Środa, 08 lutego 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5462
Środa, 08 lutego 2023

Wyniki wyszukiwania

08.02.2023

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Ewy Adamczyk-Borowskiej - pracownika Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi - adres do korespondencji Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi ul. Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Magdaleny Gaweł ostatnio zamieszkałej ul. Letniskowa 24, 95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI w sprawie z wniosku Miasto Łódź Prezydent Miasta Łodzi -Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi przy udziale...

Więcej
25.01.2023

. Sygn. akt I Ns 554/21 OGŁOSZENIE Sąd Rejonowy w Skierniewicach Wydział I Cywilny zezwolił Gminie Miasto Skierniewice reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Skierniewice na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 16.750,00 zł (szesnastu tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu złotych 00/100) tytułem odszkodowania należnego w związku z nabyciem z mocy prawa przez Gminę Miasto Skierniewice prawa własności nieruchomości położonej w obrębie nr 1 miasta Skierniewice, stanowiącej...

Więcej
03.02.2023

OGŁOSZENIE W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt I Ns 10/22 toczy się sprawa z wniosku Prezydenta Miasta Zabrze przy udziale Ireny Kranczoch oraz Magdaleny Kranczoch o wyrażenie zgody na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.980,00 zł (trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt zł i 00/100) na okres 10 lat z tytułu przejęcia przez wnioskodawcę prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Zabrzu, stanowiącej działkę nr 527/98, o powierzchni 0,0057 ha, obręb 0,03, Grzybowice, dla...

Więcej
09.01.2023

Sygn. akt VIII Ns 181/10 Ogłoszenie Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi wzywa uprawnionych do odbioru pozostałego depozytu sądowego w wysokości 11.650,30 zł (jedenaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych trzydzieści groszy), złożonego na podstawie postanowienia tutejszego Sądu z dnia 17 listopada 2010 roku, wydanego w sprawie VIII Ns 181/10, zezwalającego Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 93.202 zł...

Więcej
09.12.2022

Sygn. akt I Ns 581/22 OGŁOSZENIE Na mocy art. 6933 § 1 k.p.c. w zw. z art. 510 § 2 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Anity Czarkowskiej-Walczak ul. Sokołowska 9, 95-100 Zgierz do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu wierzyciela nieznanych spadkobierców Andrzeja Sochy w sprawie z wniosku Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi o zezwolenie na złożenie świadczenia pieniężnego do depozytu sądowego Pisma, wymagające dokonania...

Więcej
09.12.2022

Sygn. akt I Ns 581/22 Ogłoszenie „Sąd Rejonowy w Zgierzu postanowieniem z dnia 8 grudnia 2022 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt I Ns 581/22 zezwolił Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego świadczenia pieniężnego w kwocie 69.666,67 (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć 67/100) złotych (stanowiącej udział 1/3 w spadku po Halinie Stojanowskiej) z tytułu nabycia przez Skarb Państwa prawa...

Więcej
09.12.2022

Sygnatura akt XIX Ns 4/03 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi zawiadamia, że postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2003 roku w sprawie o sygn. akt XIX Ns 4/03 zezwolono Syndykowi Masy Upadłości Zakładów Przemysłu Wełnianego „LODEX” w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego: • kwoty 9,35 zł na rzecz Jadwigi Bienieckiej; • kwoty 0,61 zł na rzecz Ewy Cinkuszewskiej; • kwoty 4,72 zł na rzecz Doroty Dubiel; • kwoty 0,74 zł na rzecz Danieli Golińskiej; • kwoty 6,81 zł na rzecz Anny...

Więcej
07.12.2022

Postanowieniem z dnia 23 listopada 2022 roku wydanym w sprawie I Ns 957/21, Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 7710 zł (siedem tysięcy siedemset dziesięć złotych), stanowiącej odszkodowanie za nieruchomość położoną w Rudzie Śląskiej, oznaczoną numerem geodezyjnym 4164/286, z tym zastrzeżeniem, iż powyższy depozyt może zostać wydany: - w zakresie kwoty 5.140 zł (pięć tysięcy sto czterdzieści złotych) spadkobiercom Franciszka Grzesioka, zmarłego w...

Więcej

Inne artykuły