Środa, 08 lutego 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5462
Środa, 08 lutego 2023
Sygnatura akt: I C 2669/15

Tytuł: Sąd Rejonowy w Słupsku z 2016-05-31
Data orzeczenia: 31 maja 2016
Data publikacji: 29 listopada 2018
Data uprawomocnienia:
Sąd: Sąd Rejonowy w Słupsku
Wydział: I Wydział Cywilny
Przewodniczący: Agnieszka Leszkiewicz
Sędziowie:
Protokolant: Sylwia Nowicka
Hasła tematyczne:
Podstawa prawna:

Sygn. akt I C 2669/15

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 maja 2016 r.

Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodnicząca: SSR Agnieszka Leszkiewicz

Protokolant: S. N.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 maja 2016 r. w S. sprawy

z powództwa Kancelarii (...) S.A. z siedzibą w K.

przeciwko B. B. (1)

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanej B. B. (1) na rzecz powoda Kancelarii (...) S.A. z siedzibą w K. kwotę 1.225,00 zł (jeden tysiąc dwieście dwadzieścia pięć złotych i 00/100) odsetkami ustawowymi od dnia 20.11.2014r. do dnia 31.12.2015r. oraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 01.01.2016 r. do dnia zapłaty;

II.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

III.  zasądza od pozwanej B. B. (1) na rzecz powoda Kancelarii (...) S.A. z siedzibą w K. kwotę 176,82 zł (sto siedemdziesiąt sześć złotych i 82/100) tytułem zwrotu kosztów procesu;

IV.  nadaje wyrokowi w pkt I i III rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt I C 2669/15

UZASADNIENIE

Powód Kancelaria (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w K., reprezentowany przez fachowego pełnomocnika , wytoczył w dniu 5.11.2015 r. w elektronicznym postępowaniu upominawczym przeciwko pozwanej B. B. (1) powództwo o zapłatę 1.355 zł. z odsetkami ustawowymi od dnia 20.11.2014 r. do dnia zapłaty.

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, iż pozwana zawarła umowę pożyczki na kwotę 1.250 zł, która nie została w całości spłacona, a całkowity koszt pożyczki do spłaty wyniosła 1455 zł. Następnie spółka z którą pozwana zawarła umowę pożyczki, dokonała cesji przysługującej wierzytelności z tytułu umowy pożyczki na rzecz powoda. Powód wniósł również o zasądzenie kosztów postępowania.

Postanowieniem z dnia 18.11.2015 r. sprawa została przekazana z Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie do rozpoznania do Sądu Rejonowego w Słupsku.

Pismem z dnia 14.12.2015 r. powód sprecyzował, iż na kwotę dochodzoną pozwem składają się; kwota udzielonej pożyczki 1250 zł., prowizja - 375 zł., koszty wezwań do zapłaty - 230 zł. Przy czym powód wskazał, pozwana uiściła na rzecz cedenta kwotę 400 zł.

Pozwana B. B. (1) nie stawiła się na rozprawie i nie zajęła stanowiska na piśmie, wobec czego wobec niej zachodziły przesłanki do wydania wyroku zaocznego (art. 339 § 1 kpc.).

Sąd ustalił, co następuje:

Umową z dnia 24.07.2014 r. (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. udzielił B. bobowskiej pożyczkę w kwocie 1250 zł, na warunkach określonych w ramowej umowie pożyczki (prowizja w wysokości 375 zł.). Została wystawiona faktura nr (...)yfjol na łączną kwotę 1625 zł.

dowód: k. 14- 15– umowa pożyczki , k. 15v. - faktura, k. 16-17 - formularz, k. 18 - podgląd przelewu

B. B. (1) nie spłaciła w całości pożyczki, zgodnie z haromonogramem spłat, dokonując wpłaty 400 zł.

okoliczność przyznana

W dniu 4.05.2015 r. między powodem a K. Polska sp. z o. (pożyczkodawcą, po zmianie nazwy) została zawarta umowa przelewu wierzytelności, w tym co do pozwanej.

dowód: k. 9-11 - umowa cesji, k. 12 - zawiadomienie i wezwanie do zapłaty

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo podlegało uwzględnieniu w części.

W niniejszej sprawie roszczenie dochodzone pozwem było bezsporne, pozwana bowiem nie kwestionowała ani okoliczności zawarcia umowy pożyczki, ani faktu, iż pożyczka nie została w całości przez nią spłacona, ani wreszcie samej wysokości dochodzonego roszczenia, tj. wyliczenia pozostałej do spłaty pożyczki. pozwana nie stawiła się na rozprawę, nie zajęła stanowiska w piśmie procesowym, wobec powyższego zaszły przesłanki do wydania wobec niej wyroku zaocznego z art. 339 § 1 kcp.

Jednakże, mimo tego, iż w sprawie zachodziły przesłanki do wydania wyroku zaocznego, to powództwo częściowo podlegało oddaleniu, bowiem okoliczności faktyczne przytoczone przez powoda budziły uzasadnione wątpliwości, zwłaszcza co do sposobu wyliczenia kosztu 230 zł. tytułem wezwań do zapłaty. Powód nie wykazał mianowicie, iż takie wezwania zostały skierowane do pozwanej oraz w ilości uzasadniającej naliczenie łącznej opłaty 230 zł.

Powód niewątpliwie dochodził żądania określonego pozwem na podstawie art. 720 § 1 kc. (umowa pożyczki). W umowie tej zostały określone wszystkie niezbędne elementy, a zatem: wysokość kwoty pożyczki, sposób jej spłaty, wysokość prowizji.

W ocenie Sądu faktura przedstawiona przez powoda na kwotę 1625 zł. obrazuje całkowity koszt pożyczki, który należało pomniejszyć o dokonane już przez pozwaną wpłaty (400 zł.). Dlatego też należało zasądzić od pozwanej na rzecz powoda kwotę 1.225 zł. z odsetkami ustawowymi od dnia 20.11.2014 r. (dnia wymagalności roszczenia) - przy uwzględnieniu zmiany brzmienia art. 481 kc. od dnia 1.01.2016 r. a, w pozostałym zakresie powództwo podlegało oddaleniu.

W przedmiocie kosztów postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 100 kpc., rozdzielając je stosunkowo, wg wyniku postępowania - uznając, iż powód wygrał postępowanie (w zaokrągleniu) 84,20 %, a koszty jakie poniósł to opłata od pozwu 30 zł. oraz wynagrodzenie pełnomocnika 180 zł. - łącznie 210 zł. Z tego 84,20 % to kwota 176,82 zł., którą należało zasądzić od pozwanej na rzecz powoda, o czym Sąd orzekł w pkt III wyroku.

O nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności Sąd orzekł w pkt IV wyroku, na podstawie art. 333 § 1 pkt 3 kpc.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

20.06.2016 r.

Najczęściej czytane
ogłoszenia

Udostępnij