Niedziela, 16 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5956
Niedziela, 16 czerwca 2024
Sygnatura akt: II Ns 184/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
II Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 31.05.2023,
w sprawie: inne
Dotyczy: nieznani spadkobiercy Zdzisława Korwiela i Marii Korwiel

O TREŚCI

Sygn. akt II Ns 184/23
OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny zawiadamia, że w sprawie z wniosku Marka Olczaka o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego postanowieniem z 31 maja 2023 roku postanowił: 1. zezwolić dłużnikowi Markowi Olczakowi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 400,00 zł (czterysta złotych, 00/100 groszy) tytułem części nawiązek zasądzonych na rzecz Zdzisława Korwiela i Marii Korwiel w pkt 2. i 4. wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, VI Wydział Karny z dnia 14 lutego 2018 r., sygn. akt VI K 1517/17; 2. złożone do depozytu sądowego świadczenie określone w punkcie 1. postanowienia wypłacić osobom, które wykażą swoje prawa do spadku po Zdzisławie Korwielu i Marii Korwiel; 3. wezwać do udziału w sprawie nieznanych wierzycieli świadczenia w kwocie 400,00 zł (czterysta złotych, 00/100 groszy) określonego w pkt 1. postanowienia; wzywając wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 3 lat od upływu 6-miesięcznego terminu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone, pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.
Sędzia Aleksandra Jamróz

Miejscowość: ŁÓDŹ
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 02.12.2023