Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2010-11-18 , ebos/iustitia
Swoje niezadowolenie z reformy wymiaru sprawiedliwości wyrażają od wczoraj (16.11.2010) sędziowie, którzy zorganizowali akcję pod hasłem „Dzień bez Wokandy”. Dziś drugi dzień sędziowskiego protestu.

W wielu sądach na środę i czwartek nie zostały wyznaczone terminy rozpraw. W mniejszych okręgach, na przykład na Suwalszczyźnie akcja obejmie około 80 proc. sądów. Niewyznaczanie rozpraw na ten dzień zostało zaplanowane dużo wcześniej, więc z pewnością nie ma mowy o zaskoczeniu wśród ewentualnych interesantów.

Sędziowie „Dniem bez Wokandy” sprzeciwiają się planowanym zmianom w ocenianiu ich pracy; sędziowie odbierają planowane warianty oceny pracy sędziego, jako swego rodzaju groźbę zamachu na niezawisłość sędziowską.

Podnoszone są również postulaty płacowe. Chociaż nie one są dla środowiska sędziowskiego najważniejsze, wzbudzają gorące emocje.

W pierwszym dniu protestu, wzburzyły sędziów informacje podane w „Wiadomościach” TVP 1 o godzinie 19.30. Z informacji tych wynika, że „przeciętne wynagrodzenie sędziego” to kwoty 9.527 zł w sądach rejonowych, 12.026 zł w okręgowych i 14.016 zł w apelacyjnych.

Stowarzyszenie Sędziów RP Iustitia zareagowało błyskawicznie i poprzez swojego Rzecznika Prasowego wystosowało komunikat, który przekazano zarówno TVP 1, jak i innym środkom przekazu. Poniżej publikujemy jego treść.


Komunikat rzecznika prasowego SSP "Iustitia" w sprawie materiału wyemitowanego w "Wiadomościach" TVP 1 w dniu 16 listopada 2010 r. o godz. 19.30

W związku z nieścisłą informacją podaną w Wiadomościach TVP, iż sędzia sądu rejonowego zarabia 9 000 zł miesięcznie informuję, że wynagrodzenie rozpoczynającego służbę sędziego sądu rejonowego jest znacznie niższe. Zgodnie z ustawą - prawo o ustroju sądów powszechnych wynagrodzenie sędziego sądu rejonowego rozpoczynającego służbę wynosi 2,05 średniego wynagrodzenia z IIkwartału roku poprzedniego. W bieżącym roku jest to miesięcznie 6 317 zł brutto (5 167 zł netto). Dopiero 20 latach nienagannej służby wynagrodzenie może wzrosnąć maksymalnie do 2,5 średniego wynagrodzenia (7 703 zł brutto) i być powiększone o 20% dodatku stażowego. Warunkiem tego jest jednak nienaganna służba, gdyż awans do wyższych stawek wynagrodzenia od niej zależy. Podane w tabeli widzom stawki wynagrodzeń sędziów były zatem zmanipulowane i kwota podana w Wiadomościach TVP może dotyczyć tylko sędziów najstarszych stażem i o nienagannym przebiegu służby, jednak w sądach rejonowych w większości orzekają sędziowie z krótszym stażem.

Informuję również, że w 1997r. wynagrodzenie sędziego wynosiło 2,77 średniego wynagrodzenia – a więc więcej w stosunku do obecnej wysokości 2,05 średniej i apelujemy o ustalenie harmonogramu działań zmierzającej do niwelacji tego spadku.

Ponadto przypominam, że sędzia nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia, z wyjątkiem zatrudnienia na stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym, jeżeli wykonywanie tego zatrudnienia nie przeszkadza w pełnieniu obowiązków sędziego. Sędziemu nie wolno także podejmować innego zajęcia ani sposobu zarobkowania, które przeszkadzałoby w pełnieniu obowiązków sędziego, mogło osłabiać zaufanie do jego bezstronności lub przynieść ujmę godności urzędu sędziego.

Sędzia nie może:

1) być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego,

2) być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni,

3) być członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą,

4) posiadać w spółce prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego,

5) prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem bądź pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

Warszawa,dnia 16 listopada 2010 r.

Bartłomiej Przymusiński
Rzecznik Prasowy SSP "Iustitia"
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Prawo wyboru waluty (art. 358 kc)
Stare pytanie brzmi: czy można przegrać sprawę w sądzie jeśli ma się niewątpliwie rację? Oczywiście, że (...)
Naukowcy i studenci dyskutowali o popełnianiu przestępstw w internecie
Ponad połowa tzw. przestępstw z nienawiści popełniana jest w internecie - oceniają eksperci. W czwartek na (...)
1/572