Poniedziałek, 04 marca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5852
Poniedziałek, 04 marca 2024
Sygnatura akt: XVIII Ns 626/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 03.07.2023,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Dariusz Lewandowski

O TREŚCI

OGŁOSZENIE W TRYBIE ART. 672 K.P.C.

„W Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilnym w sprawie XVIII Ns 626/22 toczy się postępowanie z wniosku BEST I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Gdyni przy udziale Miasta Łódź o stwierdzenie nabycia spadku po Dariuszu Lewandowskim, zmarłym w dniu 29 października 2021 roku w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałym w Łodzi.
Sąd wzywa niniejszym wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku”.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 04.10.2023