Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: II Ns 480/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
II Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 06.07.2023,
w sprawie: inne
Dotyczy: Ewa Maria Walczak

O TREŚCI

Sygn. akt II Ns 480/23
OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny zawiadamia o toczącym się postępowaniu w sprawie o sygnaturze akt II Ns 480/23 z wniosku Eligiusza Walczaka o sporządzenie spisu inwentarza po zmarłej w dniu 3 grudnia 2020 roku w Łodzi Ewie Marii Walczak (PESEL 80082600284), córce Eligiusza i Haliny ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Osiedlowej 2 m. 15 w Łodzi, ogłasza, że w dniu 6 lipca 2023 roku Referendarz sądowy wydał postanowienie o dokonaniu spisu inwentarza oraz poucza, że każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
Referendarz sądowy Piotr Parol

Miejscowość: ŁÓDŹ
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 25.08.2023