Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2011-03-16 , ebos/ms
Analiza funkcjonowania Systemu Dozoru Elektronicznego, a także analiza stosowania instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia po nowelizacji przepisów karnych, która weszła w życie 8 czerwca 2010 r. – to tylko niektóre tematy narady z udziałem Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego, przewodniczących wydziałów penitencjarnych sądów okręgowych oraz dyrektorów okręgowych inspektoratów Służby Więziennej.

- Sędziowie penitencjarni stanowią wąską grupę specjalistów w zakresie tak ważnej dziedziny prawa karnego jakim jest prawo karne wykonawcze, w zakresie nadzoru nad legalnością i prawidłowością wykonywania kar pozbawienia wolności – mówił w trakcie dzisiejszej narady Minister Krzysztof Kwiatkowski.

Minister przypomniał, że 8 lutego 2011 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw przewidujący kompleksową zmianę postępowania wykonawczego w odniesieniu do wszystkich kar i środków karnych, zmierzający głównie do usprawnienia procedur, zmniejszenia kosztów postępowań, skrócenia czasu ich trwania, a także – w odniesieniu do postępowania wykonawczego w sprawach karnych – zwiększenie efektywności orzekanych kar.

- Projekt ten zakłada m.in. usprawnienie i skrócenie postępowania wykonawczego w celu jak najszybszego wykonania kary, co ma być osiągnięte poprzez ograniczenie stronom prawa do wnoszenia zażaleń tylko w wypadkach określonych w ustawie – przypomniał Minister Krzysztof Kwiatkowski. – Projekt wprowadza także zasadę natychmiastowej wykonalności postanowienia z chwilą jego wydania, niezależnie od wniosku złożonego przez stronę a dotyczącego tego orzeczenia – dodał.

Wspomniany projekt przewiduje także:

* Przyspieszenie postępowania wykonawczego, czemu ma służyć także wprowadzenie terminu instrukcyjnego dla rozpoznawania spraw niewymagających wyznaczenia posiedzenia z udziałem stron, którym przysługuje prawo do udziału w nim,
* Zmiany zasady udziału stron i innych uczestników postępowania w posiedzeniu poprzez przyjęcie zasady rozpoznawania spraw bez udziału stron,
* Rezygnację z art.151§1 k.k.w. z zapisu „co 6 miesięcy”, mającą na celu wyeliminowanie kilkakrotnego orzekania w przedmiocie odroczenia kary, kiedy z ustaleń sądu wynika, że konieczne jest orzeczenie o odroczeniu wykonania kary na dłuższy okres i analogiczne stosowanie tej zasady przy orzekaniu w przedmiocie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności,
* Wydłużenie z 3 do 6 miesięcy terminu określonego w art. 161§3 k.k.w. uprawniającego sąd penitencjarny do pozostawienia bez rozpoznania kolejnego wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie,
* Zwiększenie liczby skazanych pracujących w warunkach wolnościowych poprzez zmianę treści art. 123a§k.k.w., polegającą na dodaniu do katalogu potencjalnych pracodawców również organizacje pożytku publicznego.

- Regulacje te, a także inne podejmowane przez resort działania w wymierny sposób przyczynią się do usprawnienia postępowania wykonawczego – powiedział Krzysztof Kwiatkowski.
Minister wręczył również Medale Pamiątkowe najbardziej zasłużonym sędziom penitencjarnym.
W trakcie spotkania przedstawiono także analizę wykonywania orzeczeń w sprawach karnych, z której wynika m.in. że w 2010 r. w porównaniu z 2009 r. odnotowano wzrost liczby orzekanych kar ograniczenia wolności.
Ważnym elementem spotkania była także analiza praktycznych aspektów wykonywania kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego.
Wedle danych na dzień 14 marca 2011 - 1098 skazanych zostało objętych tym Systemem, z czego 779 aktualnie karę odbywa, a 319 odbywanie kary już zakończyło.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (art. 42 par. 1a kk)
Najświeższa, opublikowana 17 maja, nowelizacja kodeksu karnego wprowadza obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów jako środek karny stosowany (...)
Stop piratom drogowym – ustawa podpisana przez prezydenta
Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 6 maja przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawę, która zaostrza kary za (...)
1/575