Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2010-10-29 , ebos/sw
Praca to jeden z ważniejszych elementów resocjalizacji więźniów. To szansa na pozbycie się przez osoby skazane stygmatu, etykiety obcego i niechętnie widzianego w społeczeństwie człowieka, wyjście z więziennej izolacji i powrót do pożytecznego, samodzielnego życia.Praca to również możliwość odpłaty – za szkody i cierpienia wyrządzone innym ludziom. A na tym powinno zależeć całemu społeczeństwu.


Ten istotny aspekt oddziaływań resocjalizacyjnych został uwzględniony przez ustawodawcę. Zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny wykonawczy, wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, poczucia odpowiedzialności i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa. Dlatego wykonywanie pracy służy realizacji wielu z powyżej wymienionych celów. Polski system penitencjarny traktuje pracę jako jeden z podstawowych elementów prowadzonego w zakładach karnych procesu wychowawczego. Praca to nie tylko wykonywanie określonych czynności, to jej celowość, kontakty z innymi ludźmi, działanie nastawione na osiągnięcie wspólnego celu, to trudności, z którymi trzeba się zmierzyć, to konieczność konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, rozbudzenie kreatywności, poczucia własnej wartości, akceptacji. Te doznania dla wielu skazanych są odkryciem i nowym doświadczeniem, ponieważ w dotychczasowym życiu nigdy nie pracowali.

Według stanu na dzień 30.09.2010 r. spośród 81.009 osób przebywających w jednostkach penitencjarnych zatrudnieniem objęto 25.749 osób, co ukształtowało odsetek pracujących (powszechność zatrudnienia) na poziomie 31,8%.

Odpłatnie pracowało 17.705 osób (69% wszystkich zatrudnionych), w tym 4.954 osadzonych na rzecz kontrahentów pozawięziennych, 2.169 osadzonych w przywięziennych zakładach pracy i 10.468 osób przy obsłudze jednostek, w których przebywali. Nieodpłatnie pracowało 8.044 osadzonych, w tym 2.235 osób przy pracach publicznych wykonywanych na rzecz organów samorządu terytorialnego i administracji publicznej, 538 przy pracach na cele charytatywne oraz 5.271 osób przy pracach porządkowych i pomocniczych w jednostkach penitencjarnych.

Wybrani więźniowie pracują poza murami zakładów karnych i aresztów śledczych m.in. w zakładach remontowo-budowlanych, spółdzielniach rzemieślniczych, szkołach, domach dziecka, domach pomocy społecznej, nadleśnictwach.

W celu poszerzenia dotychczasowej działalności w zakresie zatrudniania skazanych, w dniu 21 lipca 2010 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Centralnym Zarządem Służby Więziennej a Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe. W obecności Stanisława Chmielewskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Janusza Zaleskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska umowę podpisali dr inż. Marian Pigan, dyrektor generalny Lasów Państwowych oraz płk Kajetan Dubiel, ówczesny dyrektor generalny Służby Więziennej.

Strony porozumienia wykazały wolę podjęcia szerokiej współpracy w zakresie zatrudniania skazanych przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych-Nadleśnictwach przy pracach związanych z gospodarką leśną. Szczegółowe zasady zatrudnienia skazanych są określane w umowach cywilnoprawnych, zawieranych pomiędzy dyrektorem jednostki penitencjarnej a nadleśniczym.
Jak podkreślają pracownicy nadleśnictwa, społeczna praca więźniów pozwoli zaoszczędzić nawet kilka milionów złotych, które można będzie przeznaczyć na rozbudowanie i utrzymanie infrastruktury turystycznej w lasach, m.in. na utworzenie ścieżek dla pieszych i rowerzystów.

Więźniowie są przygotowywani do różnych prac w nadleśnictwach, związanych głównie z szeroko rozumianym utrzymaniem czystości w lasach. Skazani porządkują lasy, wykonują prace przygotowawcze na terenach zagrożenia pożarowego oraz sadzą i pielęgnują drzewka. Po odpowiednim przeszkoleniu skazani pracują także przy wyrębie lasów. Pomoc więźniów przydaje się również w usuwaniu licznych szkód powodziowych na leśnych terenach.

Prace na rzecz lasów państwowych wykonują skazani z zakładów karnych i aresztów śledczych w Kwidzynie, Czarnem, Koszalinie, Barczewie - Oddział Zewnętrzny Kikity, Dublinach, Poznaniu, Łupkowie, Nisku, Żytkowicach, Dzierżoniowie - Oddział Zewnętrzny w Piławie Dolnej, Strzelinie, Garbalinie, Grądach Woniecko.

Szereg kolejnych jednostek penitencjarnych skierowało do pobliskich nadleśnictw listy intencyjne celem nawiązania współpracy.

Należy podkreślić, że współpraca z nadleśnictwami polega również na organizowaniu warsztatów o tematyce ekologicznej dla skazanych. Administracja zakładów karnych poprzez spotkania z przedstawicielami nadleśnictw kształtuje przede wszystkim wśród skazanych społecznie akceptowane postawy wobec środowiska naturalnego. Wykłady prowadzone przez pracowników nadleśnictw zmierzają do popularyzacji wiedzy z dziedziny ekologii oraz ochrony środowiska.
Realizowane programy edukacyjne mają na celu:

* rozbudzenie i zaspokojenie potrzeby obcowania z przyrodą, przygotowanie do samodzielnego rozwoju w tej dziedzinie,
* podniesienie świadomości ekologicznej wśród osadzonych,
* wykształcenie motywacji i chęci troski o środowisko,
* piętnowanie postaw prowadzących do niszczenia środowiska, degradacji powietrza i gleby,
* kształtowanie szacunku dla przyrody.

Współpraca z nadleśnictwami ma zatem dwa wymiary: wykonywanie pracy na rzecz środowiska lokalnego, ale również propagowanie wśród skazanych wiedzy przyrodniczej, kształtowanie ich postaw proekologicznych i odpowiedzialności za stan środowiska, w którym żyjemy.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Czy można żądać usunięcia uli przez sąsiada — bo pszczoły zalatują na moją posesję?
Czy żądanie usunięcia pszczół z sąsiedztwa może być może być uzasadnione ryzykiem użądlenia przez pszczołę? Czy (...)
Gruntowna reforma Służby Więziennej
Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało całościową koncepcję reformy Służby Więziennej. Do rozwiązań już funkcjonujących, takich jak program pracy (...)
1/574