Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2011-08-17 , ebos/ms
Dopuszczalne będzie wznowienie postępowania dotyczącego prawomocnego orzeczenia wydanego w sprawie karnej pod nieobecność oskarżonego. Będzie to możliwe wówczas, gdy oskarżony w sposób przez siebie niezawiniony nie uzyskał informacji o rozprawie albo o treści orzeczenia i sposobie jego zaskarżenia

Pod koniec lipca tego roku, Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Głównym celem ustawy jest dostosowanie polskiego prawa do trzech decyzji ramowych Rady Unii Europejskiej:

- decyzji ramowej Rady 2009/299/WSiSW z 26 lutego 2009 r.wzmacniającej prawa procesowe osób oraz ułatwiającej stosowanie zasady wzajemnego uznawania do orzeczeń wydanych pod nieobecność danej osoby na rozprawie,
- decyzji ramowej Rady 2008/919/WSiSW z 28 listopada 2008 r. zmieniającej decyzję ramową 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu,
- decyzji ramowej Rady 2008/913/WSiSW z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych.

Szczególnie warto zwrócić uwagę na dwa rozwiązania wprowadzane do porządku prawnego uchwaloną ustawą:

1. W Kodeksie postępowania karnego wprowadzone zostaną nowe przepisy umożliwiające wznowienie postępowania i zakwestionowanie w ten sposób prawomocnego orzeczenia wydanego pod nieobecność oskarżonego.

- Zgodnie z uchwalonymi przepisami, dopuszczalne będzie wznowienie postępowania dotyczącego prawomocnego orzeczenia wydanego w sprawie karnej pod nieobecność oskarżonego – mówił Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. - Będzie to możliwe wówczas, gdy oskarżony w sposób przez siebie niezawiniony nie uzyskał informacji o rozprawie albo o treści orzeczenia i sposobie jego zaskarżenia – dodaje.

Regulacja ta stanowić będzie istotną gwarancję procesową odnoszącą się do tych sytuacji, w których do oskarżonego nie dotarła informacja o terminie i miejscu rozprawy lub posiedzenia, w związku z czym sprawa została rozpoznana pod jego nieobecność, albo nie został mu doręczony odpis orzeczenia podlegającego zaskarżeniu, w związku z czym nie mógł on skorzystać z możliwości wniesienia środka odwoławczego. Z tego względu projekt przewiduje dodanie w Kodeksie postępowania karnego art. 540b, umożliwiającego wznowienie w takiej sytuacji postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem.

2. Do Kodeksu karnego wprowadzone zostaną przepisy obejmujące przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną.

Będzie to zgodne z wymogami nakładanymi przez decyzję ramową Rady 2008/919/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu.

- Wprowadzamy nowy typ przestępstwa, kryminalizującego tzw. instruktaż terrorystyczny - mówi Minister Krzysztof Kwiatkowski. - Do tej pory prawo nie przewidywało odpowiedzialności karnej osoby, która rozpowszechniała informacje mogące posłużyć do przeprowadzenia ataku terrorystycznego, nie kierując ich do konkretnych osób, lecz rozpowszechniając je w sposób umożliwiający dostęp do tych informacji, na przykład za pośrednictwem Internetu, nieokreślonemu kręgowi osób - dodaje.

Nowo wprowadzony przepis pozwoli na pociągnięcie sprawcy takiego czynu do odpowiedzialności karnej. Za to przestępstwo będzie grozić kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Karane będzie działanie sprawcy polegające na rozpowszechnianiu lub publicznym prezentowaniu treści mogących ułatwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Należy podkreślić, że warunkiem odpowiedzialności karnej będzie określone nastawienie sprawcy tego czynu, przejawiające się w zamiarze, aby inna osoba z wykorzystaniem rozpowszechnianych informacji popełniła przestępstwo o charakterze terrorystycznym.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Postępowanie w sprawach nieletnich wciąż niezgodne ze standardami
Zasady przedłużania pobytu w schroniskach dla nieletnich wciąż nie zawierają podstawowych gwarancji, które są obecne w (...)
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki. To potoczne określenia na nadajnik PID, należący do system dozoru elektronicznego (SDE). (...)
1/574