Środa, 24 kwietnia 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5903
Środa, 24 kwietnia 2024
Sygnatura akt: II K 35/22

Sąd Rejonowy w Zgierzu
II Wydział Karny
ul. Sokołowska 6
95-100 Zgierz

Ogłoszenie sądowe

z dnia 18.04.2023,
w sprawie: inne
Dotyczy: Łukasz Kamiński

O TREŚCI

Sygn. akt: II K 35/22
POSTANOWIENIE
Dnia 18 kwietnia 2023 roku
Sąd Rejonowy w Zgierzu, II Wydział Karny w składzie:
Przewodniczący: Sędzia Kamila Świdzińska
Protokolant: sekr. sąd. Magdalena Chmurska
bez udziału stron
po rozpoznaniu na posiedzeniu dnia 18 kwietnia 2023 roku
sprawy Łukasza Kamińskiego, syna Bogdana i Anny z domu Błaszczyk, urodzonego w dniu 4 grudnia 1987 roku w Łodzi
skazanego za przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. i inne
z wniosku kuratora zawodowego
w przedmiocie rozstrzygnięcia wątpliwości w zakresie wykonania obowiązku naprawienia szkody
na podstawie art. 13 § 1 k.k.w.
p o s t a n a w i a
rozstrzygnąć wątpliwości w zakresie punktu V wyroku Sądu Rejonowego w Zgierzu z dnia 21 lipca 2022 roku wydanego w sprawie o sygn. akt II K 35/22 w ten sposób, że zobowiązać skazanych Łukasza Kamińskiego i Mariusza Podsiadłowicza do solidarnego naprawienia szkód na rzecz pokrzywdzonych.
Uzasadnienie
Wyrokiem z dnia 21 lipca 2022 roku wydanym w sprawie o sygn. II K 35/22 Sąd Rejonowy w Zgierzu uznał Łukasza Kamińskiego i Mariusza Podsiadłowicza za winnych popełnienia czynów zabronionych z art. 286 § 1 k.k. i inne oraz przy zastosowaniu konstrukcji ciągu przestępstw wymierzył im kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Nadto zobowiązano skazanych Łukasza Kamińskiego i Mariusza Podsiadłowicza do naprawienia szkód poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonych stosownych kwot pieniężnych. Wyrok uprawomocnił się w dniu 23 lutego 2023 roku.
Przepis art. 46 § 1 k.k. w aktualnym brzmieniu stanowi, że orzekając przewidziany w tym przepisie środek kompensacyjny stosuje się przepisy prawa cywilnego. Zgodnie zaś z art. 441 k.c. jeżeli kilka osób ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, ich odpowiedzialność jest solidarna. Jeżeli zatem kilka osób wyrządza szkodę, działając wspólnie, bądź samodzielnie i niezależnie od siebie, ich odpowiedzialność jest z mocy art. 441 § 1 k.c. solidarna bez względu na stopień przyczynienia się poszczególnych osób do wyrządzenia szkody. W tak zarysowanym kontekście nie budzi wątpliwości, iż na gruncie przedmiotowej sprawy skazani Łukasz Kamiński i Mariusz Podsiadłowicz powinni zostać zobowiązani do solidarnego naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych.
Mając to wszystko na względzie należało orzec jak w części dyspozytywnej postanowienia.

Miejscowość: Głowno
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 24.06.2023