Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2011-03-16 , ebos/ms
Analiza funkcjonowania Systemu Dozoru Elektronicznego, a także analiza stosowania instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia po nowelizacji przepisów karnych, która weszła w życie 8 czerwca 2010 r. – to tylko niektóre tematy narady z udziałem Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego, przewodniczących wydziałów penitencjarnych sądów okręgowych oraz dyrektorów okręgowych inspektoratów Służby Więziennej.

- Sędziowie penitencjarni stanowią wąską grupę specjalistów w zakresie tak ważnej dziedziny prawa karnego jakim jest prawo karne wykonawcze, w zakresie nadzoru nad legalnością i prawidłowością wykonywania kar pozbawienia wolności – mówił w trakcie dzisiejszej narady Minister Krzysztof Kwiatkowski.

Minister przypomniał, że 8 lutego 2011 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw przewidujący kompleksową zmianę postępowania wykonawczego w odniesieniu do wszystkich kar i środków karnych, zmierzający głównie do usprawnienia procedur, zmniejszenia kosztów postępowań, skrócenia czasu ich trwania, a także – w odniesieniu do postępowania wykonawczego w sprawach karnych – zwiększenie efektywności orzekanych kar.

- Projekt ten zakłada m.in. usprawnienie i skrócenie postępowania wykonawczego w celu jak najszybszego wykonania kary, co ma być osiągnięte poprzez ograniczenie stronom prawa do wnoszenia zażaleń tylko w wypadkach określonych w ustawie – przypomniał Minister Krzysztof Kwiatkowski. – Projekt wprowadza także zasadę natychmiastowej wykonalności postanowienia z chwilą jego wydania, niezależnie od wniosku złożonego przez stronę a dotyczącego tego orzeczenia – dodał.

Wspomniany projekt przewiduje także:

* Przyspieszenie postępowania wykonawczego, czemu ma służyć także wprowadzenie terminu instrukcyjnego dla rozpoznawania spraw niewymagających wyznaczenia posiedzenia z udziałem stron, którym przysługuje prawo do udziału w nim,
* Zmiany zasady udziału stron i innych uczestników postępowania w posiedzeniu poprzez przyjęcie zasady rozpoznawania spraw bez udziału stron,
* Rezygnację z art.151§1 k.k.w. z zapisu „co 6 miesięcy”, mającą na celu wyeliminowanie kilkakrotnego orzekania w przedmiocie odroczenia kary, kiedy z ustaleń sądu wynika, że konieczne jest orzeczenie o odroczeniu wykonania kary na dłuższy okres i analogiczne stosowanie tej zasady przy orzekaniu w przedmiocie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności,
* Wydłużenie z 3 do 6 miesięcy terminu określonego w art. 161§3 k.k.w. uprawniającego sąd penitencjarny do pozostawienia bez rozpoznania kolejnego wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie,
* Zwiększenie liczby skazanych pracujących w warunkach wolnościowych poprzez zmianę treści art. 123a§k.k.w., polegającą na dodaniu do katalogu potencjalnych pracodawców również organizacje pożytku publicznego.

- Regulacje te, a także inne podejmowane przez resort działania w wymierny sposób przyczynią się do usprawnienia postępowania wykonawczego – powiedział Krzysztof Kwiatkowski.
Minister wręczył również Medale Pamiątkowe najbardziej zasłużonym sędziom penitencjarnym.
W trakcie spotkania przedstawiono także analizę wykonywania orzeczeń w sprawach karnych, z której wynika m.in. że w 2010 r. w porównaniu z 2009 r. odnotowano wzrost liczby orzekanych kar ograniczenia wolności.
Ważnym elementem spotkania była także analiza praktycznych aspektów wykonywania kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego.
Wedle danych na dzień 14 marca 2011 - 1098 skazanych zostało objętych tym Systemem, z czego 779 aktualnie karę odbywa, a 319 odbywanie kary już zakończyło.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Prawo wyboru waluty (art. 358 kc)
Stare pytanie brzmi: czy można przegrać sprawę w sądzie jeśli ma się niewątpliwie rację? Oczywiście, że (...)
Naukowcy i studenci dyskutowali o popełnianiu przestępstw w internecie
Ponad połowa tzw. przestępstw z nienawiści popełniana jest w internecie - oceniają eksperci. W czwartek na (...)
1/572