Poniedziałek, 04 marca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5852
Poniedziałek, 04 marca 2024
Sygnatura akt: I Ns 554/21

Sąd Rejonowy w Skierniewicach
I Wydział Cywilny
ul. Reymonta 12/14
96-100 Skierniewice

Ogłoszenie sądowe

z dnia 25.01.2023,
w sprawie: w sprawie depozytów sądowych
Dotyczy: Gmina Miasto Skierniewice

O TREŚCI

. Sygn. akt I Ns 554/21

OGŁOSZENIE


Sąd Rejonowy w Skierniewicach Wydział I Cywilny zezwolił Gminie Miasto Skierniewice reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Skierniewice na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 16.750,00 zł (szesnastu tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu złotych 00/100) tytułem odszkodowania należnego w związku z nabyciem z mocy prawa przez Gminę Miasto Skierniewice prawa własności nieruchomości położonej w obrębie nr 1 miasta Skierniewice, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 233/8 o powierzchni 0,0240 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów, które to odszkodowanie ustalono ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 października 2021 roku, znak DM-DM-XVII.6833.83.2020.TM.
Złożone do depozytu sądowego świadczenie określone w punkcie 1. postanowienia wypłacić osobom, które udowodnią prawo własności do nieruchomości obejmującej działkę ewidencyjną nr 233/8 w obrębie nr 1, położonej w Skierniewicach, o powierzchni 0,0240 ha na dzień 13 marca 2020 roku w ten sposób, że okażą odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po Bolesławie Adamskim lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia po Bolesławie Adamskim.

Miejscowość: Skierniewice
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 25.07.2023