Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2009-09-09 , ebos/kgp
Od 20 czerwca do 31 sierpnia 2009 r. na terenie całej Polski utonęło 379 osób. W porównywalnym okresie ubiegłego roku podczas wakacji w całym kraju odnotowano 278 tego rodzaju przypadków.

W 47 przypadkach potwierdzony został fakt, iż osoby, które poniosły śmierć w wyniku utonięcia, były pod wpływem alkoholu. Biorąc pod uwagę porę dnia, w której dochodziło do utonięć, warto wskazać, że zdecydowana większość utonięć miała miejsce w godzinach popołudniowych, tj. od 12.00 do 18.00, czyli w czasie najwyższych dziennych temperatur.

Prawdopodobnie do większości wypadków, jak co roku, doszło z powodu brawury, słabego rozeznania zbiornika wodnego, braku umiejętności lub odpowiedniego przygotowania się do pływania, ale również z braku właściwego nadzoru osób dorosłych nad dziećmi (w omawianym okresie utonęło 55 osób niepełnoletnich).

Z uwagi na fakt, iż utonięcia stanowią istotną liczbę śmiertelnych wypadków w okresie wakacyjnym, należy w dalszym ciągu podejmować całoroczne działania profilaktyczne w przedmiotowym zakresie. Obecnie wiele gmin prowadzi nieodpłatną naukę pływania dla dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej, które powinny być łączone z działaniami edukacyjno-profilaktycznymi w zakresie bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Wzorem lat ubiegłych, podjęte działania powinny być ukierunkowane na uświadamianie wypoczywającym zagrożenia związanego z kąpielą w miejscach niedozwolonych oraz osobistego przygotowania się do kąpieli, które powinno być adresowane nie tylko do dzieci i młodzieży, ale także do ich opiekunów i wychowawców.

Jednocześnie, należy prowadzić rozpoznawanie miejsc potencjalnie atrakcyjnych - z punktu widzenia kąpiących się - mogących stanowić dla nich zagrożenie. Informacje, na temat takich miejsc, powinny być przekazywane do odpowiednich podmiotów, głównie władz samorządowych, we właściwości których pozostaje szereg środków zaradczych i profilaktycznych w przedmiotowym zakresie.

Ważnym działaniem pozostaje również współpraca z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo nad wodami, a w szczególności z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Wspomniana współpraca możliwa jest na podstawie porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na wodach i terenach przywodnych, które w dniu 20 czerwca 2007 r. podpisał Komendant Główny Policji i Prezes WOPR.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Prawo wyboru waluty (art. 358 kc)
Stare pytanie brzmi: czy można przegrać sprawę w sądzie jeśli ma się niewątpliwie rację? Oczywiście, że (...)
Naukowcy i studenci dyskutowali o popełnianiu przestępstw w internecie
Ponad połowa tzw. przestępstw z nienawiści popełniana jest w internecie - oceniają eksperci. W czwartek na (...)
1/572