Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2015-03-17 , ebos
Wspierając organizacje pozarządowe, aktywnie działające dla ogólnie pojętego społecznego dobra, dziś kilka słów o Fundacji im. Ireny Babińskiej.

Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej powstała 2000r. Jej fundusz założycielski stanowiły środki finansowe zebrane przez prokuratorów z całego kraju na leczenie ciężko chorej koleżanki, której mogło pomóc kosztowne leczenie.

Irena Babińska nie zdążyła z nich skorzystać. Przedwcześnie odeszła. Wówczas zrodziła się idea, aby zgromadzone pieniądze stanowiły źródło
wsparcia dla chorych prokuratorów, pracowników sekretariatu i obsługi zatrudnionych w Prokuraturze oraz ich najbliższych. Dzięki inicjatywie przedstawicieli Rady, w 2012r Fundacja została wpisana na listę organizacji pożytku publicznego. Obecnie uzyskuje fundusze z 1% odpisu od podatku. Dla filantropów, którzy chcą ją wspierać finansowo w formie: wpłat, zapisów, spadków i dobrowolnych składek, zostało utworzone odrębne konto:
18 1500 1445 1214 40049685 0000. Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Misją Fundacji jest świadczenie pomocy finansowej na rzecz ochrony zdrowia prokuratorów i wszystkich pracowników zatrudnionych w powszechnych jednostkach Prokuratury oraz członków ich rodzin. Organizacja finansuje koszty diagnostyki, leczenia specjalistycznego, zabiegów i sprzętu rehabilitacyjnego, zakupu leków, protez oraz udziela bezzwrotnej pomocy finansowej w czasie choroby i rekonwalescencji.

Zakres wsparcia dotyczy leczenia, nie objętego ubezpieczeniem zdrowotnym, ale także takiego, który się w nim mieści, jednak termin wykonania świadczenia zdrowotnego jest tak odległy, że sam upływ czasu może spowodować pogorszenie stanu zdrowia.

W 2014 r takim wsparciem zostało objętych 46 podopiecznych. Do marca 2015r pomocy udzielono kolejnym 10 osobom. Przez wzgląd na pamięć o patronce Fundacji, szczególna uwaga poświęcana jest osobom ze schorzeniami onkologicznymi. Pod pieczą organizacji pozostają także dzieci Zarząd, w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku podjął uchwały, w oparciu o które na cele zdrowotne wydatkowano kwotę 146 308,08 zł.

Fundacja im. Ireny Babińskiej to jednak nie tylko pomoc w leczeniu.Kolejnym jej celem statutowym jest realizacja inicjatyw edukacyjnych i naukowo badawczych w zakresie problematyki prawnej, udział w organizacji szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników, o ile nie mają charakteru indywidualnego. W jej zainteresowaniu mieści się również sfera edukacyjna w celu podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa.

W roku 2014 Fundacja udzieliła pomocy w organizacji bądź swoim patronatem objęła wiele konferencji naukowych oraz innych wydarzeń. Wśród nich warto wspomnieć o konferencji zainicjowanej przez Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego pt „Porozumienie ponad podziałami. Mediacje i komunikacja”. Sympozjum w 2015r zaowocowało wydaniem monografii pt „Antropologia mediacji”, pod redakcją naukową dr hab. Magdaleny Tabernackiej. Publikacja zawiera wystąpienia wszystkich prelegentów tego wydarzenia naukowego, a w szczególności wykład prof. dr hab. Ludwika Stommy czy prof. dr hab. Moniki Płatek, sędzi Anny Marii Wesołowskiej oraz Przewodniczącego Rady Fundacji, prokuratora Tomasza Salwy.

Organizacja patronowała II Ogólnopolskiemu Kongresowi Pracowników Sądów Powszechnych i Prokuratury zorganizowanemu na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Fundacja współpracowała także z Wyższą Szkołę Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu i Polskim Towarzystwem Medycyny Sądowej Oddział we Wrocławiu.

Praca w organizacji dobroczynnej opiera się wyłącznie na wolontariacie. Wszyscy przedstawiciele władz działają społecznie i nie otrzymują z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. Na analogicznych zasadach odbywa się współpraca z 24 wolontariuszami, zatrudnionymi w jednostkach Prokuratury na terenie całego kraju. Określani są oni mianem koordynatorów. Istnieje zainteresowanie organizacji, aby poszerzać ich krąg o kolejne osoby, którym bliska jest idea bezinteresownego niesienia pomocy.

Aktywność fundacji można obserwować na: stronie http://fundacja-prokuratura.pl/ i profilu https://www.facebook.com/prokuraturafundacja
Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej, Krajowy Rejestr Sądowy 0000074709.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki. To potoczne określenia na nadajnik PID, należący do system dozoru elektronicznego (SDE). (...)
Wysłanie apelacji przez InPost
Stare i dobre pytanie: czy wysłanie apelacji via InPost jest skuteczne — czyli czy sąd musi (...)
1/573