Środa, 24 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5994
Środa, 24 lipca 2024
Sygnatura akt: III Ns 615/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
III Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 15.03.2023,
w sprawie: inne
Dotyczy: Alicja Hibner

O TREŚCI

Sygnatura akt III Ns 615/22

POSTANOWIENIE
Łódź, dnia 15 marca 2023 r.
Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi III Wydział Cywilny
Beata Kuźmicka
po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2023 r. w Łodzi
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku PROTEGAT 1 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Krakowie
z udziałem Ireneusza Hibnera
o sporządzenie spisu inwentarza po Alicji Hibner

p o s t a n a w i a :
1. dokonać spisu inwentarza majątku spadkowego pozostałego po Alicji Hibner, córce Józefa i Franciszki z domu Dąbrowskiej, zmarłej 11 lutego 2021 roku w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałej w Łodzi,
2. na podstawie art.637§3 w zw. z art.6381§1 k.p.c. dokonać ogłoszeń o wydaniu niniejszego postanowienia na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego Sądu.

Miejscowość: łódzki
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 05.05.2023