Niedziela, 16 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5956
Niedziela, 16 czerwca 2024
Sygnatura akt: III Ns 703/21

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
III Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 29.12.2021,
w sprawie: inne
Dotyczy: Liudmyly Poliakovej

O TREŚCI

Sygnatura akt III Ns 703/21
POSTANOWIENIE
Łódź, dnia 29 grudnia 2021 r.
Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi III Wydział Cywilny
Beata Kuźmicka
po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2021 r. w Łodzi
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Tomasza Goldmana
z udziałem Liudmyly Poliakovej
o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
postanawia:
1. zezwolić wnioskodawcy Tomaszowi Goldmanowi na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi tytułem wykonania nawiązki, kwoty 3.000 zł (trzech tysięcy złotych) zasądzonej na rzecz Liudmyly Poliakovej, zgodnie z pkt 2 prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z 16 marca 2021 roku w sprawie o sygn. akt. IV K 687/20;
2. ustalić, że kwota wymieniona w pkt 1 niniejszego postanowienia ma być wypłacona uczestniczce na jej wniosek;
3. przyznać Marlenie Mostowy - kuratorowi dla nieznanego z miejsca pobytu wierzyciela, pracownikowi III wydziału Cywilnego tutejszego Sądu wynagrodzenie w kwocie 96,00 zł (dziewięćdziesiąt sześć złotych), które wypłacić ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi,
4. ustalić, że każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.
Sąd wzywa wierzyciela do odbioru depozytu w terminie 3 lat z zastrzeżeniem, że po upływie wskazanego terminu depozyt zostanie przejęty na rzecz Skarbu Państwa.

Miejscowość: -
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 05.07.2022