Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 5436/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 13.07.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Violetta Reinert-Piaskowska

O TREŚCI

XVIII 1 Nc 5436/22

POSTANOWIENIE
Dnia 23 czerwca 2023 roku

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydziale Cywilnym - Sekcji Nakazowej: Julia Kapczyńska

po rozpoznaniu: 23 czerwca 2023 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa: Future Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie

przeciwko pozwanemu: Violetta Reinert-Piaskowska

w przedmiocie: ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego

postanawia:
1. podjąć zawieszone postępowanie;
2. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Violetty Reinert-Piaskowskiej kuratora w osobie pracownika sądu Katarzyny Ignaczak;
3. zarządzić publiczne ogłoszenie w budynku sądowym, w budynku urzędu gminy, właściwego ze względu na ostatni adres zamieszkania pozwanego, budynku Urzędu Miasta Łodzi Wydziału Obsługi Administracyjnej oraz dzienniku EBOS.PL, o ustanowieniu kuratora,
z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono i jej przedmiotu, na okres jednego miesiąca

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 14.08.2023