Środa, 24 kwietnia 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5903
Środa, 24 kwietnia 2024
Sygnatura akt: XVIII Ns 96/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 06.07.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Łodzi

O TREŚCI

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 510 § 2 w zw. z art. 143 i 144 oraz art. 13 § 2 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Anny Dudek, adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny, 90-928 Łódź, ul Kopcińskiego 56 do zastępowania Piotra Chodakowskiego w sprawie z wniosku Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Łodzi z udziałem Piotra Chodakowskiego, Tomasza Chodakowskiego, Krystyny Chodakowskiej, Adama Chodakowskiego, Wojciecha Chodakowskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Piotrowskiej. Wniosek i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanego lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 07.08.2023