jak w wyroku.

Najczęściej czytane
ogłoszenia

Udostępnij