Wtorek 19 marca 2019 Wydanie nr 4040
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2014-06-30
Data orzeczenia:
30 czerwca 2014
Data publikacji:
11 lipca 2018
Data uprawomocnienia:
30 czerwca 2014
Sygnatura:
II Ca 331/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wydział:
II Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Arkadiusz Lisiecki
Sędziowie:
Grzegorz Ślęzak
Aleksandra Szymorek-Wąsek
Protokolant:
Paulina Neyman
Hasła tematyczne:
Zadośćuczynienie
Podstawa prawna:
art. 445 kc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt II Ca 331/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 czerwca 2014 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. Wydział II Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący

SSO Arkadiusz Lisiecki (spr.)

Sędziowie

SSO Grzegorz Ślęzak

SSR del. Aleksandra Szymorek - Wąsek

Protokolant

Paulina Neyman

po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2014 roku w Piotrkowie Trybunalskim

na rozprawie sprawy z powództwa W. M. (1), E. M.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zadośćuczynienie i odszkodowanie

na skutek apelacji powodów

od wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb.

z dnia 11 lutego 2014 roku, sygn. akt I C 831/13

1.  oddala apelację, a z zażalenia powoda zmienia zaskarżony wyrok w punkcie piątym sentencji w ten sposób, że nie obciąża powoda W. M. (2) obowiązkiem zwrotu kosztów procesu na rzecz strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w W.;

2.  nie obciąża powodów W. M. (1), E. M. obowiązkiem zwrotu kosztów procesu na rzecz strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w W. za instancję odwoławczą.

Na oryginale właściwe podpisy

Sygn. akt: II Ca 331/14

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem. Rejonowy w Piotrkowie Tryb. cytuję:

„1. zasądził od pozwanego na rzecz powódki E. M. kwotę 6.000,00 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 9.05.2013 roku do dnia zapłaty;

2. umorzył postępowanie co do kwoty 3.200,00 zł;

3. oddalił powództwa w pozostałym zakresie;

4. nie obciążył powodów kosztami sądowymi w kwocie 73,80 zł;

5. zasądził od powoda na rzecz pozwanego kwotę 2.417,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu;

6. zniósł wzajemnie koszty procesu między powódką E. M. a pozwanym (...) S.A. w W.” – koniec cytatu.

Podstawę powyższego rozstrzygnięcia stanowiły przedstawione poniżej ustalenia i zarazem rozważania Sądu Rejonowego:

W dniu 27.08.2012 r. w K. doszło do wypadku drogowego z udziałem E. M. i W. M. (1). Policja stwierdziła winę sprawcy wypadku, karząc go mandatem karnym. Sprawca wypadku posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w (...) S.A.

Na skutek wypadku drogowego powód W. M. (1)doznał powierzchniowego urazu szyi i został odwieziony przez pogotowie ratunkowe na (...)Szpitala im. (...)w K., z którego oddalił się bez informowania o tym fakcie i bez dokończonej diagnostyki, ale zgłosił się ponownie tego samego dnia. Zlecono wówczas tomografię głowy i szyi, CT głowy i szyi, zalecono obserwację na Oddziale (...)w związku z przebytym wstrząśnieniem mózgu. Podczas zgłoszenia się dzień później na (...) Szpitala im. (...)w P.. tj. 28.08.2012 roku rozpoznano u powoda stłuczenie łokcia. Dnia 28.08.2012 roku również E. M.zgłosiła się na (...) Szpitala im. (...)w P.gdzie rozpoznano u niej powierzchniowy uraz powłok głowy, skręcenie i naderwanie odcinka szyjnego kręgosłupa. Oboje skierowani zostali do szpitala na obserwację, na co nie wyrazili zgody. Leczenie skutków wypadku prowadzone było przez specjalistyczne przychodnie lekarskie.

E. M. i W. M. (1) zgłosili żądania wypłaty świadczeń i złożyli dokumentację medyczną ubezpieczycielom (...) S.A., (...) S.A., (...).

Decyzją z 26 lutego 20013 r. (...) S.A.wypłaciło E. M.kwotę 400 zł z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem na podstawie grupowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ustalając 1% trwałego uszczerbek na zdrowiu powódki.

Decyzją z dnia 23 kwietnia 2013 r. (...) S.A. wypłaciło E. M. dodatkowe 1.600zł z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem na podstawie umowy grupowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem. W uzasadnieniu wskazało, iż lekarz orzecznik przyznał dodatkowo 4% uszczerbku na zdrowiu po przeprowadzonym badaniu.

Decyzją z dnia 7 marca 2013 r. (...) S.A. w W. przyznało E. M. kwotę 2.500 zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdę oraz 70 zł tytułem ryczałtu za koszty związane z leczeniem na podstawie gwarancyjnej odpowiedzialności wynikającej z |umowy ubezpieczenia OC sprawcy szkody.

Decyzją z dnia 15 maja 2013 r. (...) S.A. przyznało E. M. dodatkową Kwotę 1.500 zł tytułem zadośćuczynienia, czyli łącznie pozwany wypłacił powódce E. kwotę 4.000zł tytułem zadośćuczynienia z tytułu odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody.

Ubezpieczyciel (...) wypłacił powódce E. M. świadczenie tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w kwocie 500 zł ustalając 5% trwały uszczerbek na zdrowiu.

Ubezpieczyciel (...) wypłacił powodowi W. M. (1) świadczenie z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w kwocie 500zł ustalając 5% trwały uszczerbek na zdrowiu W. M. (1) na podstawie gwarancyjnej odpowiedzialności wynikającej z umowy ubezpieczenia OC sprawcy szkody.

Decyzją z dnia 6 marca 2013 r. pozwany (...) S.A. w W. przyznał i wypłacił W. M. (1) kwotę 8.500 zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdę oraz 70 zł tytułem ryczałtu za koszty związane z leczeniem.

E. M. w dniu wypadku przebywała na urlopie, później przebywała na zwolnieniu lekarskim. Była leczona przez lekarza chirurga, laryngologa i neurologa. Zalecono jej zażywanie środków przeciwbólowych. Miała problem z kręgami szyjnymi, nie nosiła kołnierza ortopedycznego. Odczuwała ból przy skręcie szyją oraz przy schylaniu się. Cierpiała na zawroty głowy. Do chwili obecnej czuje dyskomfort podczas jazdy samochodem, unika jazdy jako pasażer.

W. M. (1) w dniu wypadku był na emeryturze. W szpitalu założono mu kołnierz ortopedyczny, który sam zdjął. Był skierowany do chirurga, przychodni ortopedycznej i laryngologicznej. Nie odbył on rehabilitacji kręgów szyjnych. Nie zażywał środków przeciwbólowych z uwagi na przebytą chorobę nowotworową. Ma problemy ze słuchem. Do chwili obecnej stresuje się przy prowadzeniu samochodu.

W ocenie Sądu Rejonowego powództwo jest częściowo zasadne.

Kwestią bezsporną pomiędzy stronami jest rodzaj obrażeń, jakich doznali powodowie i jego konsekwencje zdrowotne. Pozwany nie kwestionował związku tych obrażeń z wypadkiem komunikacyjnym oraz nie kwestionował wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu jakiego doznała powódka E. M. w wyniku wypadku w wysokości 5%. Natomiast kwestionował podany przez powoda W. M. (1) 5% trwały uszczerbek na zdrowiu jakiego zdaniem powoda doznał w wyniku wypadku.

W ocenie Sądu Rejonowego szkoda jakiej doznali powodowie pozostaje w normalnym związku przyczynowym z wypadkiem z dnia 11 lipca 2011 roku.

Strona pozwana przyznała, że powódka E. M. doznała 5%-owego trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku.

Strona pozwana likwidując szkodę powstałą u powódki dotychczas wypłaciła świadczenie tytułem zadośćuczynienia w kwocie 4.000 zł. W świetle materiału dowodowego zebranego w sprawie uznać należy, że wypłacone przez pozwanego zadośćuczynienie jest zbyt niskie i nieadekwatne do stwierdzonych u powódki uszkodzeń ciała oraz doznanych przez nią cierpień fizycznych.

Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, jakie z uwagi na treść art. 445 kc winny być uwzględnione przy ustaleniu odpowiedniej kwoty należnej osobie poszkodowanej tytułem zadośćuczynienia, Sąd Rejonowy uznał, iż odpowiednią sumą tytułem zadośćuczynienia należnego powódce będzie kwota 10.000 zł. Powódka nie przebywała w szpitalu, nie była unieruchomiona, brała tylko leki przeciwbólowe, przebywała krótko na zwolnieniu lekarskim, wróciła do pracy. Zadośćuczynienie w tej wysokości w ocenie Sądu nie jest wygórowane, a jednocześnie jest świadczeniem na tyle wymiernym ekonomicznie, aby zrekompensować powódce doznaną przez nią krzywdę.

Odliczając wypłaconą już przez pozwanego kwotę 4.000 zł na rzecz powódki, Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 6.000 zł oddalając powództwo o zadośćuczynienie w pozostałym zakresie jako wygórowane.

Powód W. M. (1) nie udowodnił w dostateczny sposób iż doznał 5% trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku, nie zgłosił żadnych wniosków dowodowych na tę okoliczność mimo pouczenia Sądu. Takim dowodem nie mogą być dokumenty prywatne powoda w postaci decyzji innych ubezpieczycieli, którzy ustalali 5% uszczerbek na zdrowiu powoda na potrzeby ustalenia wysokości świadczeń z innych tytułów.

Z zebranego materiału dowodowego wynika, że wypłacone już zadośćuczynienie w kwocie 8.500zł jest odpowiednie do rozmiaru szkody jaką poniósł powód. Powód nie przebywał w szpitalu, nie był unieruchomiony, nie pracował w chwili wypadku, a więc nie dezorganizowało to jego życia zawodowego, miał dolegliwości bólowe, doznał niewielkich obrażeń, które nie wymagały hospitalizacji, powód nie został w szpitalu na obserwacji, bo tylko ta była zalecona.

Wniosek żądania zasądzenia od pozwanego na rzecz powoda obowiązku zwrotu kosztów zakupu sprzętu medycznego ułatwiającego funkcjonowanie i łagodzenie następstw wypadku zaleconych przez lekarzy specjalistów sprecyzowanego jedynie do aparatu słuchowego w kwocie około 6.000zł-7.000zł jako nieudowodniony został oddalony.

W związku z tym, iż powodowie cofnęli powództwo wraz ze zrzeczeniem się roszczenia co do żądania zwrotu utraty wartości handlowej w kwocie 3.200 zł, Sąd na podstawie art. 355 § 1 kpc umorzył postępowanie w tym zakresie, o czym orzekł w punkcie drugim wyroku.

O kosztach procesu wobec powoda W. M. (1) orzeczono na podstawie art. 98 kpc.

O kosztach procesu wobec powódki E. M. Sąd orzekł na podstawie 100 k.p.c.

Powodowie zaskarżyli wyrok w części oddalającej powództwo oraz orzekającej o kosztach procesu.

Zaskarżonemu wyrokowi zarzucili: niewyjaśnienie wszystkich okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia w sprawie, przede wszystkim pominięcie opinii kompleksowej OC sporządzonej przez pozwane (...) S.A. i (...) dotyczących stopnia uszczerbku na zdrowiu i wynikających z tego konsekwencji.

Wskazując na powyższe wnosili o zmianę zaskarżonego wyroku i zasądzenie dochodzonej pozwem kwoty, o oddalenie w całości pkt. 3, 5 i 6 wyroku,, ewentualnie o przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania oraz zasądzenie od pozwanego na rzecz powodów kosztów sądowych i zwrot kosztów wniesionych przez powodów.

W odpowiedzi na apelację pełnomocnik pozwanego wnosił o jej oddalenie oraz zasądzenie od każdego z powodów kosztów postępowania apelacyjnego według norm przepisanych.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje: apelacja nie zasługuje na uwzględnienie.

Wbrew zarzutowi apelujących sprawa niniejsza została dostatecznie wyjaśniona do merytorycznego rozstrzygnięcia. Sąd Rejonowy przeprowadził wszystkie dowody jakie strony w niniejszym postępowaniu zaprezentowały. Stosownie do treści art. 5 k.p.c. udzielił stronie powodowej, występującej w sprawie bez adwokata lub radcy prawnego niezbędnych pouczeń co do czynności procesowych.

Sąd Okręgowy w pełni podziela i przyjmuje za własne ustalenia faktyczne poczynione przez Sąd I instancji.

Prawidłowo został ustalony trwały uszczerbek na zdrowiu powodów oraz adekwatnie do odniesionych obrażeń w następstwie wypadku drogowego została ustalona wysokość należnego powodom zadośćuczynienia.

Strona powodowa stosownie do treści art. 6 k.c. nie udowodniła istnienia przesłanek uzasadniających zasądzenie na ich rzecz od strony pozwanej dalszych kwot tytułem zadośćuczynienia.

W tym miejscu należy podnieść, że obowiązująca w polskim procesie zasada kontradyktoryjności nakłada na strony obowiązek wskazywania dowodów dla wykazania swych twierdzeń. Bierność zaś stron w tym zakresie nie zobowiązuje sądu do prowadzenia dowodów z urzędu. Jeżeli zaś strona nie wskazuje dowodów, to uznać należy, że dany fakt nie został udowodniony.

W sprawie niniejszej Sąd Rejonowy nie znalazł podstaw do prowadzenia postępowania dowodowego z urzędu. Co więcej powód pomimo pouczenia przez Sąd I instancji w przedmiocie przeprowadzenia dodatkowych dowodów z opinii biegłych lekarzy, sam stwierdził, że nie chce dodatkowych badań.

W świetle powyższego zarzut skarżących nie jest uzasadniony i dlatego nie może odnieść zamierzonego skutku w części dotyczącej wysokości należnego im zadośćuczynienia. Apelacja w tym zakresie podlega z mocy art. 385 k.p.c. oddaleniu.

Trafnie natomiast powód kwestionuje rozstrzygnięcie o kosztach procesu, które nakłada na niego obowiązek zwrotu stronie pozwanej kosztów procesu w kwocie 2417 zł.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację życiową powoda, fakt iż roszczenie niniejsze jest związane ze zdarzeniem komunikacyjnym, w którym to powodowi byli osobami poszkodowanymi oraz, że o wysokości zadośćuczynienia decyduje sąd, to należało uznać, że zachodzi szczególnie uzasadniony wypadek by nie obciążać powoda obowiązkiem zwrotu kosztów procesu na rzecz pozwanego – art. 102 k.p.c. Dlatego na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. Sąd Okręgowy zmienił zaskarżony wyrok w punkcie 5 i nie zasądził od powoda na rzecz pozwanego zwrotu kosztów procesu.

O kosztach procesu za instancję odwoławczą orzeczono z mocy art. 102 k.p.c. , kierując się wyżej wskazanymi przesłankami.

Na oryginale właściwe podpisy

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.