Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2016-04-03 , ebos
W dniach 1-3 kwietnia w Ołtarzewie koło Warszawy odbyło się zebranie delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA. W czasie tegorocznego zebrania wybrano nowego Prezesa, którym został Sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach Krystian Markiewicz oraz wybrano nowy Zarząd.
Ważnym punktem zebrania delegatów było też przyjęcie uchwały programowej Stowarzyszenia.W skład nowego Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:

SSO Krystian Markiewicz (SO Katowice) – Prezes
SSR Wojciech Buchajczuk ( SR dla m.st. Warszawy w Warszawie)
SSO Małgorzata Dziemianowicz (SO w Białymstoku)
SSO Teresa Karczyńska-Szumilas (SO w Gdańsku)
SSR Tomasz Marczyński (SR Bełchatów)
SSR Bartłomiej Przymusiński (SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu)
SSR Rafał Puchalski (SR w Jarosławiu)
SSA Małgorzata Stanek (SA w Łodzi)
SWSA Arkadiusz Tomczak (WSA w Warszawie)
SSR Tomasz Zawiślak (SR dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu)

Komisja Rewizyjna:
1. SSR Marek Jaskulski (SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu)
2. SSR Marcin Rogulski (SR w Gryficach)
3. 3. SSO Agnieszka Wojnarowicz-Posłuszna (SO w Lublinie)

Poniżej uchwała programowa Zwyczajnego Zebrania Delegatów
Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA.


Uchwała programowa Zwyczajnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA z dnia 3 kwietnia 2016 r.


Zwyczajne Zebranie Delegatów SSP Iustitia, kierując się troską o polski wymiar sprawiedliwości i funkcjonowanie Stowarzyszenia wskazuje, iż główne obszary działalności Stowarzyszenia powinny obejmować:
- zachowanie zasady trójpodziału władz,
- dbanie o poszanowanie zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów,
- kształtowanie pozytywnego wizerunku sędziów i sądów,
- dbałość o pozycję Stowarzyszenia w środowisku prawniczym.

I. Działania na rzecz zachowania zasady trójpodziału władz.

Zarząd Stowarzyszenia powinien podejmować działania zmierzające do:

1) stosownej reakcji na przejawy braku poszanowania przez przedstawicieli pozostałych władz i innych uczestników życia publicznego konstytucyjnej zasady trójpodziału władz (art. 10 Konstytucji RP) oraz wynikających z niej zasad niezależności sądów (art. 173 Konstytucji RP) i niezawisłości sędziowskiej (art. 178 ust. 1 Konstytucji RP),

2) przeciwdziałania przypadkom pozamerytorycznej krytyki władzy sądowniczej i sędziów,

3) wspierania sędziów poddawanych szczególnej presji ze strony władzy wykonawczej na skutek wydawania przez nich orzeczeń, które władza wykonawcza uznaje za niedopuszczalne, poczynając od informowania Krajowej Rady Sądownictwa – w przypadku zaistnienia takich sytuacji.

II. Działania na rzecz poszanowania zasad niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Zebranie Delegatów uznaje za konieczne:

1) rozpowszechnienie w środowisku sędziowskim treści przygotowywanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości założeń do reformy ustroju sądów,

2) zorganizowanie szerokiej dyskusji nad treścią tych założeń i opracowanie jej wyników, z uwzględnieniem dotychczasowego stanowiska Stowarzyszenia poczynając od uchwały z dnia 25 października 2008 r. w sprawie niezależności sądów i niezawisłości sędziów,

3) przedstawienie Ministerstwu Sprawiedliwości, opartego na wynikach środowiskowej dyskusji, stanowiska Stowarzyszenia wobec ministerialnych założeń,

4) monitorowanie dalszych prac nad nowym ustrojem sądów powszechnych na kolejnych etapach procesu legislacyjnego.


III. Działania na rzecz kształtowania prawidłowego wizerunku sędziów i sądów.

Zebranie Delegatów wskazuje na niezbędność:

1) konsekwencji w prowadzeniu aktywnej polityki medialnej służącej
promowaniu w społeczeństwie rzetelnej wiedzy o sądownictwie, poprzez aktywność w mediach publicznych i prywatnych, wydawanie własnego kwartalnika,

2) dbałości o przystępną warstwę językową wszelkich komunikatów i uchwał podlegających publikacji w celu zapewnienia jak najlepszego zrozumienia przekazywanych informacji przez opinię publiczną,

3) inspirowania tworzenia i realizacji w Oddziałach Stowarzyszenia programów edukacji prawnej młodzieży,

4) poszukiwania partnerów do przeprowadzenia kampanii społecznej w mediach na rzecz poprawy wizerunku sądownictwa.

IV. Działania na rzecz pozycji Stowarzyszenia w środowisku prawniczym.

Zebranie Delegatów uznaje potrzebę:

1) podejmowania inicjatyw prowadzących do aktywizacji członków Stowarzyszenia w działaniach służących dobru wymiaru sprawiedliwości i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, dzięki pozyskanym grantom,

2) dalszego aktywnego udziału w pracach Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych oraz współpracy z Krajową Radą Sądownictwa,

3) kontynuacji współpracy z EAJ, MEDEL i CCJE, a także ze stowarzyszeniami sędziów w innych krajach - celem podejmowania wspólnych inicjatyw na forum europejskim, w tym prowadzących do zapewnienia sędziom polskim statusu sędziego gwarantowanego w prawie Unii Europejskiej,

4) integracji wewnątrzśrodowiskowej przez włączenie w życie organizacji SSP „Iustitia” sędziów w stanie spoczynku.

Zebranie Delegatów pozostawia Zarządowi decyzję co do określania, które z zadań służących realizacji programu zostaną uznane za priorytetowe.

Ołtarzew, dnia 3 kwietnia 2016 roku.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (art. 42 par. 1a kk)
Najświeższa, opublikowana 17 maja, nowelizacja kodeksu karnego wprowadza obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów jako środek karny stosowany (...)
Stop piratom drogowym – ustawa podpisana przez prezydenta
Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 6 maja przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawę, która zaostrza kary za (...)
1/575