Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2012-03-29 , ebos
Niewiele czasu, bo do 31 marca, zostało niezdecydowanym, na przyłączenie się do pozwu zbiorowego przeciwko BRE Bankowi. W dniu 28 grudnia 2011 roku, kiedy sąd podjął decyzję o publikacji ogłoszenia w prasie, grupa osób przedstawiona sądowi liczyła 867 osób. Obecnie grupa liczy 1028 osób (stan na 27 marca).

Przypomnijmy: Powstała w 2010 roku grupa niezadowolonych klientów, zarzuca bankowi wadliwie wykonywanie zawartych z konsumentami umów kredytowych i w związku z tym, pobieranie zawyżonych odsetek i powstanie z tego tytułu szkody. Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie jako reprezentant grupy niezadowolonych klientów wniósł o ustalenie przez Sąd, że BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą, wynikającą z nienależytego wykonywania umów. Obsługą prawną sporu zajęli się adwokaci z Kancelarii Wierzbowski Eversheds Spółka komandytowa w Warszawie.

W ostatnich dniach zeszłego roku, Sąd Okręgowy w Łodzi postanowił o zamieszczeniu w prasie ogłoszenia o wszczęciu postępowania grupowego przeciwko BRE Bankowi S.A., dając tym samym wszystkim osobom, których roszczenie może być objęte powództwem grupowym, możliwość przystąpienia do grupy w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia.

Z pełną treścią ogłoszenia sądowego dotyczącego możliwości przystąpienia do zbiorowego pozwu przeciwko BRE Bankowi, można zapoznać się na Pozew zbiorowy przeciwko BRE Bank S.A.


- Po 31 marca 2012 roku, przystąpienie do grupy będzie już niemożliwe – zastrzega Mecenas Iwo Gabrysiak, pełnomocnik Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie.

Co zrobić, aby przystąpić do grupy?

W razie zainteresowania przystąpieniem do grupy należy przesłać do Kancelarii Wierzbowski Eversheds Sp.k. kilka dokumentów: kopię umowy kredytowej z bankiem wraz ze wszystkimi załącznikami do niej oraz aneksami, o ile takie zostały podpisane, kopię korespondencji reklamacyjnej jaka ewentualnie jest/była prowadzona z bankiem, potwierdzenia uiszczania rat kredytu w okresie 1 stycznia 2009 – 28 lutego 2010 (wydruk z internetowego rachunku w mBanku lub MultiBanku, z którego bank pobiera ratę, jest wystarczający), swoje oświadczenie o zgodzie na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, które dostępne jest na stronach Kancelarii.

Dziennik EBOS.PL rozmawiał o obecnym stanie sporu z Mecenasem Iwo Garbysiakiem - Partnerem Kancelarii Wierzbowski Eversheds Sp.k.

EBOS.PL : - Czy grupa osób przystępujących do postępowania zbiorowego zwiększyła się od momentu postanowienia Sądu Okręgowego z dnia 28 grudnia 2011r.?

Mecenas Iwo Gabrysiak: - Tak, grupa powiększyła się. W dniu 28 grudnia 2011 roku, kiedy sąd podjął decyzję o publikacji ogłoszenia w prasie, grupa osób przedstawiona sądowi liczyła 867 osób. Aktualnie, czyli w dniu 27 marca 2012 r., grupa liczy 1028 osób. Cały czas zgłaszają się nowe osoby, zasadne więc jest założenie, że ostatecznie grupa będzie liczniejsza.

- Jak dalej będzie wyglądała procedura i poszczególne etapy sądowego sporu?

- Po przekazaniu sądowi pełnej listy wszystkich członków grupy, co nastąpi w pierwszym tygodniu kwietnia, sąd wyznaczy pozwanemu Bankowi, co najmniej 30 dniowy termin na zgłoszenie ewentualnych zarzutów co do członkostwa poszczególnych osób w grupie. Następnie sąd wyda postanowienie, w którym określi ostateczną i pełną listę członków grupy. Postanowienie to podlega zażaleniu do Sądu Apelacyjnego. Po jego uprawomocnieniu się Sąd przystąpi do merytorycznego rozpoznania sprawy.

- Pana zdaniem, kiedy można się podziewać zakończenia sprawy w pierwszej instancji? To kwestia miesięcy czy lat?

- Trudno jest precyzyjnie określić termin, kiedy zakończy się postępowanie w I instancji. Można jednak ostrożnie zakładać, że na ogłoszenie wyroku w I instancji trzeba będzie poczekać jeszcze około roku.

- Jak do tej pory żadne postępowanie zainicjowane pozwem zbiorowym nie zakończyło się wydaniem wyroku sądowego. Jak Pan myśli dlaczego?

- Podstawowa przyczyna jest taka, że ustawa obowiązuje niecałe dwa lata, a przewidziana w niej procedura jest czasochłonna. Dodatkowo postępowania grupowe są nowością na gruncie polskich przepisów, co w istocie oznacza, że wszyscy uczestnicy tych postępowań muszą nauczyć się stosować przepisy ustawy w praktyce.

Ustawa o pozwach zbiorowych weszła w życie 19 lipca 2010 roku. Reguluje postępowanie cywilne w sprawach, w których dochodzone są roszczenia jednego rodzaju co najmniej 10 osób oparte na jednakowej podstawie faktycznej lub prawnej, jeżeli istotne okoliczności faktyczne uzasadniające żądanie są wspólne dla wszystkich roszczeń.

Wszczęcie postępowania grupowego nie wyłącza możliwości dochodzenia swych roszczeń przez osoby, które nie przystąpiły do grupy lub z niej wystąpiły.

Postępowanie grupowe w sprawach o roszczenia pieniężne jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wysokość roszczenia każdego członka grupy została ujednolicona przy uwzględnieniu wspólnych okoliczności sprawy w grupie lub podgrupie. Właściwym do prowadzenia postępowania grupowego jest sąd okręgowy, rozpoznający sprawę w składzie trzech sędziów zawodowych.

Powództwo w postępowaniu grupowym wytacza reprezentant grupy. Powództwo w takim postępowaniu może być ograniczone do żądania ustalenia odpowiedzialności pozwanego. Reprezentantem grupy może być osoba będąca członkiem grupy albo powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w zakresie przysługujących im uprawnień. W postępowaniu grupowym obowiązuje przymus adwokacko-radcowski.

Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Prawo wyboru waluty (art. 358 kc)
Stare pytanie brzmi: czy można przegrać sprawę w sądzie jeśli ma się niewątpliwie rację? Oczywiście, że (...)
Naukowcy i studenci dyskutowali o popełnianiu przestępstw w internecie
Ponad połowa tzw. przestępstw z nienawiści popełniana jest w internecie - oceniają eksperci. W czwartek na (...)
1/572