Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:
Szukaj w Dzienniku EBOS.PL
Znaleziono 1041 wyników dla frazy : sprawie depozytów sądowych
... może być wypłacona uprawnionemu podmiotowi, który wykaże się tytułem prawnym do przedmiotowej nieruchomości wg. stanu na dzień wydania decyzji Wojewody Łódzkiego, tj. na dzień 19 kwietnia 2007 roku; 2. … 3. stwierdzić, że każdy z uczestników ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w ...
...łódzkie m. Łódź Łódź Łódź 2017-03-31 XVIII Ns 27/17 Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu z siedzibą w Łodzi w sprawie nieznanych wierzycieli (dot. części odszkodowania za udział w prawie użytkowania wieczystego wynoszący 3830/2901513 do nieruchomości położonej w Łodzi w obrębie B-41, przy ul. Roj...
...ć likwidację niepodjętego przez Janinę Słomkę depozytu, przechowywanego przez 2 Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Łodzi w postaci: pieniędzy w kwocie 500,85 zł (pięćset złotych osiemdziesiąt pięć groszy), 2. … 3. ustalić, że każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swoim udziałem w ...
... do depozytu sądowego kwoty 10 025 zł (dziesięć tysięcy dwadzieścia pięć złotych) tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w Łodzi w obrębie W-40, oznaczoną nr 365/1 o powierzchni 0,0059 ha, 2. ….; 3. ….; 4. ….; 5. ustalić, że każdy z uczestników ponosi koszty związane ze swym udziałem w ...
...37 zł (tysiąc dwieście pięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści siedem groszy) stanowiącej udziały Marii Maczek po podziale majątku wnioskodawcy wynikającego z jego likwidacji, z tym zastrzeżeniem, że depozyt powyższy ma być wydany spadkobiercom Marii Maczek, o ile się zgłoszą i wykażą uprawnienia. w ...
...bianicka, gminie Pabianice nieruchomości nabytej z mocy prawa przez Skarb Państwa; Sąd wzywa uprawnionego wierzyciela do odbioru depozytu w terminie 10 lat od złożenia, pouczając iż nieodebranie w.w określonym terminie będzie skutkowało przejściem przedmiotu świadczenia na rzecz Skarbu Państwa. w ...
...wski Lubochnia Olszowiec A 2017-03-17 XVIII Ns 48/17 Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi dla nieznanych wierzycieli Postanowieniem z dnia 1 marca 2017r., Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny postanowił: 1. wezwać do udziału w ...
...ości udziału wynoszącego 4/36 części we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Inowłódz, gminie Inowłódz, powiecie tomaszowskim, województwie łódzkim, oznaczonej jako działki numer 2317/1, 2522/4, 2. …; 3. …, 4. ustalić, że każdy z uczestników ponosi koszty związane ze swym udziałem w ...
...eniu nabycia spadku lub zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia. Sąd wzywa spadkobierców Elżbiety Kuchta do odbioru depozytu w terminie 3 lat od upływu okresu, na który zostało wywieszone wezwanie, pod rygorem przejęcia depozytu na rzecz Skarbu Państwa. SSR Szymon Kozłowski /-/ w ...
...ę na terenie działki nr 22, należącej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Brzoskwinia”, stanowiącej część nieruchomości położonej w Łodzi, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 235/2, obrębie G-11; 1. /…/ 2. orzec, że każdy uczestnik postępowania ponosi koszty związane ze swym udziałem w ...
123 ... 105
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Postępowanie w sprawach nieletnich wciąż niezgodne ze standardami
Zasady przedłużania pobytu w schroniskach dla nieletnich wciąż nie zawierają podstawowych gwarancji, które są obecne w (...)
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki. To potoczne określenia na nadajnik PID, należący do system dozoru elektronicznego (SDE). (...)
1/574