Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2011-03-08 , ebos/sw
Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy Kodeks karny wykonawczy o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności. Osoby skazane, zatrudnione w pełnym wymiarze pracy otrzymają co najmniej minimalne wynagrodzenie za wykonywaną pracę, a nie jak dotychczas połowę tej sumy.

Warunkiem do jej otrzymania nadal będzie jednak przepracowanie pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy lub wykonanie pełnej miesięcznej normy. W innych wypadkach wynagrodzenie wypłacane będzie proporcjonalnie do ilości czasu lub wykonanej pracy bądź też liczby godzin zatrudnienia.

Z sumy otrzymywanej przez skazanych za wykonywaną pracę potrącane będą sumy pieniężne w wysokości 10, a nie jak dotychczas 20 procent. Będą one przekazywane do Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej. Z przysługującego skazanemu wynagrodzenia za pracę odliczane będzie ponadto 25 procent tej sumy na cele Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Dysponentem tych środków będzie Dyrektor Generalny Służby Więziennej, który będzie mógł wspierać rozwój firm zatrudniających osadzonych.

W drodze rozporządzenia minister sprawiedliwości określi szczegółowe zasady, tryb i terminy wypłaty ryczałtów oraz udzielania pożyczek i dotacji. Z Funduszu aktywizacji finansowane będą również szkolenia dla osób pozbawionych wolności w zakresie nauki zawodu, doskonalenia zawodowego oraz w zakresie aktywizacji zawodowej i umiejętności poszukiwania pracy.

Na podstawie takich samych zasad będzie wyliczane wynagrodzenie dla osób tymczasowo aresztowanych, jeżeli będą one zatrudnione odpłatnie.

Takie propozycje stanowią wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że zapis o połowie minimalnego wynagrodzenia jest niekonstytucyjny.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Prawo wyboru waluty (art. 358 kc)
Stare pytanie brzmi: czy można przegrać sprawę w sądzie jeśli ma się niewątpliwie rację? Oczywiście, że (...)
Naukowcy i studenci dyskutowali o popełnianiu przestępstw w internecie
Ponad połowa tzw. przestępstw z nienawiści popełniana jest w internecie - oceniają eksperci. W czwartek na (...)
1/572