Środa, 07 czerwca 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5581
Środa, 07 czerwca 2023
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 7021/21

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 12.10.2022,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Joanna Tarka

O TREŚCI

XVIII 1 Nc 7021/21
POSTANOWIENIE- wypis-
Dnia 7 października 2022 roku
Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydziale Cywilnym - Sekcji Nakazowej Andrzej Hodała
po rozpoznaniu: 7 października 2022 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym
w sprawie z powództwa: Future Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawieprzeciwko pozwanemu: Joannie Tarce
w przedmiocie: ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu
postanawia:
1. …
2. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Joanny Tarki kuratora w osobie starszego sekretarza sądowego Elżbiety Wysockiej;
3. zarządzić publiczne ogłoszenie w budynku sądowym, w budynku Urzędu Gminy, właściwego ze względu na ostatni adres zamieszkania pozwanego Joanny Tarki budynku Urzędu Miasta Łodzi Wydziału Obsługi Administracyjnej oraz dzienniku EBOS.PL, o ustanowieniu kuratora, z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono i jej przedmiotu, na okres jednego miesiąca.

Sygnatura akt XVIII 1 Nc 7021/21
(w odpowiedzi należy podać datę i sygn. akt)

OGŁOSZENIE
Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Elżbiety Wysockiej pracownika Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sekcja Nakazowa do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Joanny Tarki ostatnio zamieszkałej w Łodzi przy ul. Marysińskiej 102 A/26
w sprawie z powództwa Future Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty o zapłatę 6 019,85 zł.
Sygn. akt XVIII 1 Nc 7021/21
Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.
Referendarz sądowy Andrzej Hodała

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 12.11.2022