Poniedziałek, 04 marca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5852
Poniedziałek, 04 marca 2024
Sygnatura akt: II Ns 434/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
II Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 26.06.2023,
w sprawie: inne
Dotyczy: Bożenna Teresa Jurkowska

O TREŚCI

Sygn. akt II Ns 434/23
OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny zawiadamia o toczącym się postępowaniu w sprawie o sygnaturze akt II Ns 434/23 z wniosku Natalii Mardofel i Jakuba Mardofel o sporządzenie spisu inwentarza po zmarłej w dniu 9 kwietnia 2018 roku w Łodzi Bożennie Teresie Jurkowskiej (PESEL 55032513828), córce Henryka i Marianny ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Piwnej 49/35/36 w Łodzi, ogłasza, że w dniu 26 czerwca 2023 roku Referendarz sądowy wydał postanowienie o dokonaniu spisu inwentarza oraz poucza, że każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza oraz wnosić o uzupełnienie spisu inwentarza.
Referendarz sądowy Tomasz Lorenc

Miejscowość: ŁÓDŹ
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 13.08.2023