Środa, 24 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5994
Środa, 24 lipca 2024
Sygnatura akt: III Ns 478/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
III Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 16.03.2023,
w sprawie: inne
Dotyczy: Krystyna Jamińska-Ziomka

O TREŚCI

Sygnatura akt III Ns 478/22

POSTANOWIENIE
Łódź, dnia 16 marca 2023 r.
Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi III Wydział Cywilny
Beata Kuźmicka
po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2023 r. w Łodzi
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Gminy Łódź
przy udziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
o sporządzenie spisu inwentarza po Krystynie Jamińskiej-Ziomce

p o s t a n a w i a :
1. dokonać spisu inwentarza majątku spadkowego pozostałego po Krystynie Jamińskiej-Ziomce, córce Adama i Heleny z domu Drzewieckiej, zmarłej 09 stycznia 2018 roku w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałej w Łodzi,
2. na podstawie art.637§3 w zw. z art.6381§1 k.p.c. dokonać ogłoszeń o wydaniu niniejszego postanowienia na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego Sądu,
3. oddalić wniosek o obciążenie kosztami spisu inwentarza masy spadku.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 05.05.2023