Środa, 24 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5994
Środa, 24 lipca 2024
Sygnatura akt: III Ns 65/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
III Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 14.03.2023,
w sprawie: inne
Dotyczy: Cezary Jerzy Kaj

O TREŚCI

Sygnatura akt III Ns 65/23
POSTANOWIENIE
Łódź, dnia 14 marca 2023 r.

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, III Wydziale Cywilnym Ewa Urbaszek
po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2023 r. w Łodzi
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Grażyny Kaj
z udziałem Juliana Kaj
o sporządzenie spisu inwentarza po Cezarym Jerzym Kaj

p o s t a n a w i a :
1. dokonać spisu inwentarza majątku spadkowego po Cezarym Jerzym Kaj synu Józefa i Janiny zmarłemu w dniu 26 lipca 2022 roku w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałym w Łodzi,
2. na podstawie art. 637 § 3 k.p.c. w zw. z art.6381 § 1 k.p.c. dokonać ogłoszeń o wydaniu niniejszego postanowienia na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego Sądu,

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 05.05.2023