Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2011-03-14 , ebos/sw
Ubiegłoroczne powodzie, po raz kolejny, wyraźnie pokazały, jak pożyteczna społecznie jest pomoc więźniów polegająca na nieodpłatnej pracy przy zapobieganiu powodziom oraz pracy przy usuwaniu ich skutków. W najtrudniejszym okresie ubiegłorocznych, majowych powodzi w pracach tych uczestniczyło kilkuset skazanych odbywających kary w dolnośląskich zakładach karnych.

W minionych latach skazani z dolnośląskich zakładów karnych pracowali m.in. przy zabezpieczaniu Portu Miejskiego we Wrocławiu, odrzańskich wałów w Siedlcach, Kotowicach, okolicach Głogowa, czy też najbardziej doświadczonej przez powódź wrocławskiej dzielnicy Kozanów. Brali także udział w zabezpieczeniu przed powodzią akt sądowych i mienia Sądów we Wrocławiu i Oławie.

Pomimo działań prowadzonych przez szereg instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, zagrożenie powodziami nadal stanowi duży problem. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na pracowników pracujących przy utrzymaniu we właściwym stanie urządzeń hydrotechnicznych zapewniających bezpieczeństwo mieszkańcom miejscowości zagrożonych powodziami Minister Sprawiedliwości wraz z Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej oraz Minister Środowiska wraz z Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej podjęli decyzję o nawiązaniu stałej współpracy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Służby Więziennej a Regionalnymi Zarządami Gospodarki Wodnej.

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu, jako jedna z pierwszych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej w Polsce zawarła, na szczeblu lokalnym, porozumienie o stałej współpracy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Istotą porozumienia są wspólne korzyści, jakie mogą płynąć ze współpracy między instytucjami. Służba Więzienna wytypuje więźniów, którzy zostaną nieodpłatnie zatrudnieni przy pracach na rzecz Regionalnego Zarządy Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz jednostek organizacyjnych mu podległych.

W pierwszym okresie współpracy więźniowie będą wykonywać prace polegające przede wszystkim na porządkowaniu terenów położonych między wałami rzek. Usuwać będą zbędne drzewa i krzewy, które nadmiernie się rozrastając blokują swobodny przepływ wody i mogą powodować jej spiętrzenia, a w konsekwencji lokalne powodzie.

W najbliższym czasie pierwsze grupy więźniów z zakładów karnych w Strzelinie, Wrocławiu i Kłodzku, łącznie 35 osób, rozpoczną prace porządkowe na rzecz Zarządów Zlewni Środkowej Odry oraz Nysy Kłodzkiej.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej włączy się z kolei w działania Służby Więziennej mające przygotować skazanych do powrotu na wolność i zapobiegać ich wykluczeniu społecznemu. Współpraca dotyczyć będzie realizacji programów skierowanych do osób pozbawionych wolności mających trudności w integracji ze środowiskiem oraz readaptacji społecznej i zawodowej. W przyszłości planowane są szkolenia skazanych w zawodach przydatnych dla RZGW np. pilarza, co umożliwiać będzie ewentualne zatrudnianie skazanych, po odbyciu kary, w komórkach podległych Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej, odpowiedzialnych za wykonywanie prac przy utrzymaniu urządzeń wodnych. Pracownicy RZGW wezmą również udział w zajęciach edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska, edukacji ekologicznej, racjonalnej gospodarki wodnej oraz ochrony przeciwpowodziowej organizowanych dla skazanych.

Porozumienie zawarte pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej we Wrocławiu, a Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu doskonale wpisuje się w podejmowane przez Służbę Więzienną działania w zakresie uspołecznienia wykonywania kary pozbawienia wolności oraz readaptacji skazanych przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych województwa dolnośląskiego.

Niezależnie od podjętej współpracy, w każdym przypadku wystąpienia lokalnych zagrożeń powodziowych, Służba Więzienna gotowa jest do wytypowania i wysłania w rejony zagrożone grup skazanych, którzy służyć będą pomocą lokalnym społecznościom dotkniętym żywiołem.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Czy można żądać usunięcia uli przez sąsiada — bo pszczoły zalatują na moją posesję?
Czy żądanie usunięcia pszczół z sąsiedztwa może być może być uzasadnione ryzykiem użądlenia przez pszczołę? Czy (...)
Gruntowna reforma Służby Więziennej
Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało całościową koncepcję reformy Służby Więziennej. Do rozwiązań już funkcjonujących, takich jak program pracy (...)
1/574