Wtorek, 27 lutego 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5846
Wtorek, 27 lutego 2024
Sygnatura akt: I Ns 423/22

Sąd Rejonowy w Zgierzu
I Wydział Cywilny
ul. Sokołowska 6
95-100 Zgierz

Ogłoszenie sądowe

z dnia 25.01.2023,
w sprawie: inne

O TREŚCI

Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 30 listopada 2022 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt I Ns 423/22 zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michałowi Durańskiemu sporządzenie spisu inwentarza po Zbigniewie Michalskim, synu Leszka i Bożeny, PESEL: 73080806998, zmarłym w dniu 13 września 2021 roku w Zgierzu, ostatnio zamieszkałym w Zgierzu przy ulicy Żeromskiego 12.
Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Miejscowość:
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 25.04.2023