Wtorek, 05 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5762
Wtorek, 05 grudnia 2023
Sygnatura akt: VIII Ns 128/10

Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa w Łodzi
VIII Wydział Cywilny
al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 22.09.2022,
w sprawie: w sprawie depozytów sądowych

O TREŚCI

„Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi wzywa uprawnionych do odbioru depozytu sądowego, złożonego na podstawie postanowienia tutejszego Sądu z dnia 3 września 2010 roku, wydanego w sprawie VIII Ns 128//10, zezwalającego Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 47.553 zł (czterdzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote) tytułem odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość, w postaci działki gruntu oznaczonej numerem 374/2, położonej w obrębie W-40 miasta Łodzi, które zostało ustalone decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 7 stycznia 2010 roku, znak GN.VII.7724/480/A-1/08/AK - w terminie 10 (dziesięciu) lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru uprawnionemu lub z upływem 10 (dziesięciu) lat od upływu terminu, na który dokonano niniejszego ogłoszenia.
Pouczyć uprawnionych do odbioru depozytu o tym, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. 2006, Nr 208, poz. 1537 ze zm.), w razie niepodjęcia depozytu przez uprawnionego, mimo upływu powyższego terminu do odbioru depozytu, z mocy prawa następuje likwidacja depozytu, którą jest przejście praw do tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa.”

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 02.04.2023