Wtorek, 27 lutego 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5846
Wtorek, 27 lutego 2024
Sygnatura akt: I Ns 10/22

Sąd Rejonowy w Zabrzu
I Wydział Cywilny
ul. 3 Maja 21
41-800 Zabrze

Ogłoszenie sądowe

z dnia 13.01.2023,
w sprawie: w sprawie depozytów sądowych
Dotyczy: Prezydent Miasta Zabrze

O TREŚCI

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt I Ns 10/22 toczy się sprawa
z wniosku Prezydenta Miasta Zabrze przy udziale Ireny Kranczoch oraz Magdaleny Kranczoch o wyrażenie zgody na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.980,00 zł (trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt zł i 00/100) na okres 10 lat z tytułu przejęcia przez wnioskodawcę prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Zabrzu, stanowiącej działkę nr 527/98, o powierzchni 0,0057 ha, obręb 0,03, Grzybowice, dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu prowadzi księgę wieczystą o nr GL1Z/00041433/6, - wywłaszczoną na rzecz wnioskodawcy przez pozbawienie prawa własności na podstawie decyzji ostatecznej Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 7 grudnia 2021 r., znak: ON-II6821.1.2.2021.AO
W dniu 13 stycznia 2023 roku referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zabrzu wydał postanowienie o wyrażenie zgody na złożenie do depozytu sądowego wskazanej kwoty wynikającej z wskazanej powyżej decyzji Prezydenta Miasta Zabrze, z zastrzeżeniem, że oznaczona wyżej kwota pieniężna może być wypłacona uczestnikom lub ich spadkobiercom, przy wykazaniu tytułu prawnego do podjęcia depozytu
Jednocześnie wzywa się wierzycieli, bądź ich spadkobierców do odbioru depozytu.

Miejscowość: Zabrze
Województwo: śląskie
Treść ogłoszenia ważna do: 03.05.2023