Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Komunikat, wyrok, ogłoszenie, orzeczenie sądowe rss

Ogłoszenie
z dnia 2017-02-16
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
Ważne do :
2017-08-16
Dotyczy :
sprawy z wniosku Województwo Łódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Łodzi z udziałem Haliny Frątczak, Jadwigi Wolińskiej, Elżbiety Jabłkowskiej, Witolda Świderskiego, Krystyny Nowickiej, Włodzimierza Świderskiego
Kategoria :
w sprawie depozytów sądowych
Miejscowość :
Stryków
Województwo :
łódzkie
Powiat :
łódzko-wschodni
Treść :
Postanowieniem z dnia 15 luty 2017 r., Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny postanowił: 1. zezwolić Województwu Łódzkiemu – Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1009,58 zł tytułem odszkodowania za część nieruchomości nabytą z mocy prawa przez Województwo Łódzkie położoną w obrębie S-02 miasta Stryków, powiecie zgierskim, województwie łódzkim, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 11/3 o powierzchni 0,0099 ha, tytułem odszkodowania za wywłaszczenie przedmiotowej działki; 2. dokonać na okres 6 miesięcy w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, w budynku Urzędu Gminy właściwego ze względu na położenie nieruchomości oraz w serwisie internetowym EBOS.pl ogłoszenia o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego, wzywając wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 10 lat od upływu 6-miesięcznego okresu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone, pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa, 3. przyznać Annie Zienterskiej - kuratorowi dla nieznanego z imienia i nazwiska właściciela nieruchomości opisanej w p. 1, pracownikowi XVIII wydziału Cywilnego tutejszego Sądu wynagrodzenie w kwocie 240,00 zł (dwieście czterdzieści złotych) 4. wypłacić Annie Zienterskiej - kuratorowi dla nieznanego z imienia i nazwiska właściciela nieruchomości opisanej w p. 1, pracownikowi XVIII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi z zaliczki wpłaconej na wynagrodzenie kuratora kwotę 240,00 zł (dwieście czterdzieści złotych) tytułem wynagrodzenia przyznanego w punkcie 3 postanowienia, 5. orzec, że każdy uczestnik postępowania ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie.
Link :
Udostępnij :
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Zawód: osadzony
Wychodząc na wolność po odsiedzeniu kolejnego wyroku często mówią, że idą na przerwę w karze. To (...)
Telefon komórkowy. Oglądamy czy przeszukujemy?
Zatrzymanie danych informatycznych oraz przeszukanie urządzenia zawierającego dane lub systemu informatycznego jako czynności procesowe do procedury (...)
1/570