Niedziela, 23 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5963
Niedziela, 23 czerwca 2024
Sygnatura akt:

Sąd Rejonowy w Zgierzu
I Wydział Cywilny
ul. Sokołowska 6
95-100 Zgierz

Ogłoszenie sądowe

z dnia 13.01.2023,
w sprawie: inne

O TREŚCI

„Sąd Rejonowy w Zgierzu zawiadamia, że Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Tomasz Modro w trybie art. 6371 k.p.c. przystąpił do sporządzenia spisu inwentarza po Stanisławie Hilarym Chomiczu, synu Bolesława i Marii, zmarłym w dniu 31 października 1997 roku w Łodzi, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Strykowie przy ulicy Stary Rynek 2 mieszkania 27, PESEL 47011404076.
Sąd poucza również, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

Miejscowość:
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 25.04.2023