Środa, 24 kwietnia 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5903
Środa, 24 kwietnia 2024
Sygnatura akt: III N 1330/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
III Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 04.07.2023,
w sprawie: inne
Dotyczy: Regina Pijanowska

O TREŚCI

Sygnatura akt III N 1330/22
POSTANOWIENIE
Łódź, dnia 4 lipca 2023 r.
Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, III Wydziale Cywilnym Ewa Urbaszek
po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2023 r. w Łodzi
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Izabeli Chęcińskiej
p o s t a n a w i a:
zarządzić dokonanie ogłoszenia o złożeniu sporządzonego w dniu 9.05.2022 roku przez Izabelę Chęcińską wykazu inwentarza spadku po Reginie Pijanowskiej, córce Zdzisława i Krystyny z domu Dolak, mającego ostatnie miejsce zamieszkania w Łodzi przy ul. Bazarowej 7 m 5, zmarłej w Łodzi 29 września 2021 roku, na stronie internetowej Sądu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu na okres 30 (trzydziestu) dni, z pouczeniem, że:
1) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art.6381§ 3 pkt 1 k.p.c.),
2) na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, Sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art.6381 § 3 pkt. 2 k.p.c.),
3) osoby wymienione w pkt. 2 (art.637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 07.08.2023