Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2010-07-25 , ebos/ms
Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski spotkał się z przedstawicielami samorządu terytorialnego. Tematem rozmów była problematyka dotycząca wykonywania kary ograniczenia wolności i rola samorządów lokalnych w procesie readaptacji osób popełniających przestępstwa i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W trakcie dyskusji analizowano także przepisy wprowadzone w życie 8 czerwca 2010 r. ustawą z 5 listopada 2009 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 509, poz. 1589) pod kątem ich zastosowania w realizacji zadań własnych samorządu terytorialnego, a w szerszym ujęciu – przy współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości w tworzeniu systemu prewencji poprzez społeczną readaptację skazanych.

- Zmiany jakie przygotowaliśmy, czyli tzw. duża nowelizacja Kodeksu karnego, która weszła w życie 8 czerwca to najważniejsze z punktu widzenia samorządu terytorialnego - przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości - regulacje – powiedział w trakcie spotkania Minister Krzysztof Kwiatkowski. – Wprowadzamy nimi zmiany dotyczące wykonywania prac społecznie użytecznych. Zrobiliśmy to mając świadomość, że praca to dla skazanych jedna z najskuteczniejszych metod procesu resocjalizacji – dodał Minister.

W spotkaniu, które odbyło się w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości wzięli udział m.in. przedstawiciele: Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Powiatów Polskich, Unii Miasteczek Polskich oraz przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów, w tym – jej przewodniczący Andrzej Martuszewicz.

- Obowiązująca od 8 czerwca 2010 r. nowelizacja Kodeksu karnego i Kodeksu karnego wykonawczego uwzględnia postulaty praktyków, upraszcza i uelastycznia proces wykonania kary ograniczenia wolności oraz likwiduje zasadnicze w tym zakresie przeszkody i utrudnienia – powiedział Minister Krzysztof Kwiatkowski

Najważniejsze zamiany to:

- usprawnienie obiegu informacji pomiędzy sądem, kuratorem sądowym, skazanym oraz podmiotem, u którego skazany wykonuje pracę;

- odciążenie sądu w szczegółowych decyzjach dotyczących sposobu wykonywania kary ograniczenia wolności poprzez powierzenie ich kuratorowi sądowemu jako sprawującemu całościowy nadzór nad wykonywaniem tej kary i zastrzeżenie dla sądu jedynie najbardziej istotnych decyzji merytorycznych (np. w przedmiocie zamiany kary ograniczenia wolności na karę zastępczą);

- poszerzenie kręgu podmiotów, w których praca skazanego może być wykonywana;

- ograniczenie ciążących na podmiotach obowiązków związanych z organizacją pracy skazanym, przede wszystkim poprzez zwolnienie tych podmiotów od konieczności ponoszenia kosztów ubezpieczenia skazanych i przerzucenie tego obowiązku na Skarb Państwa;

- zwiększenie zdyscyplinowania skazanych poprzez zobowiązanie kuratora sądowego do złożenia wniosku o orzeczenie kary zastępczej w przypadku, gdy skazany nie stawi się na wezwanie, oświadczy, że nie wyraża zgody na podjęcie pracy, nie podejmie pracy w wyznaczonym terminie lub w inny sposób uchyla się od odbywania kary ograniczenia wolności lub wykonania ciążących na nim obowiązków;

- ułatwienie skazanym wykonywania kary poprzez umożliwienie pracy w dni wolne od pracy;

- wyeliminowanie instytucji dozoru przy orzekaniu kary ograniczenia wolności;

- zapewnienie możliwości stosowania pełnego katalogu obowiązków probacyjnych określonych w art. 72 Kodeksu karnego, co pozwoli na bardziej adekwatne dostosowanie orzekanej sankcji karnej (np. poprzez skierowanie na leczenie odwykowe lub do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym).

- Korzystanie z wykonywanych przez skazanych kar społecznie użytecznych to korzyść nie tylko niego, ale także dla samorządu, który z tych usług korzysta – dodał Minister.

Przedstawiciele samorządów terytorialnych w trakcie spotkania zwracali uwagę na swoje praktyczne doświadczenia związane z korzystania z prac społecznie użytecznych, w tym m.in.: problemy, z jakimi do tej pory w tej kwestii się spotykali (np. koszty związane z zatrudnianiem skazanych w porównaniu z kosztem zatrudniania np. pracowników interwencyjnych).

Większość z nich z entuzjazmem jednak przyjęła obowiązujące od 8 czerwca zmiany, w szczególności: ograniczenie ciążących na podmiotach obowiązków związanych z organizacją pracy skazanym, przede wszystkim poprzez zwolnienie tych podmiotów od konieczności ponoszenia kosztów ubezpieczenia skazanych i przerzucenie tego obowiązku na Skarb Państwa, a także zwolnienie z obowiązku zakupu odzieży roboczej dla skazanych.

- Jestem otwarty na głosy praktyków, niezwykle cenię ich doświadczenie – powiedział Minister Krzysztof Kwiatkowski. – Mam nadzieję, że nie tylko przeanalizujecie Państwo przygotowane przez nas przepisy, ale i będziecie z nich korzystać – dodał.

Kolejne spotkanie z przedstawicielami samorządów terytorialnych zaplanowano w połowie października. Wtedy podsumowane zostaną efekty wprowadzonych w czerwcu zmian.

- Jeśli na podstawie Państwa doświadczeń okaże się, że przepisy te nadal nie będą w odpowiednim stopniu pomagały w ułatwieniu Państwu korzystania z tego rodzaju prac, jestem gotów na kolejną nowelizację – zakończył Minister Krzysztof Kwiatkowski.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Postępowanie w sprawach nieletnich wciąż niezgodne ze standardami
Zasady przedłużania pobytu w schroniskach dla nieletnich wciąż nie zawierają podstawowych gwarancji, które są obecne w (...)
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki. To potoczne określenia na nadajnik PID, należący do system dozoru elektronicznego (SDE). (...)
1/574