Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2010-06-04 , ebos/ms
1 czerwca w siedzibie MSWiA odbyło się posiedzenie Rady ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Najważniejszym punktem posiedzenia była kwestia tzw. „dopalaczy”; zaproponowano objęciem kontrolą ustawową kolejnych substancji wywierających wpływ na ośrodkowy układ nerwowy i stanowiące zagrożenie dla zdrowia publicznego.

1 czerwca w siedzibie MSWiA odbyło się posiedzenie Rady ds. Przeciwdziałania Narkomanii.organu koordynacyjno – doradczego Prezesa Rady Ministrów w sprawach z zakresu przeciwdziałania narkomanii. W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Rady i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak, zastępca Przewodniczącego i Podsekretarz Stanu w MSWiA Adam Rapacki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisław Chmielewski oraz przedstawiciele Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Centralnego Biura Śledczego oraz innych instytucji, m.in.: MON, MEN, MSZ, MRiRW oraz strony samorządowej w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Podczas posiedzenia dokonano przeglądu sytuacji międzynarodowej w zakresie narkotyków i narkomanii pod kątem przygotowań Polski do przewodnictwa w Horyzontalnej Grupie ds. Narkotyków (HDG) Rady Unii Europejskiej podczas pełnienia przez Polskę Prezydencji w UE w drugiej połowie 2011 roku oraz zaprezentowano założenia do nowego Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016.

Najważniejszym punktem posiedzenia była kwestia tzw. „dopalaczy” w kontekście stanu prac nad nowelizacjami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, które zostały opracowane ze względu na rosnącą w ostatnim czasie popularność tych substancji chemicznych oraz szybki wzrost liczby sklepów oferujących tego typu produkty często działające podobnie jak narkotyki.

Zaproponowano objęciem kontrolą ustawową kolejnych substancji wywierających wpływ na ośrodkowy układ nerwowy i stanowiące zagrożenie dla zdrowia publicznego. Projekt poselski nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii znajduje się obecnie w Sejmie.

Natomiast Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii uwzględniający system monitorowania i oceny zagrożeń powodowanych przez tzw. „dopalacze” oraz rozwiązanie zmierzające do obejmowania substancji uznanych za niebezpieczne tymczasową kontrolą na podstawie rozporządzeń wydawanych przez Ministra Zdrowia. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Stanisław Chmielewski przedstawił informację o zakończeniu prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii opracowanego przez resort sprawiedliwości. Wskazał ponadto, na konieczność dalszej intensywnej współpracy pomiędzy resortami w zakresie problemu narkomanii.

W związku z zagrożeniem braku realizacji działania Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 2.4. Zwiększenie liczby programów leczenia substytucyjnego oraz liczby świadczonych usług w sposób zapewniający dostępność do nich co najmniej 20% uzależnionych od opiatów, Rada podjęła decyzję o umieszczeniu rekomendacji w Sprawozdaniu z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2009, w myśl której wszystkie instytucje, które mają wpływ na polepszenie dostępności do leczenia substytucyjnego, podjęły właściwe działania, w szczególności Narodowy Fundusz Zdrowia wymieniony w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 – 2010 jako podmiot odpowiedzialny za realizację działania 2.4.

Członkowie Rady podjęli również decyzję o kontynuowaniu kampanii skierowanej do polskich turystów, która ma na celu przestrzeganie przed świadomym lub nieświadomym przewożeniem narkotyków przez granicę.

Przyjęta została także informacja o wynikach kampanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii „Brałeś? Nie jedź! Po narkotykach rozum wysiada”, która prowadzona była w roku 2009. Rada przyjęła informację o kontynuacji kampanii w roku 2010, która będzie miała na celu poprawę bezpieczeństwa drogowego poprzez ograniczenie prowadzenia pojazdów pod wpływem substancji psychoaktywnych przez młodych ludzi.
Podstawę prawną funkcjonowania Rady do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii tworzą art. 12 - 18 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.). Członków Rady powołuje Prezes Rady Ministrów.

Do zadań Rady ds. Przeciwdziałania Narkomanii należy m.in. monitorowanie
i koordynowanie działań w zakresie realizacji polityki państwa w obszarze środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów, występowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawach dotyczących tworzenia, zmian i uzupełnień do krajowych strategii i planów przeciwdziałania problemom wywoływanym przez obrót i używanie środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów, monitorowanie informacji o realizacji krajowych strategii i planów działania oraz zalecanie rozwiązań organizacyjnych w zakresie dotyczącym przeciwdziałania narkomanii.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Czy można żądać usunięcia uli przez sąsiada — bo pszczoły zalatują na moją posesję?
Czy żądanie usunięcia pszczół z sąsiedztwa może być może być uzasadnione ryzykiem użądlenia przez pszczołę? Czy (...)
Gruntowna reforma Służby Więziennej
Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało całościową koncepcję reformy Służby Więziennej. Do rozwiązań już funkcjonujących, takich jak program pracy (...)
1/574