Poniedziałek, 04 marca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5852
Poniedziałek, 04 marca 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 10281/20

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 29.11.2022,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Jan Grochmalicki

O TREŚCI

XVIII 1 Nc 10281/20

POSTANOWIENIE
Dnia 3 listopada 2022 roku

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydziale Cywilnym - Sekcji Nakazowej Andrzej Hodała

po rozpoznaniu: 3 listopada 2022 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa: Spółdzielnia Mieszkaniowa \"Doły-Marysińska\" z siedzibą w Łodzi

przeciwko pozwanemu: Janowi Grochmalickiemu

w przedmiocie: ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu

postanawia:

1. podjąć postępowanie w sprawie;
2. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Jana Grochmalickiego kuratora w osobie sekretarza sądowego Katarzyny Ignaczak;
3. zarządzić publiczne ogłoszenie w budynku sądowym, w budynku Urzędu Gminy, właściwego ze względu na ostatni adres zamieszkania pozwanego, budynku Urzędu Miasta Łodzi Wydziału Obsługi Administracyjnej oraz dzienniku EBOS.PL, o ustanowieniu kuratora, z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono i jej przedmiotu, na okres jednego miesiąca.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 30.12.2022