Niedziela, 16 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5956
Niedziela, 16 czerwca 2024
Sygnatura akt: XVIII Ns117/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 05.06.2023,
w sprawie: inne
Dotyczy: Yaroslav Revutskyi

O TREŚCI

Sygnatura akt XVIII Ns 117/23
POSTANOWIENIE
Łódź, dnia 15 maja 2023 r.

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydziale Cywilnym Ewa Urbaszek
po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2023 r. w Łodzi
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Yaroslav Revutskyi
z udziałem Krzysztofa Trawińskiego, Zbigniewa Markowskiego
o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

postanawia:
1. zezwolić wnioskodawcy Yaroslav Revutskyi na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi tytułem wykonania nawiązki, kwoty 500 zł (pięćset złotych) zasądzonej na rzecz Krzysztofa Trawińskiego, i kwoty 500 zł (pięćset złotych) zasądzonej na rzecz Zbigniewa Markowskiego zgodnie z pkt IV prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum z 9 września 2021 roku w sprawie o sygn. akt. V K 668/21;
2. ustalić, że kwota wymieniona w pkt 1 niniejszego postanowienia ma być wypłacona uczestnikom na ich wniosek;
3. ustalić, że każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 06.12.2023