Niedziela, 16 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5956
Niedziela, 16 czerwca 2024
Sygnatura akt: Łódź

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
VI Wydział Karny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 14.06.2022,
w sprawie: termin posiedzenia sądu
Dotyczy: Marek Jarzębowski, Piotr Skrobisz, Dariusz Świtalski, Piotr Sujecki, Gracjan Sobiński, Łukasz Grzywa

O TREŚCI

dot. (PO I Ds 30.2021, VI LK 2354/22)
Termin: 9 stycznia 2023 r. godz. 10:00
ZAWIADOMIENIE

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi VI Wydział Karny zawiadamia pokrzywdzonych takich jak: Andrzej Zawadowicz, Aleksandra Kominek, Marek Kominek, Lucyna Pedrycz, Józefa Nowacka, Neonet SA, Bogdan Sosin, Aneta Hutnik, ACE European Limited Sp. z o.o., Kacper Krasuski, Aleksandra Krasuska, PZU SA, Magdalena Gierszczyńska, Dominik Gierszczyński, Adrian Gierszczyński, TUZ TUW, Paweł Lenartowicz, Le Thi Phoung Lan, Rafał Wojtczak, Marta Jędrzejewska, Krzysztof Krupski, Aleksandra Mroczek, Remigiusz Żulicki, Adam Ogłaza, Marta Mikołajczyk-Lasek, Paweł Lasek, TUiR Allianz Polska SA, Elżbieta Żebrowska, Generali TU SA, Arkadiusz Bubłyk, STU Ergo Hestia SA, GEERS AKUSTYKA SŁUCHU SP z O.O., Volkswagen Leasing GMBH Sp. z o.o., Danuta Kolasińska, Agnieszka Nowotna, PZU SA, Stefania Paciorek, Krzysztof Paciorek, Marta Szymczyk, Marzanna Jóźwiak, Beata Bednarowicz, Uniqua TU SA (nr UD 677/15), Irena Janczak, Jolanta Kolano, Aleksandra Wieczorek, Anna Stołanowska, Dagmara Rzetelska, Adam Kaźmierczak, Anna Leszczyńska-Aleksandrow, Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, Ewa Łusiak, Compensa TU SA VIG, Magdalena Nowak, Patryk Zielewski, Iwona Pastusiak, Anna Pastusiak, Polfarmex, Teresa Lipka, Katarzyna Grześ, Magdalena Lipka, Krzysztof Pedrycz, TUiR Warta SA, Elżbieta Michniewska, Stanisław Michniewski, PKO BP SA w Warszawie, Mariusz Kurowski, Irena Łuszczyńska, Paweł Krysiak, Jakub Sobusiak, Wiesław Granatowski, Czesława Granatowska, Michał Gliszczyński, Monika Jelinowska, Krystyna Świątek, Tomasz Szczepuła, Bachani Jitendra, Vitha Bachani, Jitendra Bachani, Ewa Piasecka, Gabriela Durkacz, Roman Durkacz, Jadwiga Józefowicz, Ryszard Gałach, Irena Świderska, Przemysław Świderski, Sławomir Mielczarek, Beata Milczarek, Eugeniusz Machnicki, Maciej Machnicki, Zbigniew Liźniewicz, Andrzej Lipiński, Justyna Tur-Otto, Marzena Strzelecka, Tomasz Strzelecki, Sylwia Świderska-Kiełbik, Marzena Polak, Krzysztof Kociołek, Mariola Maślanka, Gothaer TU SA, Andrzej Dzięgielewski, Elżbieta Olasik, Piotr Rogacki, Bogumiła Lisiak, Anna Olbromska-Matusiak, Agnieszka Jerominek, Mariusz Boroń, Agnieszka Szor, Katarzyna Kobylańska, Piotr Kobylański, Grzegorz Lichota, TUW SA, Małgorzata Nowak, Krzysztof Nowak, Leszek Stankowski, Urszula Cisz, Radosław Cisz, Jerzy Cisz, Mariola Zalas, Eugeniusz Kowacki, Katarzyna Kamińska, Helena Wlazińska, Hong Nhung Dang, Sebastian Daszyński, Klaudia Woźniak, Agnieszka Rembowska, Mariusz Matejas, Urszula Paszko, Vashi Alamchandani, Hanna Stryjewska, Arkadiusz Bąbel, Danuta Bąbel, Andrzej Andrysiak, TUW SA, Joanna Kruk-Olczyk, Waldemar Olczyk, Aviva T.U.O, Józef Motyl, Thi Lan Luu, Thuy Lihn Vu Ha, Zofia Stawirej, Andrzej Stawirej, Sylwia Janowska, Małgorzata Pacyna, Danuta Hauke, Ireneusz Walerysiak, Hanna Walerysiak, Tomasz Walerysiak, TUW, Krystyna Bednarek, Elżbieta Ostojska-Miller, Halina Urbanek, Tomasz Remboski, Omer Ataseven,
że rozprawa główna w sprawie przeciwko Markowi Jarzębowskiemu oskarżonemu o czyn z art. 279 § 1 kk, art. 279 § 1 kk, i inne, Piotrowi Skrobiszowi oskarżonemu o czyn z art. 279 § 1 kk, art. 18 § 3 kk w związku z art. 279 § 1 kk, Dariuszowi Świtalskiemu oskarżonemu o czyn z art. 291 § 1 kk, Piotrowi Sujeckiemu oskarżonemu o czyn z art. 279 § 1 kk, art. 279 § 1 kk, art. 279 § 1 kk, art. 279 § 1 kk, art. 279 § 1 kk, art. 279 § 1 k.k. i art. 278 § 5 k.k. w zw. z art. 11 § 2 kk, art. 279 § 1 kk, Gracjanowi Sobińskiemu oskarżonemu o czyn z art. 291 § 1 kk, Łukaszowi Grzywie oskarżonemu o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk i inne odbędzie się dnia 9 stycznia 2023 r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi przy al. Kościuszki 107/109 w sali nr 105.


POUCZENIE
Niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionego pokrzywdzonego nie tamuje toku sprawy.
Pokrzywdzony może ustanowić pełnomocnika.
Na wniosek pokrzywdzonego, który nie ma pełnomocnika z wyboru, prezes sądu, sąd lub referendarz sądowy wyznacza w postępowaniu sądowym pełnomocnika z urzędu, w tym w celu dokonania określonej czynności procesowej w toku postępowania sądowego. W zależności od wyniku procesu pokrzywdzony może być obciążony kosztami wyznaczenia pełnomocnika z urzędu.

Pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej w pierwszej instancji może złożyć oświadczenie na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy, że chce działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
Pokrzywdzony może aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 Kodeksu karnego, to jest o orzeczenie wobec oskarżonego obowiązku naprawienia,
w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.
Oskarżony do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie zawiadomiony o terminie rozprawy i pouczony o takim prawie oskarżonego.

Pokrzywdzony winien zawiadomić sąd o każdej zmianie swego adresu. Zaniedbanie tego obowiązku może spowodować uznanie przez Sąd pism wysłanych pod ostatni adres za doręczone. Pokrzywdzony, który przebywa za granicą ma obowiązek wskazać adres dla doręczeń w kraju, w razie nie uczynienia tego pismo wysłane na ostatni znany adres w kraju albo, jeżeli adresu nie ma załączonego do akt sprawy uważa się za doręczone. W razie odmowy przyjęcia pisma lub odmowy albo niemożności pokwitowania odbioru przez adresata uważa się doręczenia za wykonane. Jeżeli pozostawione zostanie zawiadomienie o piśmie z sądu w skrzynce doręczeń korespondencji bądź na drzwiach mieszkania adresata lub innym widocznym miejscu ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo pozostawiono należy je odebrać w ciągu 7 dni, tą czynność powtarza się jeszcze raz. W przypadku nie odebrania pisma uważa się za skuteczne doręczenie.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 09.01.2023